Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Katedry mohou využít podporu z účelových prostředků prorektora pro mezinárodní vztahy při respektování následujících pravidel:

  • zahraniční akademický pracovník odučí alespoň jeden akreditovaný předmět v minimálním rozsahu 3 ECTS;
  • výuka probíhá minimálně 3 dny;
  • v předmětu musí být zapsáno minimálně 10 studentů z neplacených česky vyučovaných programů, popř. zahraničních výměnných studentů;
  • předmět musí být nabízen přes registrace v InSIS;
  • zahraniční akademický pracovník nemá české občanství;
  • zahraniční akademický pracovník z nečlenských zemí EU má platné vízum;
  • ubytování v komplexu kolejí Jarov (University hotel – Jeseniova 355/212, 130 00 Praha 3) je možné poskytnout, pokud hostující profesor zajistí výuku uceleného akreditovaného kurzu (nikoli jednotlivé přednášky či semináře). V případě kolize termínů ubytování rozhoduje pořadí objednávky. Ubytování hostujících profesorů, kteří v rámci pobytu zajistí jeden kurz hrazený z Rozvojového projektu, bude financováno z celoškolských zdrojů, avšak maximální doba pobytu hostujícího profesora na kolejích je stanovena na jeden kalendářní týden. VŠE nehradí náklady na ubytování mimo University hotel;
  • zahraniční akademický pracovník může využívat po dobu hostování kanceláře v Rajské budově (RB 526, RB 538 a RB 542).

Pro financování pobytu hostujících profesorů mohou být také využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Detailní postup zajištění pobytu hostujícího profesora je zveřejněn na sharepointu prorektora pro mezinárodní vztahy. Dále jsou na sharepointu uvedeny veškeré aktuální informace, formuláře a podmínky odměňování hostujících profesorů.

Pokud má přijímající fakulta/katedra zájem o zařazení kurzu HP do nabídky pro výměnné zahraniční studenty, informuje o jeho vypsání Oddělení zahraniční styků (exchange@vse.cz).

Fakulta/katedra dále ve spolupráci s pedagogickým odd. (popř. se SIFem fakulty) zajistí vložení poznámky ke kurzu do InSIS: termín konání kurzu, informace o hostujícím profesorovi (registrace a sylabus).

V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku hostujícího profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Pulkrábková

Asistentka prorektorky pro mezinárodní vztahy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz