Uznání předmětů

Podat žádost o uznání předmětů je dle studijního řádu povinné. Dle studijního řádu VŠE je žádost nutno podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí. Studium v zahraničí, na něž byl student vyslán VŠE, musí být uznáno v plném rozsahu (uznání se řídí studijními řády VŠE). Dle ustanovení studijního řádu to znamená, že předměty splněné v zahraničí úspěšně budou uznány a za předměty dokončené neúspěšně bude odebrán příslušný počet kreditových poukázek.

Postup podání žádosti o uznání

  • Poté, co máte v checklistu potvrzený Learning Agreement „Changes“, Confirmation of Study Period (pouze u výjezdů v rámci programu Erasmus+), ověřený* Transcript of Records a vyplněnou zprávu z výjezdu v InSIS, zpřístupní se vám v InSIS příslušná část aplikace Learning Agreement – Zahraniční studijní plán.
  • V InSIS aplikaci Portál studenta –> Moje zahraniční studium –> Learning Agreement – Zahraniční studijní plán vyplňte předměty z transkriptu (včetně nesplněných) do sekce Předměty zahraničního studijního plánu  – provedené změny (vyplňte kód, předmět, počet ECTS).
  • Předměty, za které se bude uznávat (tak jak bylo odsouhlaseno v LA), vložte do sekce Předměty domácího studijního plánu plněné v rámci zahraničního studia – po jejich vložení klikněte na ikonu Upravit a doplňte známku, skupinu pro uznání, název předmětu dle transkriptu a jazyk studia.
  • Počet kreditů v obou sekcích („Předměty zahraničního studijního plánu” a  „Předměty domácího studijního plánu“) se musí rovnat.
  • Když je žádost kompletní, odešlete ji do kontaktního centra tlačítkem „Požádat o uznání předmětů“ (tam je možné k ní připojit i další dokumenty – např. souhlas garanta v případě uznání za povinný předmět).

Detailní postup podání žádosti o uznání včetně názorných ukázek pro studenty FMV je popsán na intranetu FMV (viz také PDF níže). Skupiny předmětů se na jednotlivých fakultách liší – studenti ostatních fakult se ohledně konkrétních skupin předmětů řídí pokyny svých proděkanů.

*Transcript of Records musí být na OZS zaslán emailem přímo z partnerské školy či být jiným způsobem ověřitelný v jejich systému.

Skupiny předmětů ve studijním plánu na VŠE

Předměty vystudované v rámci zahraničního studia jsou nejčastěji uznávány do skupin (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace, do celoškolsky volitelných, případně do dalších volitelných skupin.

Máte-li zájem o uznání předmětu vystudovaného v zahraničí za povinný předmět hlavní specializace nebo jakýkoliv (povinný i volitelný) předmět vedlejší specializace, musíte případné uznání zkonzultovat nejen s proděkanem pro studium, ale zároveň i garantem příslušného předmětu vyučovaného na VŠE.

Pro účely uznání se použijí volné/dosud nevyužité kreditové poukázky, které máte vyhrazeny pro skupinu předmětů, do níž se předmět vystudovaný v zahraničí uznává, příp. rezervní kreditové poukázky.

Převod kreditů

ECTS kredity se obvykle nijak dále nepřepočítávají a uznávají se v počtu přiděleném zahraniční školou, příp. v počtu upraveném dle potřeby a rozhodnutí proděkana (např. přidělené poloviny kreditů nelze z technických důvodů do studijní historie zaznamenat, je tedy nutno provést zaokrouhlení).

Nepoužívá-li zahraniční škola systém ECTS, uplatní se převodní pravidla, jež hostitelská škola dává k dispozici, např. jako součást výpisu výsledků/Transcript of Records, a/nebo bude o převodním poměru rozhodnuto proděkanem. Doporučený převod zámořských kreditů na ECTS je ke stažení v sekci Download.

Převod známek

Rozhodnutí o převodu známky je plně v kompetenci proděkana.

Pokud zahraniční škola předmět potvrdí jako splněný, nedochází k přezkoumávání toho, zda došlo i k dodržení podmínek, za nichž se zkouška považuje za složenou na VŠE (tj. neplatí, že je-li zkouška hodnocena body, je nutno dosáhnout alespoň 60 % bodového zisku; viz článek 13 studijního řádu), či zda byla zkouška složena na první, či několikátý pokus.