Povinnosti během pobytu/po návratu: Evropa

 1. Learning Agreement During Mobility

   

 2. Confirmation of Study Period

 3. Vyplnění zpráv z pobytu

 4. Transcript of Records

 5. Jazykové hodnocení po skončení pobytu – OLS

 6. Uznání předmětů

Povinnosti vůči OZS:

 

Learning Agreement During Mobility

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) student nahraje do checklistu v InSIS do 14 dnů po skončení pobytu. Změny mohou být proděkanem schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně počtu kreditů musí být vypsány v těle emailu – nikoliv v příloze!!!) – v takovém případě je do checklistu třeba nahrát změnovou část Learning Agreementu sloučenou s emailem od proděkana do jednoho PDF souboru.

 

Confirmation of Study Period

= potvrzení o skutečné délce pobytu. Data počátku a ukončení pobytu podepsaná zahraniční školou by měla odpovídat účastnické smlouvě (příp. datu poslední zkoušky, pokud došlo k prodloužení oproti plánovaným datům). Dokument je třeba do 14 dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS a následně jeho originál odevzdat koordinátorce na OZS. Formulář je ke stažení v sekci Download.

Není nutné dokládat účetní doklady dokumentující např. výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (výjimku tvoří studenti, kteří obdrželi speciální grant pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami). Nutno dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době (doba pobytu a výše stipendia se vypočítává s přesností na dny) a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

Zda stipendium bylo poskytnuto ve správné výši se po ukončení studijního pobytu posuzuje na základě:

 • potvrzení o skutečné délce pobytu/Confirmation of Study Period           
 • výpisu výsledků studia/Transcript of Records (obsah by měl odpovídat studijní smlouvě/Learning Agreement).

V případě, že studijní pobyt bude zkrácen nebo nebude splněn minimální počet kreditů (dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement),  bude student část vyplaceného stipendia vracet.  Vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu je minimální požadovaný počet 20 ECTS.

Vyplnění zpráv z pobytu

 • INSIS

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSIS do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu. Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

 • Mobility Tool 

Zprávu v evropské databázi Mobility Tool je nutno vyplnit do 14 dnů poté, co student obdrží emailem odkaz pro její vyplnění. Odkaz pro vyplnění má omezenou platnost, po 14 dnech již nebude funkční.

Transcript of Records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků. Ten je spolu se studijní smlouvou (Learning Agreement) podkladem pro uznání zahraničního studia.

 • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
 • Vydání výpisu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
 • Dokument může přijít na OZS, kde si jej můžete osobně vyzvednout. Na doručení dokumentu Vás upozorníme prostřednictvím checklistu. Přijde-li Vám originál transkriptu poštou domů, dodejte na OZS jeho kopii.
 • Trvá-li vydání originálního výpisu dlouho, je obvykle možno po dohodě s proděkanem použít jako podklad pro podání žádosti o uznání předmětů jiný přehled dosažených výsledků (např. naskenovanou kopii originálu nebo výpis z elektronické studijní databáze, které musí být potvrzeny razítkem na OZS).
 • Některé zahraniční školy vydávají pouze elektronické dokumenty: obvykle jsou ve formátu PDF a přicházejí e-mailem nebo jsou ke stažení z interního systému zahraniční školy (pro potřeby uznání nutno potvrdit razítkem na OZS).

 

Jazykové hodnocení po skončení pobytu – OLS

OLS (online Linguistic Support) povinně vyplňují studenti online po skončení pobytu. Odkaz na vyplnění obdrží na školní email. Odkaz má opět omezenou platnost.

 

Uznání předmětů

Podat žádost o uznání předmětů je dle studijního řádu povinné. Dle studijního řádu VŠE je žádost nutno podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí.

 • Budete-li žádost podávat až po začátku semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí, a zároveň jste za semestry odstudované přímo na VŠE před odjezdem do zahraničí nezískali tolik kreditů, aby tento počet (tj. počet bez započtení kreditů získaných během pobytu v zahraničí, které dosud nebyly uznány) vyhovoval i počtu kreditů, který má být dosažen po semestru stráveném v zahraničí, pravděpodobně v InSIS dojde k automatické korekci kreditových poukázek, tj. k odpočtu poukázek dle počtu kreditů chybějících ke splnění hranice stanovené studijním řádem. Jakmile však proběhne uznání zahraničního studia, korekce/odpočet poukázek bude stornována (v této věci může být potřeba podat žádost k proděkanovi, více informací poskytne studijní oddělení).

Studium v zahraničí, na něž byl student vyslán VŠE, které bylo uskutečněno dle schválené studijní smlouvy/Learning Agreementu a jehož výsledky jsou doloženy výpisem studijních výsledků/Transcript of Records, musí být uznáno v plném rozsahu (uznání se řídí studijními řády VŠE).

 • Dle ustanovení studijního řádu to znamená, že předměty splněné v zahraničí úspěšně budou uznány a za předměty dokončené neúspěšně bude odebrán příslušný počet kreditových poukázek.
 • Pokud byste na zahraniční škole reálně studovali, a na výpise výsledků tedy měli uvedeny jiné předměty, než které máte zapsány ve studijní smlouvě nebo evidovány jako její změnu, VŠE nemá povinnost Vám takové předměty uznat. Pokud by takových předmětů byla většina, mohlo by to způsobit závažné problémy s dodržením studijního řádu VŠE a pravidel výměnného studia.

Formulář žádosti je ke stažení v sekci Download.

 • Podkladem pro podání žádosti je oficiální výpis studijních výsledků/Transcript of Records vydaný zahraniční hostitelskou školou, resp. také studijní smlouva/Learning Agreement.
 • Žádost o uznání se podává pověřeným proděkanům příslušné fakulty (obvykle proděkani pro studium).
 • Žádost schválenou proděkanem odevzdáte na studijní oddělení své referentce, která výsledky žádosti zaznamená do InSIS.
Skupiny předmětů ve studijním plánu na VŠE

Předměty vystudované v rámci zahraničního studia jsou nejčastěji uznávány do skupin (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace, do celoškolsky volitelných, případně do dalších volitelných skupin.

Máte-li zájem o uznání předmětu vystudovaného v zahraničí za povinný předmět hlavní specializace nebo za předmět vedlejší specializace, musíte případné uznání zkonzultovat nejen s proděkanem pro studium, ale zároveň i garantem příslušného předmětu vyučovaného na VŠE (pro potřeby uznání předmětů je třeba mít výslovný souhlas garanta předmětu – ve formuláři žádosti je kolonka pro jeho podpis).

Pro účely uznání se použijí volné/dosud nevyužité kreditové poukázky, které máte vyhrazeny pro skupinu předmětů, do níž se předmět vystudovaný v zahraničí uznává, příp. rezervní kreditové poukázky.

 • využití rezervních poukázek pro účely uznání zahraničního studia není třeba mít strach. Máte-li v této věci nějaké pochybnosti či obavy, obraťte se na svého proděkana.
Převod kreditů

ECTS kredity se obvykle nijak dále nepřepočítávají a uznávají se v počtu přiděleném zahraniční školou, příp. v počtu upraveném dle potřeby a rozhodnutí proděkana (např. přidělené poloviny kreditů nelze z technických důvodů do studijní historie zaznamenat, je tedy nutno provést zaokrouhlení).

Nepoužívá-li zahraniční škola systém ECTS, uplatní se převodní pravidla, jež hostitelská škola dává k dispozici, např. jako součást výpisu výsledků/Transcript of Records, a/nebo bude o převodním poměru rozhodnuto proděkanem (např. na základě informace o tom, kolika hodinám výuky/studijní zátěže odpovídá jeden kreditní bod na dané hostitelské škole, posouzením rozsahu sylabu, náročnosti zkoušek a přípravy na výuky apod.).

Převod známek

Rozhodnutí o převodu známky je plně v kompetenci proděkana.

Pokud zahraniční škola předmět potvrdí jako splněný, nedochází k přezkoumávání toho, zda došlo i k dodržení podmínek, za nichž se zkouška považuje za složenou na VŠE (tj. neplatí, že je-li zkouška hodnocena body, je nutno dosáhnout alespoň 60 % bodového zisku; viz článek 13 studijního řádu), či zda byla zkouška složena na první, či několikátý pokus.