O nás

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních priorit Vysoké školy ekonomické v Praze; VŠE spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland).

Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům a akademickým i ostatním pracovníkům školy.

Rozvoj mezinárodních vztahů a aktivit jednotlivých fakult je v kompetenci proděkanů pro zahraniční styky.

Mezi hlavní aktivity OZS patří:

 • vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv
 • organizace dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:
  • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta
  • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS
 • administrativní podpora navazujících magisterských studijních programů, jejichž součástí je studium v zahraničí (zejména ve vztahu k organizaci zahraničních studijních pobytů)
 • poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi
 • podpora výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné/studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.)
 • podpora mobility učitelů i ostatních zaměstnanců (administrace příslušných bilaterálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus+, evidence výjezdů s podporou programu Erasmus+, učitelská mobilita v rámci programu CEEPUS, podávání informací o dalších možnostech mobility univerzitních zaměstnanců apod.)
 • organizace krátkodobých studijních a poznávacích pobytů pro zahraniční skupiny (Study Tours; placená služba)

Erasmus+

Základním pilířem internacionalizace na Vysoké škole ekonomické v Praze je program Erasmus+.

 • Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) stanoví obecný kvalitativní rámec pro činnosti v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce a je nezbytným předpokladem pro všechny vysokoškolské instituce, které chtějí předložit žádost a zapojit se do aktivit v rámci programu Erasmus+. VŠE je držitelem ECHE pro programové období 2021-27 – viz zde. Přidělení ECHE je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS), pro programové období 2021-27  viz zde. EPS pro předchozí programové období 2014-20 je k dispozici zde, ECHE pak zde.

VŠE je dále zapojena i do projektu Fondy EHP podporujícího studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.