Mobilita Erasmus – školení zaměstnanců

Obecné informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Aktivita Erasmus+ školení podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Země zapojené do programu:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Nabídka "Staff weeks" (vyhledávač) IMOTION: http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Obecné podmínky

Financování

pozn.: Grant z programu Erasmus+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu (viz info výše). V případě překročení limitů by měl účastník takové mobility nalézt jiné zdroje (fakultní, ...), ze kterých by bylo možné přečerpání financovat.

Realizace školení krok za krokem

Před výjezdem

Po návratu

Kontakty na VŠE

Ekonomický odbor

 

Dokumenty - administrativní záležitosti 2017/2018

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague