Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mobilita Erasmus – školení zaměstnanců

Obecné informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Aktivita Erasmus+ školení podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Země zapojené do programu:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Nabídka "Staff weeks" (vyhledávač) IMOTION: http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Obecné podmínky

 • školení se musí uskutečnit v programové zemi Erasmus+ (viz výše)
 • školení nemusí být podloženo uzavřenou meziinstitucionální smlouvou, lze vyjet na základě schváleného Training Programme resp. Staff Mobility For Training - Mobility Agreement
 • délka školení: 2 dny až 2 měsíce (zaměstnanci VŠE mohou jet pouze na týdenní školení, delší účast je třeba řešit na fakultě)
 • školení v akademické roce 2017/2018 mohou probíhat po celý akademický rok tj. až do 31.8.2018
 • vyslaný zaměstnanec musí mít uzavřený pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci či vykonává činnost na základě DPP nebo DPČ
 • oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace - účast na mezinárodních tzv. staff weeks, job shadowing, jazykový kurz apod.

Financování

 • na základě předloženého programu školení = Staff Mobility For Training - Mobility Agreement je zaměstnanci přiznána finanční podpora na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou
 • finanční podpora má 2 složky: finanční podpora na pobytové náklady a finanční podpora na cestovní náklady. Výše grantu na cestovní náklady vychází z kilometrové vzdálenosti vypočtené pomocí Distance Calculatoru Evropské komise a zahrnuje všechny náklady na všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu (= místo, kde se nachází vysílající instituce) do místa určení (= místo, kde se nachází přijímající instituce) a zpět: cestovní vzdálenost dle kalkulátoru mezi 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os. (delší vzdálenosti - info k dispozici na OZS)
 • pobytové náklady zahrnují náklady na ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, cestovní pojištění a případné storno poplatky. Je stanoven denní limit podle země pobytu (tabulka – výše grantů 2017/2018). Finanční podpora je poskytována na dny školení, které jsou zahraniční univerzitou potvrzené v dokumentu Confirmation of Training Assignment).
 • financovány jsou dny školení + k celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející prvnímu dni školení a/nebo 1 den cesty následující po dni aktivity v zahraničí; tyto dny na dopravu v takovém případě budou zahrnuty do výpočtu podpory na pobytové náklady

pozn.: Grant z programu Erasmus+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu (viz info výše). V případě překročení limitů by měl účastník takové mobility nalézt jiné zdroje (fakultní, ...), ze kterých by bylo možné přečerpání financovat.

Realizace školení krok za krokem

Před výjezdem

   1. kontakt se zahraniční institucí
   2. „program školení“ tzv. Staff Mobility for Training - Mobility Agreement: vypracuje zaměstnanec, který plánuje realizovat pobyt v zahraničí. V dokumentu uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. S programem musí vyjádřit souhlas jak vysílající vysokoškolská instituce (tj. přímý nadřízený vyjíždějícího zaměstnance), tak vedoucí přijímajícího pracoviště. Pracovnice OZS dokument nepodepisují! Schválený formulář vysílaný pracovník předá PŘED odjezdem koordinátorce OZS v originále nebo zasílá naskenovaný v elektronické podobě.
   3. cestovní příkaz: klasifikace úhrady ÚP 903511 (z ÚP 903511 nelze hradit kapesné!). Podepisuje zaměstnanec a vedoucí pracoviště. Takto schválený dokument se předává na OZS (nikoliv na ekonomický odbor!). Po schválení vedoucí OZS Ing. Brázdovou je teprve dokument postoupen EO.
   4. účastnická smlouva pro mobilitu zaměstanců – zaměstnanec bude vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody na OZS

Po návratu

   1. potvrzení o délce pobytu "Confirmation of Erasmus Training Assignment" - dokument zaměstnanci potvrzuje oprávněná osoba z přijímající instituce na závěr školení
   2. závěrečná zpráva zaměstnance z výukového pobytu – podává se online v aplikaci Evropské komise nazvané „Mobility Tool“. Po skončení mobility zaměstnanec obdrží emailem link, kde zprávu vyplnit.
   3. vyúčtování zahraniční cesty – zaměstnanec vyplněné a jím podepsané vyúčtování předá ke schválení na OZS. Dále jej zpracovává ekonomické oddělení – Cesťáky (RB 503). Finanční podpora z prostředků programu Erasmus se na VŠE proplácí formou cestovních náhrad na základě příkazu k zahraniční služební cestě a vyúčtování této zahraniční cesty.

Kontakty na VŠE

  Oddělení zahraničních styků
 • Ing. Radka Vaváková (bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami, dokumenty programu Erasmus); Email: radka.vavakova@vse.cz, tel: 224 098 554
 • Ing. Dana Brázdová (schvalování cestovních příkazů (příkazce operace) a následného vyúčtování - pouze program Erasmus+ s klasifikací úhrady ÚP 903511); Email: dana.brazdova@vse.cz, tel. 224 098 555

Ekonomický odbor

 • Cesťáky (cestovní příkaz a vyúčtování služební cesty, možnost zajištění dopravy do zahraničí); Email: cestaky@vse.cz, tel: 224 098 503

 

Dokumenty - administrativní záležitosti 2017/2018