Administrativní postup

Před výjezdem

V akademickém roce 2020/2021 (tj. od 9/2020 do 6/2021) je možné realizovat 3 výukové pobyty. Pro možnost financování další mobility kontaktovat OZS.

Má-li pedagog předjednanou výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak následují tyto kroky:

  1. Ověřit si na OZS existenci příp. aktuálnost bilaterální smlouvy na výukové mobility s příslušnou zahraniční univerzitou.
  2. Předložit vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching, tj. program výuky (stačí sken dokumentu).
  3. Založit si cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předat OZS. Bližší informace k CP zde: Ekonomický odbor – pracovní cesta.
  4. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na výukový pobyt“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.

 

Důležité upozornění:

  • Proces podepisování bilaterální smlouvy a připravování mobility po administrativní stránce (tzn. Mobility Agreement, cestovní příkaz, účastnická smlouva) je paralelní proces!
  • Zájemci, kteří dosud výukovou mobilitu nerealizovali, nechť si domluví osobní konzultaci s koordinátorkou na OZS a domluví se na přesném postupu!

 

Po návratu

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu a počtu odučených hodin zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „Vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit online formuláře závěrečné zprávy účastníka (EU SURVEY) v aplikaci Evropské komise „Mobility Tool“ – zaměstnanec bude vyzván automaticky vygenerovaným emailem (s linkem).