Výběrové řízení pro výjezdy od 3. ročníku bakalářského studia

Obecné podmínky
 • Studijní pobyty zprostředkované VŠE se uskutečňují v rámci výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami.
 • Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni. Výjezdu se tedy mohou zúčastnit studenti, kteří v rámci bakalářského stupně studia na VŠE dosud nikdy nebyli vysláni na zahraniční studijní pobyt financovaný či zprostředkovaný VŠE (kromě letních škol).
 • Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti, kteří budou v době podávání přihlášky studentem 3. nebo vyššího semestru prezenční formy bakalářského studia na VŠE.
 • V prezenční formě bakalářského studia studenti zůstanou po celou dobu konání výběrového řízení, po dobu mezi řízením a odjezdem a po celou dobu studia v zahraničí (výjezd se uskuteční ve 3. nebo 4. ročníku); tj. v žádném ze zmíněných okamžiků nesmí mít přerušené nebo ukončené studium na VŠE.
 • Před odjezdem je nutno mít k dispozici dostatek nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), které jsou potřeba k uznání zahraničního studia v plném rozsahu (ideálně 30 ECTS) a ke splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE.
 • Není možné, aby na výměnný pobyt odcestoval student, který má tzv. uzavřený index, tj. splnil předepsaný studijní plán svého oboru, příp. složil státní závěrečnou zkoušku, resp. zbývá mu jediná součást SZZ, a to obhajoba bakalářské práce.
  • Zároveň se z technických a organizačních důvodů nedoporučuje uskutečňovat studijní pobyt v zahraničí v semestru, v němž plánujete končit studium na VŠE.
 • Nelze se ucházet o studijní pobyt v zemi, jejíž má student občanství nebo kde má trvalý pobyt, resp. v tomto případě mají přednost všichni ostatní uchazeči o uskutečnění studijního pobytu v příslušné zemi.
 • Výběrové řízení je jednokolové.
 • Uchazeči se do výběrového řízení mohou hlásit maximálně ve dvou různých jazycích.
 • Bodové hranice, které musí uchazeč dosáhnout, nejsou předem stanoveny. Vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů přihlášených do výběrového řízení (školy jsou postupně přiřazovány účastníkům podle počtu dosažených bodů – od účastníka s nejvyšším počtem bodů po účastníka s nejnižším počtem bodů).
 • Výsledky výběrového řízení jsou dle harmonogramu zveřejněny v InSIS (v aplikaci Výsledky výběrového řízení v sekci Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium).
 • Úspěšným uchazečům je přiřazena jedna škola.
 • Uchazeči, kterým při vyhodnocování výsledků výběrových řízení nebyla přiřazena žádná škola, jsou zařazeni do tzv. seznamu náhradníků.
 • VŠE si vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (např. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.
Opakovaná účast ve výběrovém řízení
 • Do výběrového řízení se mohou přihlásit i studenti, kteří se výběrového řízení zúčastnili již v minulých letech a buď v něm neuspěli, nebo uspěli, ale svůj studijní pobyt nakonec nerealizovali (nečerpali stipendium).
  • Předchozí neúspěšné účasti ve výběrovém řízení nebo nerealizované pobyty, jež byly řádným způsobem zrušeny, nejsou nijak penalizovány.
  • Student, který v minulosti řádným způsobem nezrušil výměnný pobyt, na který byl vybrán, může být penalizován trestnými body.
Informace pro uchazeče ve dvou studijních jazycích
 • Pokud účastník výběrového řízení využije možnosti uvést v přihlášce své školy v rámci dvou různých studijních jazyků, musí se zúčastnit 2 jazykových testů.
 • Účastník výběrového řízení se stane samostatným uchazečem v rámci každého ze dvou jazyků a počítají se mu tak dvě bodová skóre, která se ve výsledku mohou od sebe lišit a mohou znamenat rozdílnou míru úspěchu ve výběrovém řízení.
 • Body náležející uchazeči za studijní výsledky (percentil) se počítají do obou bodových skóre ve stejné výši, body za jazykové testy se počítají jen do skóre v rámci příslušného jazyka.
 • Jako přílohu k přihlášce uchazeč dodá životopis a motivační dopis v obou jazycích.
 • Při počítačovém zpracování výsledků výběrového řízení je úspěšnému uchazeči přidělena pouze jedna škola, a sice ta, na kterou svým bodovým ziskem v konkurenci s ostatními uchazeči dosáhne a zároveň ji má ve svém seznamu preferencí nejvýše.
 • Pokud uchazeči není při zpracování výsledků přidělena žádná škola, dostává se do seznamu náhradníků v obou jazycích.
Kritéria výběrového řízení
Přihláška

studijní výsledky (percentil)

účast v Buddy Programu

100 bodů

10 bodů

Jazykové znalosti jazykový test 30 bodů
Celkové maximum 140 bodů
Studijní výsledky
 • Percentil je vztažený k poslednímu uzavřenému období, tedy k ZS daného akademického roku.
 • Jedná se o vážený aritmetický průměr vypočtený ze známkovaných studijních povinností, kde vahami jsou počty kreditů přiřazené jednotlivým studijním povinnostem, jež do průměru vstupují.
 • Počet bodů do výběrového řízení je výsledkem výpočtu 100-percentil.
Účast v Buddy Programu
 • Jedná se o zapojení se do péče o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat na VŠE (zajišťuje studentská organizace ESN VŠE Praha – Buddy System).
 • Toto kritérium má jen dvě krajní bodové hodnoty: 10 bodů za účast, 0 bodů za neúčast.
 • Nejpozději lze získat body za pomoc zahraničním studentům přijíždějícím v ZS aktuálního akademického roku.
 • Body za účast v Buddy Programu se do přihlášky načtou automaticky.
Jazykový test
 • Účast uchazeče na společném jazykovém testu je povinná, neúčast na něm je důvodem k vyřazení přihlášky z výběrového řízení.
 • Pokud se uchazeči hlásí do výběrového řízení ve dvou jazycích, musí se zúčastnit testů z obou jazyků.
 • Pro prokázání znalosti jazyka na požadované úrovni (B2 dle CEFR) je třeba test napsat alespoň na 60 %.
 • Místo a čas konání jazykového testu je zveřejňován vždy na webu OZS v sekci Harmonogramy výběrového řízení.
 • Studenti FMJH píší jazykový test v Jindřichově Hradci.
Podání přihlášky
 • Přihláška se vyplňuje elektronicky v aplikaci v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).
 • Přihlášku podáváte jako student určitého oboru. Pokud tedy na VŠE studujete více oborů, vyberte, za který obor si přejete přihlášku podat, resp. ověřte si, který svůj profil v Portálu studenta právě používáte.
 • Každý uživatel InSIS může do jednoho výběrového řízení podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku, s níž jste nespokojeni, nelze zrušit a poté si založit novou. Před uplynutím termínu uzávěrky přihlášek ale můžete požádat OZS o zpřístupnění již uzavřené, příp. omylem zrušené, přihlášky, upravit ji a podat v novém stavu.
 • Po uplynutí uzávěrky přihlášek nelze již v žádném případě upravovat seznam škol v přihlášce. Lze případně některou/některé ze škol z přihlášky úplně vyřadit, avšak bez náhrady. Nejzazší termín, kdy lze tuto úpravu provést, je termín konání písemného jazykového testu.
 • Přihlášku není nutné vyplnit a hned uzavřít. Zadané informace lze uložit a před definitivním uzavřením přihlášky dále upravovat.
 • Do přihlášky lze uvést libovolný počet škol seřazených podle preferencí studenta.
 • Do přihlášky je nutné nahrát veškeré povinné přílohy (strukturovaný životopis, motivační dopis, příp. jazykové certifikáty – vyžaduje-li je některá z vybraných škol) a přihlášku uzavřít.
  • Přílohy student odevzdává ve všech jazycích, ve kterých se hlásí do výběrového řízení.
  • Maximální rozsah strukturovaného životopisu je 1 A4.
  • V motivačním dopise je nutné zdůvodnit výběr všech škol uvedených v přihlášce.
 • V kolonce „Doklad o zkoušce z cizího jazyka“ vyberte položku „xx – Společný jazykový test“.
 • Přidělení bodového zisku za studijní výsledky proběhne po skončení sběru přihlášek.
 • Volba preferovaného semestru je nezávazná a nehraje v průběhu výběrového řízení žádnou roli.
Stavy a příznaky přihlášky
ROZPRACOVANÁ S přihláškou pracujete. V tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou. Následujícím krokem je obvykle Uzavření, tj. podání.
UZAVŘENÁ Přihláška, která byla elektronicky podána. Lze Zrušit.
Před uplynutím uzávěrky na podávání přihlášek ji lze ze strany OZS otevřít pro úpravy.
ZRUŠENÁ Přihláška nebude do výběrového řízení zařazena, zůstane však v systému zachována.
Ve stejném výběrovém řízení není možné místo zrušené přihlášky podat novou.
Pokud byla zrušena nedopatřením, lze ji otevřít pro úpravy.
KOMPLETNOST ne Přihláška dosud neprošla poslední kontrolou na OZS. Jakmile budou zkontrolovány všechny přílohy, bude ověřen studijní průměr a doplněn výsledek jazykového testu, bude kompletnost nastavena na ano.
ano Přihláška už prošla poslední kontrolou na OZS. Bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné.
Jen taková přihláška bude v rámci výběrového řízení dále zpracovávána.
NEDOSTAVIL SE Označuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k písemnému jazykovému testu.
Z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena.

 

Zrušení pobytu

Pokud student poté, co mu byla ve výběrovém řízení přiřazena škola, zjistí, že nemůže výměnný zahraniční pobyt uskutečnitmusí neprodleně informovat svou koordinátorku na OZS a pobyt řádným způsobem zrušit.