Absolventské stáže Erasmus+

 Obecné podmínky 

 • Absolventská stáž je primárně určena čerstvým absolventům bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří již neplánují pokračovat v návazném studiu na VŠE.
 • Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, VŠE a přijímající organizací/institucí/podnikem (viz Learning Agreement for Traineeship), kterou je nutné uzavřít před ukončením daného stupně studia! 
 • Stáž musí být dokončena do 1 roku od ukončení studia. 
 • Minimální délka stáže je 2 měsíce; max. délka stáže je 12 měsíců (do limitu 12 měsíců se započítávají i měsíce realizované ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži na studijním pobytu či praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+).
 • Finanční podpora (u placených i neplacených stáží) byla z důvodu omezených finančních prostředků Erasmus+ na pracovní stáže od roku 2023 ZRUŠENA (netýká se stáží schválených do prosince 2022). 

 

  Výběr instituce 

 • Při hledánízahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý student individuálně. 
 • Pro výběr vhodné zahraniční instituce lze využít tipy pro hledání pracovní stáže v zahraničí.
 • Stáž lze realizovat v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakémkoliv subjektu či firmě, výjimkou orgánů EU, institucí a ostatních subjektů EU včetně specializovaných agentur (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs) a organizací, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury programu Erasmus+. 
 • Stáže lze absolvovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého původu.
 • Výjimka od akademického roku 2022/2023 ZRUŠENA tzn. již nelze absolvovat neplacené stáže u institucí zastupujících ČR ve světě typu velvyslanectví, Czech Trade, Czech Tourism, Czechinvest, Česká centra apod. lze absolvovat i v partnerských zemích Erasmus+ (tj. mimo EU).
 • Zájemci o absolventské stáže zašlou návrh trojstranné dohody (Learning Agreement for TraineeshipOddělení zahraničních styků (ozs@vse.cz), a to nejpozději 1 měsíc před zahájením mobilitynezbytně před ukončením daného stupně studia! 

 

Finance 

 • Stipendium na absolventskou stáž je poskytováno ze zdrojů programu Erasmus+.
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu.  
 • Země jsou rozděleny do skupin v závislosti na výši životních nákladů, čemuž odpovídá i výše stipendia. Přehled částek stipendií stanovený českou národní agenturou: 
Skupina  Země  Výše stipendia/měsíc 
1  Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko  750 € 
2  Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko  630 € 
 • Stipendium je vypláceno na začátku pobytu. V případě mobilit v délce trvání 3 a více měsíců je stipendium vypláceno ve více splátkách. Výplata dalších částí stipendia probíhá v návaznosti na odevzdání průběžné zprávy. 

 

 Povinnosti před zahájením mobility 

Po založení výjezdu v InSIS je studentům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.) 

 Povinnosti během a po skončení mobility

Kontaktní osoba na VŠE: Ing. Gabriela Böhmová, Oddělení zahraničních styků, gabriela.bohmova@vse.cz, 224 098 528