Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběr předmětů na zahraniční škole

Související stránky

Hlavní zásady

 • V době studia v zahraničí zůstáváte studentem VŠE, nadále se na Vás vztahuje studijní řád VŠE platný pro Váš studijní plán/obor/program.
 • Z ustanovení studijních řádů, struktury studijních plánů VŠE a také např. principů programu Erasmus (i když tento program se netýká všech studentů VŠE vyjíždějících do zahraničí) mj. plyne, že během každého semestru (tj. i během semestru stráveného v zahraničí) je třeba vystudovat předměty v objemu 20-30 ECTS (resp. ekvivalent v místních kreditech), ideálně spíše 30 ECTS.
 • Zároveň je nutné dodržovat pravidla stanovená hostitelskou školou týkající se např. minimálního nebo maximálního počtu předmětů/kreditů, které si lze za semestr zapsat.
 • Studijní řád VŠE také mj. stanovuje, že pokud je student vyslán prostřednictvím VŠE na zahraniční studium, musí po návratu podat žádost o uznání všech předmětů (tj. předmětů odpovídajících svou hodnotou již rovněž zmíněným 20-30 ECTS), jež v zahraničí studoval, a tyto následně budou uznány.
  Uznání zahraničního studia v plném rozsahu domácí/vysílající školou předpokládá, resp. dokonce klade vysílající škole za povinnost, i např. program Erasmus.
 • Aby uznávání/převod předmětů/kreditů splněných v zahraničí do studia na VŠE mohly probíhat z pohledu Vašeho i VŠE hladce, je nutné si nechat schválit seznam předmětů, který budete na hostitelské škole studovat a který bude v souladu s Vaším studijním plánem na VŠE, tj. uznatelný jako jeho součást. Tento seznam se v první verzi schvaluje před odjezdem do zahraničí a poté je obvykle možné jej upravovat po příjezdu na místo studia.
  Dokument, na nějž se seznam předmětů, které budete v zahraničí studovat, zapisuje, se  nazývá studijní smlouva/Learning Agreement. Studijní smlouvy posuzují a schvalují pověření proděkani jednotlivých fakult.
 • Ze studijního řádu VŠE plyne, že aby mohlo být zahraniční studium uznáno a v bližší či vzdálenější budoucnosti po jeho skončení mohlo být úspěšně uzavřeno celé Vaše studium na VŠE, je nutno mít před započetím zahraničního studia k dispozici alespoň takový počet dosud nevyužitých kreditních poukázek (včetně rezervních), který umožní po návratu ze zahraničí uznání zahraničního studia v požadovaném objemu 20-30 ECTS a zároveň bude dostatečný pro dokončení studia na VŠE (tj. přihlášení na zbývající předměty a státní zkoušky a obhajobu diplomové práce; všechny státnice a obhajoba dohromady mají typicky hodnotu 15 ECTS).
 • Máte-li pochybnosti o tom, zda počet kreditních poukázek, který Vám dosud zbývá, je vzhledem k záměru studovat v zahraničí dostatečný, nebo máte-li vůbec jakékoli pochybnosti akademického rázu vztahující se ke studiu na VŠE a studiu v zahraničíkonzultujte dostatečně včas své plány a otázky se svým proděkanem.

Kdy předměty vybírat

 • Nabídku předmětů, které je možné na zahraniční škole studovat, byste měli vzít v úvahu již v době, kdy se přihlašujete do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty a volíte školy, které uvedete do své přihlášky.
 • Poté, co jste k pobytu na konkrétní škole vybráni, si ověřte, jaká pravidla pro registraci a/nebo zápis předmětů zahraniční škola stanovuje. Pozor, harmonogram a způsob výběru předmětů stanovený zahraniční školou se může výrazně lišit od systému na VŠE.
 • V každém případě (ať už jsou pravidla zahraniční školy jakákoli) je potřeba, abyste před svým odjezdem své studijní plány konzultovali se svým proděkanem, který schvaluje studijní smlouvu / Learning Agreement, byť by šlo o velmi předběžnou verzi postavenou např. na nabídce předmětů z předcházejícího akademického roku.

Jak a z čeho vybírat

 • Volte takové předměty, které nějakým způsobem souvisí s Vaším oborem hlavní nebo vedlejší specializace, a jsou tedy uznatelné do Vašeho studia na VŠE.
 • Informace o předmětech, které mohou na zahraniční škole studovat výměnní studenti, jsou obvykle k dispozici na internetových stránkách školy. Počítejte, že po určitou dobu budete muset pracovat s informacemi z předcházejícího akademického roku nebo předběžnými pro další rok.
 • U některých škol není snadné informace k předmětům ve veřejné části internetových stránek nalézt; v takovém případě se můžete obrátit pro radu na OZS a zejména na své kolegy, kteří na dané škole studovali v minulosti a kteří o svém pobytu podali závěrečnou zprávu.
 • Předměty, které studujete v zahraničí, nemusí mít, za předpokladu, že mají být uznány do některé ze skupin volitelných předmětů,ekvivalent mezi předměty vyučovanými na VŠE, musí však souviset s oborem Vašeho studia, byť vzdáleněji.