Mobilita programu Erasmus+: výukové pobyty

• Úvodní informace
Obecné podmínky
Financování
Administrativní záležitosti - dokumenty
Realizace výukového pobytu krok za krokem
Kontaktní osoby na VŠE

V akademickém roce 2017/2018 je možné realizovat 2 a více výukových pobytů. Pro upřesnění kontaktujete OZS.

Úvodní informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Erasmus+ pro VŠ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

Země zapojené do programu:

Výukový pobyt mohou zaměstnanci vysoké školy realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Obecné podmínky

Financování

UPOZORNĚNÍ: Grant z programu Erasmus+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu na pobytové a cestovní náklady (vypočteného dle informací výše).

Administrativní záležitosti a dokumenty 2017/2018

Realizace výukového pobytu krok za krokem

Před výjezdem

  1. kontakt se zahraničním kolegou (předjednání výukového pobytu – termín, náplň výuky)
  2. kontrola existence a platnosti bilaterální smlouvy příp. uzavření nové bilaterální smlouvy (kontaktovat oddělení zahraničních styků)
  3. „program výuky“ tzv. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement: vypracuje zaměstnanec, který plánuje realizovat výukový pobyt. V dokumentu uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. S programem výuky musí vyjádřit souhlas jak vysílající vysokoškolská instituce (přímý nadřízený vysílaného zaměstnance: vedoucí katedry/proděkan pro zahraniční vztahy/děkan), tak přijímající instituce (vedoucí přijímajícího pracoviště). Pracovnice OZS dokument nepodepisují. Schválený formulář vysílaný zaměstnanec předá v originále nebo zašle naskenovaný v elektronické podobě koordinátorce na OZS.
  4. cestovní příkaz: klasifikace úhrady ÚP 903511 (nelze hradit kapesné!), při zadávání do CP vyhledat 9035_ÚP 903511. Podepisuje zaměstnanec a vedoucí pracoviště. Takto schválený dokument se předává na OZS (nikoliv na ekonomický odbor!).
  5. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstanců – zaměstnanec bude vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody na OZS

Po návratu

  1. potvrzení o délce pobytu "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (tj. počet odučených hodin a počet výukových dní) podepisuje oprávněná osoba na hostitelské instituci. Potvrzení výuky je rozhodující pro určení výše grantu. Pedagog dokument předkládá OZS po svém po návratu.
  2. zpráva zaměstnance z výukového pobytu – podává se online v aplikaci Evropské komise nazvané „Mobility Tool“. Po skončení mobility zaměstnanec obdrží emailem link, kde zprávu vyplnit.
  3. vyúčtování zahraniční cesty – zaměstnanec vyplněné a jím podepsané vyúčtování předá ke schválení na OZS (RB 554 nebo RB 555). Dále je oddělením zahraničních styků předáno ke zpracování ekonomickému oddělení – Cesťáky (RB 503). Finanční podpora z prostředků programu Erasmus+ se na VŠE proplácí formou cestovních náhrad na základě příkazu k zahraniční služební cestě a vyúčtování této zahraniční cesty.

Kontaktní osoby na VŠE

Oddělení zahraničních styků

Ekonomický odbor

Aktuální informace pro akademický rok 2009/2010

VŠE pro akademický rok 2009/2010 získala z programu ERASMUS finanční podporu na realizaci 117 dnů výukových pobytů.

Na výukové pobyty ERASMUS jsou v současné době uzavřeny bilaterální smlouvy s 36 partnerskými univerzitami (viz Přehled bilaterálních smluv ERASMUS pro výukové pobyty – stav k 1.9.2009).

Z iniciativy vyučujícího nebo katedry VŠE lze stávající bilaterální smlouvy na studentské mobility ERASMUS rozšířit pro další akademický rok i o výukové pobyty (viz tabulka Přehled bilaterálních smluv ERASMUS na studentské mobility – stav k 1.9.2009)

V případě volných finančních prostředků lze iniciovat i uzavření nových bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami, které jsou do programu ERASMUS zapojeni.

O finanční prostředky na podporu výukových pobytů na další akademický rok se žádá vždy v polovině března. Pokud chce vyučující či katedra iniciovat rozšíření stávajících smluv o výukové pobyty příp. uzavření nových smluv pro další akademický rok, je vhodné informovat Oddělení zahraničních styků VŠE nejpozději do 1.března.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague