CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

 • CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.
 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojena je též Priština-Kosovo.
 • Program mohou využít studenti a pedagogové veřejných vysokých škol.
 • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Důraz je kladen na aktivity v rámci sítí.
 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí.
 • VŠE je zapojena do sítě Amadeus, která vznikla již v akademickém roce 1994/1995 a jejímž koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna University of Economics and Business.

 

Jak se mohou zapojit studenti VŠE

 1. Získat některé z míst přidělených VŠE v rámci sítě. Pokud takové místo bude k dispozici, OZS informaci zveřejní v aktualitách na své webové stránce.
 2. Jako freemover. Takový student není vybírán v rámci přihlašování na semestrální výměnné pobyty pořádané OZS; zahraniční univerzitu, kde by si přál studovat, oslovuje samostatně a posléze provede online registraci na webu CEEPUS.

ad 1) Výběrové řízení pořádané OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě

Pro studenty VŠE, kteří v daném stupni studia nebyli vysláni na studium v zahraničí s finanční podporou poskytnutou VŠE nebo jejím prostřednictvím (např. na semestrální výměnný pobyt nebo freemover pobyt se stipendiem VŠE) ani nevyužili jiného stipendijního místa přiděleného VŠE v rámci určité kvóty. Obvykle se mohou hlásit studenti ve vyšším stupni bakalářského nebo v prvním roce magisterského studia.
Další podmínky budou upřesněny.

ad 2) Freemover v rámci programu CEEPUS

Zájemci hlásící se samostatně mimo sítě, tj. v režimu freemover: termín podání přihlášky prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.

K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:

   • akceptaci/dopis o přijetí z hostitelské univerzity „CEEPUS Letter of Acceptance“  zahrnující potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí (uvedeno v CEEPUS Letter of Acceptance)
   • dva doporučující dopisy „CEEPUS – Letter of Recommendation“ z domovské univerzity (jeden podepsaný proděkanem pro zahraniční styky a druhý proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty)
   • potvrzení, že studium v zahraničí bude domovskou univerzitou následně uznáno tzv. Learning Agreement (podepisuje proděkan pro pedagogiku či proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty)
   • stručný popis náplně studijního pobytu v poli Motivation v přihlášce
   • podrobnosti k přihlašování jsou k dispozici na webové stránce Národní CEEPUS kanceláře: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/freemoveri/
Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)
 • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi
 • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je stanovena pro každou zemi jiná, stipendia do jednotlivých zemí k nalezení v odkazu pod příslušnými vlajkami).
 • Vysílající škola pouze zpětně proplácí náklady na zpáteční cestu – student odevzdá koordinátorce OZS originál cestovního dokladu. Daná částka je poté převedena na účet studenta.

 

Zkušenosti dříve vyslaných studentů

Zkušenosti dříve vyslaných studentů k nalezení v databázích závěrečných zpráv v InSIS.

 

Další informace