Blended Intensive Programme (BIP)

Blended Intensive Programme je novinkou programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní krátkodobý intenzivní kurz s inovativními prvky výuky, který kombinuje fyzickou a virtuální výuku.

VŠE se do programu může zapojit buď v roli koordinátora (a zároveň přijímající instituce) nebo v roli účastníka, vysílajícího své účastníky.

 

Definice BIP

 • spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí
 • kombinace fyzické mobility  v délce 5-30 dní a virtuálního komponentu (délka není dána)
 • účastníky mohou být studenti všech stupňů studia, akademičtí i administrativní pracovníci
 • instituce se zapojuje buď v roli koordinátora (tj. vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí) nebo roli participanta (vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce) programu

 

Účast studentů VŠE na zahraničním BIP programu

Na základě fakultního výběrového řízení se mohou studenti nebo zaměstnanci VŠE účastnit programu, který pořádá zahraniční instituce.

 • délka fyzické aktivity v rámci krátkodobé kombinované mobility je 5–30 dní, délka virtuální aktivity není omezena (musí ale být realizována).
 • mobilita je financována z přiděleného E+ rozpočtu VŠE a finanční podpora je vypočítána na základě předpokládané délky pobytu:
  • 1.- 14. den:  70,- EUR/den
  • 15. – 30. den: 50 EUR/den
 • studenti s omezenými příležitostmi mají nárok na cestovní náklady i na další finanční podporu.

Finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta. Období online mobility není ze strany programu Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.

 

Organizace BIP na VŠE

Jednotlivé programy jsou navrhovány a koordinovány na fakultní úrovni. Na základě navrženého programu jsou pak fakultě přiděleny finanční prostředky z programu Erasmus+.

Podmínky:

 • partnery jsou minimálně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko)
 • 15-20 povinných účastníků z participujících institucí
 • účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci
 • programu se mohou účastnit i domácí studenti/zaměstnanci, kteří se však nepočítají mezi povinné účastníky (počet není určen)
 • program se skládá z fyzické mobility v trvání 5-30 dní a virtuální mobility, kde délka není dána
 • každému BIPu je nutno přidělit minimálně 3 ECTS
 • opora v platné inter-institucionální smlouvě (vzor smlouvy ke stažení níže)

 

Financování BIP

Koordinující instituce

Organizátorovi vybraného projektu BIP jsou přiděleny prostředky ve výši 6 000 až 8 000 EUR dle počtu povinných účastníků – studentů (15-20) programu. Prostředky jsou určeny na přípravu, koordinaci, realizaci a „follow-up“ BIP, a to zejména na:

 • přípravu výukových materiálů
 • pronájem prostor a zařízení
 • komunikační aktivity, překlady a tlumočení
 • přípravné návštěvy a administrativní úkony
 • občerstvení (coffee-breaks) během programu
 • výlety a exkurze, které jsou součástí programu
 • odměny vyučujícím, příp. administrativním pracovníkům

 

Procesní postup

Základem organizaci BIP je kontaktování partnerských zahraničních institucí a vytvoření programu doplňujícího stávající kurzy na zapojených univerzitách, zahrnující inovativní způsoby výuky a spolupráci online.

1. Návrh projektu –  Organizátor BIP programu vyplní formulář návrhu projektu (ke stažení níže).

2. Schválení projektu – Vyplněný formulář návrhu projektu předá na Oddělení zahraničních styků (OZS), které jej postoupí prorektorce pro mezinárodní vztahy ke schválení.

3. Podpis multilaterální smlouvy – Pro organizaci programu je třeba podepsat s partnerskými institucemi multilaterální smlouvu. Vzor smlouvy je ke stažení níže. Smlouvu je třeba vyplnit, nechat podepsat (ideálně digitálním elektronickým podpisem) na partnerských školách a předat následně OZS, které zajistí podpis za VŠE. OZS následně zaregistruje BIP program v databázi Evropské komise Beneficiary Module.

4. Přidělení finančních prostředků – informace k přidělení finančních prostředků jsou na stránkách zde.

5. Administrativní proces – Zahraniční účastníci BIP programu jsou vybíraní na partnerských univerzitách. Tyto univerzity také zaregistrují své studenty do databáze Beneficiary Module a do konkrétního BIP programu na VŠE. Před zahájením programu je nutné studenty registrovat i ve studijním systému InSIS. Studijní smlouvy (Learning Agreement) zahraničních studentů odsouhlasuje proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty.

6. Příprava a realizace projektu –  informace k přípravě a realizaci projektu jsou na stránkách zde.

7. Evaluace a vyúčtování projektu – informace k evaluaci a vyúčtování projektu jsou na stránkách zde.

 

Kontakt

Kontaktní osobou na OZS VŠE pro krátkodobé intenzivní programy (BIP) je Ing. Jana Snížková, jana.snizkova [at] vse.cz.