Změna semestru výjezdu

V době po vyhlášení výsledků výběrového řízení na výměnné pobyty můžete požádat o změnu semestru výjezdu v rámci akademického roku, jehož se výběrové řízení týkalo, který jste původně uvedli ve své přihlášce (ze zimního na letní, z letního na zimní); stejně tak můžete být ze strany OZS o změnu požádani nebo k ní můžete být přímo vyzváni z organizačních důvodů.

Organizačními důvody, které jsou motivem případné žádosti OZS týkající se období výjezdu směrem k Vám, resp. mohou být důvodem, proč Vaší žádosti o změnu semestru výjezdu nelze vyhovět, jsou pravidla a kapacitní možnosti zahraničních partnerských škol vztahující se k počtu studentů, který mohou v určitém období přijmout.
Dobrou praxí je vysílat skupinu vybraných studentů na partnerskou školu tak, aby byla rovnoměrně rozdělena mezi zimní a letní semestr; zabraňuje se tím kumulaci velkého počtu zahraničních studentů přijíždějících na určitou školu v jednom období, a tak potížím, jež by mohly vznikat s kapacitou vyučovaných kurzů a/nebo ubytovacích míst.
Zároveň ale nebývá problém vyslat větší skupinu na semestr letní; zimní semestr je naopak obecně pro výměnné pobyty více žádán, navíc ve stejné době nastupují do škol i noví studenti prvních ročníků, a proto je větší pravděpodobnost vzniku například potíží se zajišťováním ubytování.
Ohledně počtu studentů přijímaných v určitém semestru bývají evropské školy pružnější a mimoevropské přísnější, nelze však zobecňovat.

V případě, že Vaše skupina vyjíždějících na stejnou školu je oslovena OZS s žádostí, abyste se rovnoměrněji rozdělili mezi zimní a letní semestr, a nastanou potíže se vzájemnou dohodou, přednostně je přihlíženo k akademickým okolnostem; svou roli mohou sehrát také např. zdravotní záležitosti.
Příklad: Student, který bude v akademickém roce výjezdu zapsán ve druhém ročníku magisterského studia, by při volbě zimního semestru měl mít přednost před studentem, který v té době bude magisterské studium teprve začínat, neboť je žádoucí, aby se výjezdy do zahraničí uskutečňovaly spíše ve třetím, než čtvrtém, tj. obvykle závěrečném, semestru magisterského studia, zatímco mezi výjezdem v prvním a druhém magisterském semestru není obvykle z hlediska organizace studia nijak závažný rozdíl.

Pokud i později než v období po vyhlášení výsledků výběrového řízení, tj. prakticky kdykoli před odjezdem, zjistíte, že byste potřebovali odjet v jiném semestru akademického roku výjezdu, než jste plánovali, jedná se obvykle o změnu, již lze zařídit, zejména pokud dosud neproběhly uzávěrky nominací a přihlášek a pokud přesunem Vašeho pobytu nedochází ke vzniku nerovnováhy mezi počtem vyjíždějících na jednotlivé semestry, jež by byla nepřijatelná pro hostitelskou školu; je-li už po uzávěrkách nominací a přihlášek, závisí vše na vyjádření partnerské školy.

Přesun výměnného pobytu do jiného akademického roku není v žádném případě možný (výměnné kvóty sjednané mezi partnerskými školami jsou platné vždy pro daný akademický rok a nelze je automaticky přesouvat do budoucna či načítat; navíc, pro výjezdy v jiném akademickém roce se bude konat nové výběrové řízení, z něhož vzejdou noví účastníci výměnných pobytů).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague