Kritéria přihlašování

Přihláška studijní výsledky (percentil) 100 bodů
účast v Buddy Programu (nejpozději v semestru před podáním přihlášky) 10 bodů
odborný předmět v cizím jazyce 10 bodů
Jazykové znalosti doložit B2 nebo jazykový test nutná podmínka
jazykové certifikáty platné v době výjezdu: IELTS min. 7.0/TOEFL min. 87/CAE/CPE 10 bodů
Celkové maximum 130 bodů

∗ platné pro přihlášky v angličtině

Studijní výsledky (max. 100 bodů)

Studijní průměr

= vážený průměr za celé studium na VŠE vypočtený ze známkovaných studijních povinností, kde vahami jsou počty kreditů přiřazené jednotlivým studijním povinnostem

Zohledněné studijní průměry:

 • MGR studenti – absolventi Bc na VŠE: průměr včetně uzavřeného Bc studia na VŠE
 • MGR studenti – absolventi Bc na jiné škole: průměr pouze za studijní výsledky na VŠE
 • studenti dvou bakalářských/magisterských studijních oborů: průměr za studium, v jehož rámci je podána přihláška
 • studenti/absolventi více Bc oborů na VŠE: průměr dosažený ve studiu, které bylo úspěšně dokončeno později

Percentil dle studijního průměru

vztažen k poslednímu uzavřenému období

 • výjezdy v Bc studiu: Percentil počítaný přes fakulty a ročníky (srovnávací skupina jsou všichni studenti z dané fakulty a daného ročníku) – viz InSIS (cesta v InSIS znázorněna v dokumentu níže). Výpočet bodů za studijní výsledky: 100 – percentil (percentil odečtený od čísla 100).
 • výjezdy v Mgr studiu: Srovnávací skupinou pro výpočet percentilu jsou absolventi dané fakulty v předcházejícím akademickém roce – viz tabulka v sekci Download.

Jazyková znalost (nebodováno – nutná podmínka)

 • Doložení minimálně úrovně B2 (CEFR) nutná podmínka při podávání přihlášky.
 • Některé školy mají speciální jazykové požadavky (viz pole „Special language requirement“ v rozpisu míst na výměnné pobyty) – nutno doložit nejpozději v době podání přihlášky.

Způsoby doložení úrovně jazyka

 • jazykový test – pouze pro studenty bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2: úspěšné (= min 60%) složení písemného jazykového testu v rámci aktuálního přihlašování (termín viz Harmonogram, platí pouze pro angličtinu – u ostatních jazyků přezkoušení na katedře),
  • Absolvování testu lze nahradit certifikáty IELTS/TOEFL úspěšně složenými kdykoliv v minulosti.
  • Studenti, kteří v době podávání přihlášky nemají doloženou znalost jazyka na úrovni B2, v přihlášce jako doklad o jazyce zvolí „Jazykový test“. Po uzavření přihlášek budou automaticky přihlášeni na nejbližší termín testu.
 • vybrané jazykové kurzy na VŠE (načte se automaticky do elektronické přihlášky),
 • jazykový kurz úrovně B2 a vyšší dle CEFR v rámci výměnného pobytu zprostředkovaného VŠE (do elektronické přihlášky nahrát Transcript of Records a potvrzení zahraniční školy o úrovni dle CEFR – např. sylabus, vyjádření učitele apod.),
 • úspěšné složení písemného jazykového testu na úrovni B2 (či doklad o přezkoušení jazykové katedry) z přihlašování na bakalářské výměnné pobyty od AR 2015/2016 (pro jazyk Španělština platí až od AR 2017/2018),
 • úspěšné složení písemného jazykového testu na úrovni B2 z přihlašování na magisterské výměnné pobyty od AR 2017/2018,
 • absolvování celého vysokoškolského programu v daném cizím jazyce (do elektronické přihlášky nahrát kopii dodatku k diplomu),
 • studium v anglicky vyučovaném programu na VŠE,
 • maturitní zkouška:
  • na bilingvním gymnáziu/střední škole v ČR/SR,
  • na zahraniční střední škole v ČR/SR, kde jazykem výuky je daný jazyk,
  • na střední škole v zahraničí studované v daném jazyce,
 • státní jazyková zkouška složená v ČR/SR (základní/všeobecná/speciální),
 • státní závěrečná zkouška z daného filologického oboru,
 • mezinárodní jazykové certifikáty (platné v době nástupu na zahraniční školu),
 • bakalářská nebo souborná zkouška z cizího jazyka v rámci Bc studia mimo VŠE (do elektronické přihlášky nahrát kopii dodatku k diplomu a sylabus včetně informace o úrovni CEFR, nemusí být úředně ověřeno).

Jazykové certifikáty (extra 10 bodů)

10 bodů = IELTS min 7.0 / TOEFL min 87 / CAE pass / CPE pass  (certifikáty musí být platné v době výjezdu).

Zkoušky Cambridge English lze skládat na Katedře anglického jazyka a to s finanční podporou všech fakult.

Odborné předměty v cizím jazyce (max. 10 bodů)

10 bodů = úspěšné absolvování 1 a více odborných předmětů v cizím jazyce

 • relevantní jsou všechny předměty vyučované v cizím jazyce nejazykovými katedrami všech fakult VŠE, včetně předmětů mimosemestrálních/ intenzivních
 • započítávají se odborné předměty absolvované v jakémkoliv cizím jazyce (nejen v jazyce přihlášky)
 • do přihlášky automaticky nahrány ze studijní historie v InSIS (studenti Mgr studia mohou získat body i za předměty vystudované v rámci jejich Bc studia)
 • absolventi Bc studia mimo VŠE: pro započtení odborného předmětu vystudovaného v cizím jazyce nutno do elektronické přihlášky nahrát kopii dodatku k diplomu a sylabus (nemusí být úředně ověřeno)

Body nelze získat za:

 • předměty v cizím jazyce vystudované v rámci jakéhokoliv zahraničního výjezdu (výměnný pobyt/freemover/letní škola,…),
 • předměty v cizím jazyce vystudované v rámci paralelního aktivního studia na jiné vysoké škole (v ČR nebo v zahraničí),
 • předměty uznané do studia na VŠE.

Účast v Buddy Programu (max. 10 bodů)

= pomoc zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na VŠE (zajišťuje studentská organizace ESN VSE Prague).

 • body pouze za zapojení nejpozději v předchozím uzavřeném semestru
 • jednou získané body platí po celou dobu studia na VŠE (pro výjezdy v rámci Mgr studia platí i body za zapojení v rámci Bc studia)
 • body se načítají automaticky

Pokud se uchazeči do přihlášky automaticky nenahrají body za účast v Buddy Programu, za absolvování odborného předmětu v cizím jazyce na VŠE nebo pokud chce získat body za odborné předměty v cizím jazyce vystudované v rámci bakalářského studia mimo VŠE, chybějící údaje je třeba uvést do formuláře pro skutečnosti chybějící v přihlášce.