Uznání předmětů

Podat žádost o uznání předmětů je dle studijního řádu povinné. Dle studijního řádu VŠE je žádost nutno podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí.

  • Budete-li žádost podávat až po začátku semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí, a zároveň jste za semestry odstudované přímo na VŠE před odjezdem do zahraničí nezískali tolik kreditů, aby tento počet (tj. počet bez započtení kreditů získaných během pobytu v zahraničí, které dosud nebyly uznány) vyhovoval i počtu kreditů, který má být dosažen po semestru stráveném v zahraničí, pravděpodobně v InSIS dojde k automatické korekci kreditových poukázek, tj. k odpočtu poukázek dle počtu kreditů chybějících ke splnění hranice stanovené studijním řádem. Jakmile však proběhne uznání zahraničního studia, korekce/odpočet poukázek bude stornována (v této věci může být potřeba podat žádost k proděkanovi, více informací poskytne studijní oddělení).

Studium v zahraničí, na něž byl student vyslán VŠE, které bylo uskutečněno dle schválené studijní smlouvy/Learning Agreementu a jehož výsledky jsou doloženy výpisem studijních výsledků/Transcript of Records, musí být uznáno v plném rozsahu (uznání se řídí studijními řády VŠE).

  • Dle ustanovení studijního řádu to znamená, že předměty splněné v zahraničí úspěšně budou uznány a za předměty dokončené neúspěšně bude odebrán příslušný počet kreditových poukázek.

Formulář žádosti je ke stažení v sekci Download.

  • Podkladem pro podání žádosti je oficiální výpis studijních výsledků/Transcript of Records vydaný zahraniční hostitelskou školou, resp. také studijní smlouva/Learning Agreement.
  • Žádost o uznání se podává pověřeným proděkanům příslušné fakulty (obvykle proděkani pro studium).
  • Žádost schválenou proděkanem odevzdáte na studijní oddělení své referentce, která výsledky žádosti zaznamená do InSIS.

 

Skupiny předmětů ve studijním plánu na VŠE

Předměty vystudované v rámci zahraničního studia jsou nejčastěji uznávány do skupin (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace, do celoškolsky volitelných, případně do dalších volitelných skupin.

Máte-li zájem o uznání předmětu vystudovaného v zahraničí za povinný předmět hlavní specializace nebo za předmět vedlejší specializace, musíte případné uznání zkonzultovat nejen s proděkanem pro studium, ale zároveň i garantem příslušného předmětu vyučovaného na VŠE (pro potřeby uznání předmětů je třeba mít výslovný souhlas garanta předmětu – ve formuláři žádosti je kolonka pro jeho podpis).

Pro účely uznání se použijí volné/dosud nevyužité kreditové poukázky, které máte vyhrazeny pro skupinu předmětů, do níž se předmět vystudovaný v zahraničí uznává, příp. rezervní kreditové poukázky.

  • využití rezervních poukázek pro účely uznání zahraničního studia není třeba mít strach. Máte-li v této věci nějaké pochybnosti či obavy, obraťte se na svého proděkana.

 

Převod kreditů

ECTS kredity se obvykle nijak dále nepřepočítávají a uznávají se v počtu přiděleném zahraniční školou, příp. v počtu upraveném dle potřeby a rozhodnutí proděkana (např. přidělené poloviny kreditů nelze z technických důvodů do studijní historie zaznamenat, je tedy nutno provést zaokrouhlení).

Nepoužívá-li zahraniční škola systém ECTS, uplatní se převodní pravidla, jež hostitelská škola dává k dispozici, např. jako součást výpisu výsledků/Transcript of Records, a/nebo bude o převodním poměru rozhodnuto proděkanem.

 

Převod známek

Rozhodnutí o převodu známky je plně v kompetenci proděkana.

Pokud zahraniční škola předmět potvrdí jako splněný, nedochází k přezkoumávání toho, zda došlo i k dodržení podmínek, za nichž se zkouška považuje za složenou na VŠE (tj. neplatí, že je-li zkouška hodnocena body, je nutno dosáhnout alespoň 60 % bodového zisku; viz článek 13 studijního řádu), či zda byla zkouška složena na první, či několikátý pokus.