Krátkodobé stáže Erasmus+

Obecné podmínky

 • Krátkodobou výzkumnou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může absolvovat posluchač prezenční i kombinované formy doktorského studia.
 • Výzkumná stáž může být uskutečněna na zahraniční instituci programové zemi Erasmus+ nebo v partnerské zemi Erasmus+.
 • Délka krátkodobého pobytu může být 10-30 dní.
 • Finanční podporu na zahraniční mobilitu lze čerpat i opakovaně.

Výběr instituce

 • Každý doktorand by si měl nejprve ověřit pravidla pro zahraniční výjezdy na své fakultě/katedře, není-li např. nastaveno omezení ročníku pro zahájení/ukončení mobility.
 • Při hledání zahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý doktorand individuálně.
 • Stáž lze realizovat v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakémkoliv subjektu či firmě, výjimkou orgánů EU, institucí a ostatních subjektů EU včetně specializovaných agentur a organizací, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury programu Erasmus+.
 • Výzkumnou stáž lze tedy realizovat na vysokoškolské instituce, ale i v dalších výzkumných centrech, organizacích a podnicích.
 • Pomoci s hledáním, příp. zprostředkovat kontakt na zahraniční instituci může školitel či vedoucí katedry. Tito musí s plánovanou mobilitou doktoranda souhlasit.
 • O plánované mobilitě musí být informován též příslušný proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium a proděkan pro zahraniční vztahy dané fakulty.
 • Bezprostředně po získání souhlasu výše zmíněných informuje doktorand Oddělení zahraničních styků (ozs [at] vse.cz) o své praktické výzkumné stáži a doloží akceptační dopis/potvrzení o přijetí na zahraniční instituci obsahující přesná data plánované mobility, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením mobility.

Finance

 • Stipendium na výzkumnou stáž na zahraniční instituci je poskytováno z grantu, který má VŠE k dispozici v rámci programu Erasmus+
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu, není však nárokové.
Délka (dny)
Výše stipendia Výše jednorázového příspěvku pro studenty s omezenými příležitostmi
do 14. dne aktivity 70 €/den 100 €
od 15. do 30. dne aktivity 50 €/den 150 €
 • Stipendium je vypláceno na začátku pobytu po splnění všech administrativních náležitostí.

Povinnosti před zahájením mobility

Po založení výjezdu v InSIS je doktorandům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.)

Povinnosti během a po skončení mobility