Finance – Evropa/Erasmus

Obecně

 • Studenti na partnerských univerzitách VŠE neplatí školné a navíc dostávají finanční příspěvek na pobyt ve formě stipendia.
 • Stipendium není nárokové.
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu. V každém případě je nutno počítat s použitím vlastních finančních prostředků. 
 • Způsob využití poskytnutých finančních prostředků není nutno dokazovat účetními doklady. Hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu v zahraničí, a tedy o náležitém využití přiděleného stipendia, je výpis studijních výsledků/Transcript of Records a potvrzení o délce studia/Confirmation of Study Period.
 • Země jsou rozděleny do skupin v závislosti na výši životních nákladů, čemuž odpovídá i výše stipendia. Přehled částek stipendií stanovený českou národní agenturou:
Skupina Země Výše stipendia/měsíc
1 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 600 €
2 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 480 €

Výpočet délky pobytu a výše stipendia

 • Délka pobytu se počítá s přesností na dny. 
 • Prvním dnem pobytu bývá typicky začátek orientačního programu nebo orientační/registrační den samotný. Může jím být také první den jazykového kurzu, který pořádá hostitelská škola.
 • Posledním dnem pobytu je den poslední akademické povinnosti (poslední zkouška, odevzdání týmového projektu apod.)
 • Stipendium se rovněž vypočítává s přesností na dny (na jeden den připadá 1/30 paušální měsíční částky stipendia).
 • Vysílající instituce má právo rozhodnout, zda stipendium poskytne na celou dobu trvání zahraničního studijního pobytu, nebo jen na jeho část/prodloužení.

V případě pobytů delších než jeden semestr (týká se v současné době pouze účastníků Double Degree programů) je obvykle stanoveno omezení, na jakou část celkového pobytu se stipendium poskytne.

Výplata stipendia

Výše stipendia a způsob i moment jeho výplaty se liší dle jednotlivých stipendijních programů.

Pro studenty jedoucí do evropské země kromě Švýcarska platí:

 • Platba bude posílána formou Europlatby (je to jiný typ než SEPA platba).
 • Typ účtu, na který lze stipendium obdržet: účet u finančního ústavu v České republice či jiné zemi EU (bez ohledu na měnu).
 • Měna, v níž se budou stipendia vyplácet: euro (EUR).
 • Bankovní spojení nutno zadat v InSIS (Portál studenta -> Bankovní spojení).
  • Volba Účel bankovního spojení: K výplatě stipendií na zahraniční výjezdy (vyplnit všechny informace včetně jména a adresy majitele účtu).
 • Kdo vyplácí: Ekonomický odbor (EO) VŠE dle podkladů dodaných OZS.
 • Stipendium se vyplácí na začátku pobytu v jedné splátce celé najednou.
 • Vyplacení stipendia je podmíněno:
  • Splněním veškerých administrativních povinností před odjezdem.
  • Studujete-li na VŠE cizojazyčný obor, na němž se platí školné, je podmínkou pro vyplacení stipendia rovněž to, že VŠE již obdržela studentem zaslanou platbu školného za příslušný semestr/akademický rok. Provedení platby není nutno dokládat na OZS; tyto informace koordinátorka OZS získá z InSIS.
  • Vznikla-li studentovi povinnost hradit poplatek za delší studium dle zákona o vysokých školách § 58 odst. 3., je podmínkou vyplacení stipendia uhrazení tohoto poplatku.

 Speciální granty

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících z Vaší specifické zdravotní nebo socio-ekonomické situace.

Další možnosti financování

 • Dodatečné stipendium lze získat přímo od fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde se uskuteční zahraniční pobyt. (Aktuální informace jsou k nalezení na internetových stránkách příslušné fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.)
 • Finanční podporu lze získat někdy také přímo u zahraniční školy, u zastupitelského úřadu hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.
 • Další finance/doplňkové stipendium je možno získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí (některé tipy zde).