Uznání předmětů

Řídí se studijními řády VŠE. Kompetentními osobami v této věci jsou pověření proděkani (obvykle proděkani pro studium) jednotlivých fakult, k nimž se po návratu ze zahraničního studijního pobytu, resp. po obdržení výpisu studijních výsledků/Transcript of Records ze zahraniční školy, podává žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí. 

Oddělení zahraničních styků může ve věci uznávání předmětů pouze poskytovat obecné informace, není však oprávněno vydávat jakákoli závazná doporučení nebo rozhodnutí.

Studium v zahraničí, na něž byl student vyslán VŠE, které bylo uskutečněno dle schválené studijní smlouvy/Learning Agreementu a jehož výsledky jsou doloženy výpisem studijních výsledků/Transcript of Records, bude uznáno v plném rozsahu (dle ustanovení studijního řádu to znamená, že předměty splněné v zahraničí úspěšně budou uznány a za předměty dokončené neúspěšně bude odebrán příslušný počet kreditních poukázek).

Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí

Formulář žádosti je ke stažení v sekci Download.
Podkladem pro podání žádosti je oficiální výpis studijních výsledků/Transcript of Records vydaný zahraniční hostitelskou školou, resp. také studijní smlouva/Learning Agreement.
Pokud byste na zahraniční škole reálně studovali, a na výpise výsledků tedy měli uvedeny jiné předměty, než které máte zapsány ve studijní smlouvě nebo evidovány jako její změnu, VŠE nemá povinnost Vám takové předměty uznat; pokud by takových předmětů byla většina, mohlo by to způsobit závažné problémy s dodržením studijního řádu VŠE a pravidel výměnného studia.

Podat žádost je dle studijního řádu povinné a protože uznání má dle studijního řádu a principů výměnného studia proběhnout v plném rozsahu, je do ní potřeba zahrnout všechny předměty, jež jste v zahraničí studovali, resp. jež jsou uvedeny na výpise výsledků.
Dle studijního řádu VŠE je žádost nutno podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí.

Žádost schválenou proděkanem odevzdáte na studijní oddělení své referentce, která výsledky žádosti zaznamená do InSISu.

Převod kreditů

ECTS kredity se obvykle nijak dále nepřepočítávají a uznávají se v počtu přiděleném zahraniční školou, příp. v počtu upraveném dle potřeby a rozhodnutí proděkana (např. přidělené poloviny kreditů nelze z technických důvodů do studijní historie zaznamenat, je tedy nutno provést zaokrouhlení).

Nepoužívá-li zahraniční škola systém ECTS, uplatní se převodní pravidla, jež hostitelská škola dává k dispozici, např. jako součást výpisu výsledků/Transcript of Records, a/nebo bude o převodním poměru rozhodnuto proděkanem (např. na základě informace o tom, kolika hodinám výuky/studijní zátěže odpovídá jeden kreditní bod na dané hostitelské škole, posouzením rozsahu sylabu, náročnosti zkoušek a přípravy na výuky apod.).

Credit Conversion Guide je k dispozici v sekci Download.

Převod známek

Rozhodnutí o převodu známky je plně v kompetenci proděkana.

Pokud zahraniční škola předmět potvrdí jako splněný, nedochází k přezkoumávání toho, zda došlo i k dodržení podmínek, za nichž se zkouška považuje za složenou na VŠE (tj. je-li zkouška hodnocena body, je nutno dosáhnout alespoň 60% bodového zisku; viz článek 13 studijního řádu), či zda byla zkouška složena na první, či několikátý pokus.

příručce ECTS naleznete slovníček pojmů, příklady vzdělávacích výstupů a převodů klasifikace a videa vysvětlující základní principy a užití ECTS.

Neuvádí-li zahraniční škola známky/hodnocení ECTS (písmena A-F v ECTS/evropském smyslu; pozor, obdobná písmenná škála se často používá také na mimoevropských školách, není však pravděpodobné, že by použití odpovídalo ECTS principům), nelze prakticky převod provést dodatečně vlastními silami. (ECTS známka má totiž vyjadřovat hodnotu výkonu daného studenta vzhledem k výkonům ostatních posluchačů stejného předmětu v příslušném akademickém období; tato souhrnná data, z nichž se známky ECTS vypočítávají, má přirozeně k dispozici pouze škola, kde byl předmět studován.)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague