Blended Intensive Programme (BIP)

Blended Intensive Programme je novinkou programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní krátkodobý intenzivní kurz s inovativními prvky výuky, který kombinuje fyzickou a virtuální výuku.

VŠE se do programu může zapojit buď v roli koordinátora (a zároveň přijímající instituce) nebo v roli účastníka, vysílajícího své účastníky.

 

Definice BIP

 • Spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí
 • Kombinace fyzické mobility  v délce 5-30 dní a virtuálního komponentu (délka není dána)
 • Účastníky mohou být studenti všech stupňů studia, akademičtí i administrativní pracovníci
 • Instituce se zapojuje buď v roli koordinátora (tj. vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí) nebo roli participanta (vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce) programu

 

Organizace BIP na VŠE

Jednotlivé programy jsou navrhovány a koordinovány na fakultní úrovni. Na základě navrženého programu jsou pak fakultě přiděleny finanční prostředky z programu Erasmus+.

Podmínky:

 • partnery jsou minimálně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko)
 • 15-20 povinných účastníků z participujících institucí
 • účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci
 • programu se mohou účastnit i domácí studenti/zaměstnanci, kteří se však nepočítají mezi povinné účastníky (počet není určen)
 • program se skládá z fyzické mobility v trvání 5-30 dní a virtuální mobility, kde délka není dána
 • každému BIPu je nutno přidělit minimálně 3 ECTS
 • opora v platné inter-institucionální smlouvě (vzor smlouvy ke stažení níže)
Účast studentů VŠE na zahraničním BIP programu
 • na základě fakultního výběrového řízení se mohou studenti nebo zaměstnanci VŠE účastnit programu, který pořádá zahraniční koordinující instituce
 • mobilita studentů nebo zaměstnanců v trvání 5-30 dní je financována z přiděleného E+ rozpočtu VŠE.

 

Financování BIP

Koordinující instituce

Organizátorovi vybraného projektu BIP jsou přiděleny prostředky ve výši 6 000 až 8 000 EUR dle počtu povinných účastníků – studentů (15-20) programu. Prostředky jsou určeny na přípravu, koordinaci, realizaci a „follow-up“ BIP, a to zejména na:

 • přípravu výukových materiálů
 • pronájem prostor a zařízení
 • komunikační aktivity, překlady a tlumočení
 • přípravné návštěvy a administrativní úkony
 • občerstvení (coffee-breaks) během programu
 • výlety a exkurze, které jsou součástí programu
 • odměny vyučujícím, příp. administrativním pracovníkům
Participující instituce

Poskytuje účastníkům BIPu ze svého E+ rozpočtu stipendium na pobyt na přijímající instituci ve výši:

 • 1.- 14. den:  70,- EUR/den
 • 15. – 30. den: 50 EUR/den
 • (+ dny na cestu). Účastníkům se speciálními potřebami může být tato částka odpovídajícím způsobem navýšena.

 

Procesní postup

1. Návrh projektu –  Organizátor BIP programu vyplní formulář návrhu projektu (ke stažení níže).

2. Schválení projektu – Vyplněný formulář návrhu projektu předá na Oddělení zahraničních styků (OZS), které jej postoupí prorektorce pro mezinárodní vztahy ke schválení.

3. Podpis multilaterální smlouvy – Pro organizaci programu je třeba podepsat s partnerskými institucemi multilaterální smlouvu. Vzor smlouvy je ke stažení níže. Smlouvu je třeba vyplnit, nechat podepsat (ideálně digitálním elektronickým podpisem) na partnerských školách a předat následně OZS, které zajistí podpis za VŠE. OZS následně zaregistruje BIP program v databázi Evropské komise Beneficiary Module.

4. Přidělení finančních prostředků

5. Administrativní proces

6. Příprava a realizace projektu

7. Evaluace a vyúčtování projektu

Kontakt

Kontaktní osobou na OZS VŠE pro krátkodobé intenzivní programy (BIP) je Ing. Jana Snížková, jana.snizkova [at] vse.cz.