Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mobilita programu Erasmus+: výukové pobyty

Související stránky

• Úvodní informace
Obecné podmínky
Financování
Administrativní záležitosti - dokumenty
Realizace výukového pobytu krok za krokem
Kontaktní osoby na VŠE

V akademickém roce 2017/2018 je možné realizovat 2 a více výukových pobytů. Pro upřesnění kontaktujete OZS.

Úvodní informace

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Erasmus+ pro VŠ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

Země zapojené do programu:

Výukový pobyt mohou zaměstnanci vysoké školy realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Obecné podmínky

 • výukový pobyt se musí uskutečnit v programové zemi Erasmus+ (viz výše)
 • domácí vysílající a zahraniční přijímající vysokoškolská instituce musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE tj. oprávnění k účasti v programu Erasmus+) a ERASMUS ID kód (ID kód pro VŠE je CZ PRAHA09)
 • mezi VŠE a hostitelskou univerzitou musí být uzavřena bilaterální dohoda o vzájemné spolupráci v rámci programu Erasmus+ v oblasti výukových pobytů zaměstnanců
 • délka výukového pobytu: 2 dny až 2 měsíce (obvyklá délka mobility pedagoga VŠE je 2 - 5 výukových dní)
 • minimální počet výukových hodin je 8 za týden či kratší dobu pobytu; mobility přesahující týden je pro dny navíc stanoven výpočet: 8 hodin děleno 5, krát počet dnů navíc!!!
 • zapojit se může: pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci), který může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy (výše úvazku nerozhoduje) uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice nebo sjednanou DPP či DPČ s příslušnou VŠ v ČR.

Financování

 • na základě předloženého programu výuky  (tj. Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) odsouhlaseného vysílajícím i přijímajícím pracovištěm je zaměstnanci přiznána finanční podpora na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou
 • finanční podpora má 2 složky: podpora na pobytové náklady a finanční podpora na cestovní náklady (podrobnosti níže)
 • maximální výše grantu na cestovní náklady vychází z kilometrové vzdálenosti vypočtené pomocí Distance Calculatoru Evropské komise a zahrnují všechny náklady na všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět: cestovní vzdálenost dle kalkulátoru mezi 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os. (delší vzdálenosti - info k dispozici na OZS)
 • pobytové náklady zahrnují náklady na ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, cestovní pojištění a případné storno poplatky. Je stanoven maximální denní limit podle země pobytu (výše grantů pro 2017/2018). Finanční podpora je poskytována na tzv. "výukové dny", které jsou zahraniční univerzitou potvrzené v dokumentu Confirmation of Teaching Assignment. K celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející prvnímu dni a/nebo 1 den cesty následující po dni aktivity v zahraničí; tyto dny na dopravu v takovém případě budou zahrnuty do výpočtu podpory na pobytové náklady.

UPOZORNĚNÍ: Grant z programu Erasmus+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu na pobytové a cestovní náklady (vypočteného dle informací výše).

Administrativní záležitosti a dokumenty 2017/2018

 • včasné zaslání informace na OZS o záměru realizovat výukovou mobilit
 • "program výuky“ AKTUALIZOVANÝ pro 17/18 (tj. Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement + tabulka ISCED kódů fields of education
 •  "Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt" - jsou v ní stanovena data cesty a podmínky mobility; připravuje OZS                   
 • potvrzení o délce pobytu“ tj. Confirmation of Erasmus Teaching Assignment 
 • zpráva zaměstnance z výukového pobytu – vyplňuje se v aplikaci Evropské komise „Mobility Tool“. Zaměstnanec je po ukončení pobytu vyzván emailovou zprávou k vyplnění on-line formuláře. Vyplněný dotazník není třeba posílat na OZS, neboť má k němu přístup prostřednictvím výše uvedené aplikace.

Realizace výukového pobytu krok za krokem

Před výjezdem

 1. kontakt se zahraničním kolegou (předjednání výukového pobytu – termín, náplň výuky)
 2. kontrola existence a platnosti bilaterální smlouvy příp. uzavření nové bilaterální smlouvy (kontaktovat oddělení zahraničních styků)
 3. „program výuky“ tzv. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement: vypracuje zaměstnanec, který plánuje realizovat výukový pobyt. V dokumentu uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. S programem výuky musí vyjádřit souhlas jak vysílající vysokoškolská instituce (přímý nadřízený vysílaného zaměstnance: vedoucí katedry/proděkan pro zahraniční vztahy/děkan), tak přijímající instituce (vedoucí přijímajícího pracoviště). Pracovnice OZS dokument nepodepisují. Schválený formulář vysílaný zaměstnanec předá v originále nebo zašle naskenovaný v elektronické podobě koordinátorce na OZS.
 4. cestovní příkaz: klasifikace úhrady ÚP 903511 (nelze hradit kapesné!), při zadávání do CP vyhledat 9035_ÚP 903511. Podepisuje zaměstnanec a vedoucí pracoviště. Takto schválený dokument se předává na OZS (nikoliv na ekonomický odbor!).
 5. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstanců – zaměstnanec bude vyzván, aby se dostavil k podpisu dohody na OZS

Po návratu

 1. potvrzení o délce pobytu "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (tj. počet odučených hodin a počet výukových dní) podepisuje oprávněná osoba na hostitelské instituci. Potvrzení výuky je rozhodující pro určení výše grantu. Pedagog dokument předkládá OZS po svém po návratu.
 2. zpráva zaměstnance z výukového pobytu – podává se online v aplikaci Evropské komise nazvané „Mobility Tool“. Po skončení mobility zaměstnanec obdrží emailem link, kde zprávu vyplnit.
 3. vyúčtování zahraniční cesty – zaměstnanec vyplněné a jím podepsané vyúčtování předá ke schválení na OZS (RB 554 nebo RB 555). Dále je oddělením zahraničních styků předáno ke zpracování ekonomickému oddělení – Cesťáky (RB 503). Finanční podpora z prostředků programu Erasmus+ se na VŠE proplácí formou cestovních náhrad na základě příkazu k zahraniční služební cestě a vyúčtování této zahraniční cesty.

Kontaktní osoby na VŠE

Oddělení zahraničních styků

 • Ing. Radka Vaváková, koordinátorka pro outgoing výukové mobility v rámci programu Erasmus+ (bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami, admisnistrace outgoing výukových mobilit programu Erasmus+); Email: radka.vavakova@vse.cz, tel: 224 098 554; RB 554
 • Ing. Dana Brázdová, vedoucí OZS a institucionální koordinátor programu Erasmus+ (schvalování cestovních příkazů (příkazce operace) a následného vyúčtování - pouze program Erasmus+ s klasifikací úhrady ÚP 903511); Email: dana.brazdova@vse.cz, tel. 224 098 555; RB 555

Ekonomický odbor

 • Ekonomický odbor/Cesťáky (cestovní příkazy, možnost zajištění dopravy do zahraničí, finální zpracování vyúčtování služebních cest, apod. ); Email: cestaky@vse.cz, tel: 224 098 503; RB 503

Aktuální informace pro akademický rok 2009/2010

VŠE pro akademický rok 2009/2010 získala z programu ERASMUS finanční podporu na realizaci 117 dnů výukových pobytů.

Na výukové pobyty ERASMUS jsou v současné době uzavřeny bilaterální smlouvy s 36 partnerskými univerzitami (viz Přehled bilaterálních smluv ERASMUS pro výukové pobyty – stav k 1.9.2009).

Z iniciativy vyučujícího nebo katedry VŠE lze stávající bilaterální smlouvy na studentské mobility ERASMUS rozšířit pro další akademický rok i o výukové pobyty (viz tabulka Přehled bilaterálních smluv ERASMUS na studentské mobility – stav k 1.9.2009)

V případě volných finančních prostředků lze iniciovat i uzavření nových bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami, které jsou do programu ERASMUS zapojeni.

O finanční prostředky na podporu výukových pobytů na další akademický rok se žádá vždy v polovině března. Pokud chce vyučující či katedra iniciovat rozšíření stávajících smluv o výukové pobyty příp. uzavření nových smluv pro další akademický rok, je vhodné informovat Oddělení zahraničních styků VŠE nejpozději do 1.března.