Administrativní postup

Před výjezdem

Administrativní postup pro zájemce o mobilitu:

  1. Kontaktovat OZS pro potvrzení možnosti financování mobility z projektu Erasmus+.
  2. Zajistit si souhlas proděkana pro zahraniční vztahy se svým výjezdem a jeho zaslání emailem na OZS.
  3. Vyplnit Mobility Agreement For Training tj. program školení – podepsat, předat k podpisu svému nadřízenému a scan dokumentu zaslat k podpisu na zahraniční instituci; kompletně podepsaný dokument (stačí sken) zaslat na OZS.
  4. Založit cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného předat OZS. Bližší informace: Ekonomický odbor – Pracovní cesta.
  5. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na aktivitu školení“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.

Po návratu

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu (od – do) zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit online formulář závěrečné zprávy účastníka (EU SURVEY) v aplikaci Evropské komise „Mobility Tool“ – zaměstnanec bude vyzván automaticky vygenerovaným emailem (s linkem).