Krátkodobé studijní pobyty Erasmus+

Obecné podmínky

 • Krátkodobý studijní a výzkumný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může absolvovat posluchač prezenční i kombinované formy doktorského studia.
 • Studijní a výzkumný pobyt musí být uskutečněn na zahraniční vysokoškolské instituci v programové zemi Erasmus+ na základě podepsané bilaterální smlouvy.
 • Délka krátkodobého pobytu může být 10-30 dní.
 • Finanční podporu na zahraniční mobilitu lze čerpat i opakovaně.

Výběr instituce a bilaterální smlouva

 • Každý doktorand by si měl nejprve ověřit pravidla pro zahraniční výjezdy na své fakultě/katedře, není-li např. nastaveno omezení ročníku pro zahájení/ukončení mobility.
 • Při hledání zahraniční vysokoškolské instituce a vyjednávání podmínek pobytu je nutné postupovat v součinnosti s příslušnou katedrou.
 • Se zahraniční institucí je nutné podepsat bilaterální smlouvu, v níž budou ukotveny podmínky výměny doktorandů, resp. délka mobility a katedra VŠE zodpovědná za přijíždějící doktorandy.
 • O předjednané spolupráci katedry VŠE se zahraniční vysokoškolskou institucí o výměně doktorandů v rámci programu Erasmus+ je třeba informovat Oddělení zahraničních styků (ozs [at] vse.cz), jež zprostředkuje samotný podpis bilaterální smlouvy.
 • O připravované spolupráci musí být vedle školitele a vedoucího katedry informován též příslušný proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium a proděkan pro zahraniční vztahy dané fakulty.
 • Bilaterální smlouva musí být podepsána před zahájením mobility. Vzhledem k časové náročnosti procesu je vhodné jednání o výměně doktorandů v rámci programu Erasmus+ se zahraniční institucí zahájit co nejdříve, alespoň několik měsíců předem.

Finance

 • Stipendium na studijní a výzkumný pobyt na zahraniční instituci je poskytováno z grantu, který má VŠE k dispozici v rámci programu Erasmus+
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu, není však nárokové.
Délka (dny)
Výše stipendia Výše jednorázového příspěvku pro studenty s omezenými příležitostmi
do 14. dne aktivity 70 €/den 100 €
od 15. do 30. dne aktivity 50 €/den 150 €
 • Stipendium je vypláceno na začátku pobytu po splnění všech administrativních náležitostí.

Nominace a přihláška

 • Výběr doktorandů, včetně jejich nominace na partnerskou školu v rámci podepsané bilaterální smlouvy, zajišťuje příslušná katedra VŠE, jež s dostatečným časovým předstihem poskytne Oddělení zahraničních styků (ozs [at] vse.cz) seznam nominovaných studentů.
 • Podmínkou přijetí doktoranda na zahraniční instituci je obvykle podání přihlášky, včetně dalších doplňujících dokumentů. Přihlášku podává každý doktorand sám, a to dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia). Přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, detaily jsou obvykle uvedeny na webových stránkách nebo je student obdrží od partnerské školy emailem po nominaci.

Povinnosti před zahájením mobility

 • Po založení výjezdu v InSIS je doktorandům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.)

Povinnosti během a po skončení mobility