Dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty s finanční podporou VŠE

Kdo může žádat o finanční podporu VŠE

 • Možnost získání finanční podpory se vztahuje pouze na posluchače interního/prezenčního doktorandského studia, kteří plánují studijní/výzkumný pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci.
 • Studenti distanční/kombinované/externí formy doktorského studia o finanční podporu, resp. mimořádné stipendium vyplácené ze Stipendijního fondu VŠE, žádat nemůžou. Mají však možnost získat finanční příspěvek na dobu pobytu v zahraničí jiným způsobem: například na své fakultě/katedře (prostředky z rozpočtu některého vědeckého/výzkumného grantu či fakultního stipendijního fondu); nebo můžou využít stipendijní programy mimo VŠE, které při udělování stipendia formu studia nezohledňují (info viz jednotlivé programy).

Délka pobytu, na nějž lze získat finanční podporu VŠE

 • Min. 2 měsícemax. 6 měsíců.
 • Žadatel musí být po celou dobu pobytu, na kterou žádá finanční podporu VŠE, posluchačem interního/prezenčního doktorandského studia.

Výše finanční podpory

 • Úspěšným žadatelům o finanční podporu se poskytne stipendium ve výši maximálně 20.000 Kč na měsíc pobytu.
 • Zdrojem financování stipendia je Stipendijní fond VŠE.
 • Stipendium ze Stipendijního fondu VŠE není vypláceno v případě studijních/výzkumných pobytů realizovaných ve Slovenské republice.
 • Při financování pobytu z jiných zdrojů než ze Stipendijního fondu VŠE, může být rozhodnuto o dorovnání částky do výše 20.000 Kč/měsíc.
 • Každý student může čerpat finanční podporu ze Stipendijního Fondu pouze jednou v rámci svého doktorského prezenčního studia.

Před podáním žádosti o finanční podporu…

 • Při vyjednávání podmínek pobytu na zahraniční vysokoškolské instituci postupuje každý posluchač doktorského studia zcela individuálně, tj. není třeba např. v rámci VŠE absolvovat obdobné výběrové řízení, jaké je centrálně prostřednictvím OZS organizováno pro zájemce o studijní výměnné pobyty z řad studentů bakalářského a magisterského stupně.
 • Je důležité si ověřit, jaká pravidla platí pro zahraniční výjezdy doktorandů na Vaší fakultě/katedře: může být např. nastaveno omezení, ve kterém ročníku studia lze odjet nejdříve/nejpozději.
 • Při vyhledávání vhodného místa pobytu Vám mohou radu poskytnout, případně dokonci pomoci zprostředkovat kontakt následující osoby: Váš školitel, vedoucí katedry nebo jiní její členové, proděkani fakulty pro vědu či zahraničí.
 • Pokud byste rádi zjistili, jaké pobyty byly jinými posluchači doktorského studia v minulosti již uskutečněny, a přečetli si zprávy z těchto pobytů, můžete využít aplikaci Zprávy ze zahraničních pobytů v InSISu, kde lze pobyty/zprávy třídit mj. dle fakulty vyjíždějícího studenta, stupně a oboru studia atd.

Způsob podání a vyřízení žádosti o finanční podporu

 • Žádosti o finanční podporu pro dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty se předkládají prorektorovi pro zahraniční styky prostřednictvím Oddělení zahraničních styků. Žádosti přijímá Mgr. Pavlína Šenk Kopecká, kancelář RB 549 nejpozději jeden měsíc před odjezdem.
 • Formulář žádosti je ke stažení ZDESoučástí žádosti jsou následující dokumenty:
  • motivační dopis (ve kterém žadatel prokáže svůj odborný zájem),
  • potvrzení o přijetí na zahraniční školu (akceptační dopis příslušné fakulty hostitelské školy),
  • souhlas školitele, vedoucího katedry a proděkana pro zahraniční styky.
 • Podané žádosti posuzuje kolegium proděkanů pro zahraniční styky.
 • Je-li žádost o finanční příspěvek úspěšně schválena, žadatel obdrží dopis o rozhodnutí o udělení příspěvku.
 • Stipendium je úspěšnému žadateli zasláno na začátku pobytu na jeho korunový účet uvedený v InSIS.
 • V případě pobytů v délce trvání 4 – 6 měsíců je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Výplata druhé části stipendia probíhá cca po dvou měsících pobytu v návaznosti na odevzdání průběžné zprávy.

Povinnosti po návratu

Povinností příjemce finančního příspěvku VŠE po skončení zahraničního pobytu je nejpozději měsíc po návratu ze zahraničního pobytu:

 1. Donést/poslat na OZS Confirmation dokládající délku studijního/výzkumného pobytu na zahraniční univerzitě. Lze použít potvrzení vystavené zahraniční institucí nebo vyplnit obecný formulář.
 2. Vyplnit závěrečnou zprávu z pobytu v InSISu. (Formulář zprávy k vyplnění naleznete v InSISu: Portálu studenta >> Moje zahraniční studium >> Hodnocení zahraničního pobytu.)
  Vaše zpráva bude do budoucna sloužit nejen jako svědectví o účelném využití finančních prostředků, jež na podporu Vašeho pobytu VŠE poskytla, ale také jako zdroj informací pro další zájemce o zahraniční pobyty v rámci doktorského studia; předem Vám proto děkujeme za pečlivost při jejím zpracování.
 3. Donést/poslat na OZS závěrečnou odbornou zprávu z pobytu, která bude postoupena školiteli, vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční styky na VŠE.
 4. Donést/poslat na OZS stručné odborné zhodnocení pobytu podepsané akademickým pracovníkem ze zahraniční instituce (školitel, vedoucí projektového týmu, tutor, garant programu…).
 5. Donést/poslat na OZS kopii cestovních dokladů (letenky, jízdenky, loděnky…), příp. čestné prohlášení, pokud příjemce finančního příspěvku VŠE použil vlastní dopravní prostředek.

Nabídky pro doktorandy

 • V aktualitách na stránkách OZS jsou průběžně zveřejňovány různé nabídky pro doktorandy. (Odběr aktualit není zatím k dispozici.)