Individuální mobilita

Obecné podmínky

 • O finanční podporu VŠE na dlouhodobý studijní a výzkumný pobyt v zahraničí může žádat pouze posluchač prezenčního doktorského studia.
 • Žadatel musí být po celou dobu pobytu, na kterou žádá finanční podporu VŠE, zapsán v prezenční formě studia.
 • Studijní a výzkumný pobyt musí být uskutečněn na zahraniční vysokoškolské instituci mimo programové země Erasmus+, tj. v zámoří včetně Velké Británie nebo Švýcarska.
 • Minimální délka studijního a výzkumného pobytu je 2 měsíce; maximálně lze získat finanční podporu VŠE na 6 měsíců.
 • Doktorand může čerpat finanční podporu na dlouhodobý studijní a výzkumný pobyt v zahraniční v rámci individuální mobility pouze jednou během svého studia na VŠE.
 • Finanční podporu na individuální mobilitu nemůže čerpat student, který již během svého studia na VŠE vyjel na dlouhodobý studijní a výzkumný pobyt nebo pracovní stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Studenti distanční/kombinované/externí formy doktorského studia musí žádat o finanční podporu na dobu pobytu v zahraničí jiným způsobem (např. na své fakultě/katedře) nebo můžou využít jiné stipendijní programy mimo VŠE, které formu studia nezohledňují.

Výběr instituce

 • Každý doktorand by si měl nejprve ověřit pravidla pro zahraniční výjezdy na své fakultě/katedře, není-li např. nastaveno omezení ročníku pro zahájení/ukončení mobility.
 • Při hledání zahraniční vysokoškolské instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý doktorand individuálně.
 • Pomoci s hledáním, příp. zprostředkovat kontakt na zahraniční instituci může školitel či vedoucí katedry. Tito musí s plánovanou mobilitou doktoranda souhlasit.
 • O plánované mobilitě musí být informován též příslušný proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium a proděkan pro zahraniční vztahy dané fakulty.

Žádost o finanční podporu

 • Žádosti o finanční podporu pro dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty se předkládají prorektorovi pro zahraniční styky prostřednictvím Oddělení zahraničních styků. Žádosti přijímá Ing. Gabriela Böhmová, kancelář RB 528.
 • Žádost je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před zahájením mobility.
 • Součástí žádosti je souhlas školitele, vedoucího katedry a proděkana pro zahraniční vztahy příslušné fakulty. (Formulář žádosti ke stažení níže.)
 • Povinné přílohy žádosti:
  1. motivační dopis v českém či anglickém jazyce, v němž žadatel prokáže svůj odborný zájem;
  2. akceptační dopis/potvrzení o přijetí na zahraniční vysokoškolskou instituci obsahující přesná data plánované mobility.

Finance

 • Je-li žádost o finanční podporu úspěšně schválena, žadatel obdrží dopis o rozhodnutí o udělení stipendia.
 • Úspěšný žadatel o finanční podporu obdrží stipendium ve výši maximálně 20.000 Kč na měsíc pobytu.
 • Finanční podpora na dlouhodobý studijní a výzkumný pobyt v zahraniční je poskytována ze Stipendijního fondu VŠE. (Při financování pobytu z jiných zdrojů může být rozhodnuto o dorovnání částky do výše 20.000 Kč/měsíc.)
 • Stipendium je úspěšnému žadateli zasláno na začátku pobytu na účet u finančního ústavu v České republice uvedený v InSIS. (Výplata probíhá v českých korunách.)
 • V případě mobilit v délce trvání 4 a více měsíců je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Výplata druhé části stipendia probíhá v návaznosti na odevzdání průběžné zprávy.

Povinnosti během a po skončení mobility

 • Po založení výjezdu v InSIS je doktorandům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.)