Obecné informace

Jaké výhody má status výměnného studenta:

V době celého svého studijního pobytu v zahraničí zůstáváte a musíte zůstat studentem VŠE se všemi právy a povinnostmi. Ve studijním systému a matrice jste vedeni jako „student na výjezdu“.

NELZE tedy odjet na studijní pobyt do zahraničí v době, kdy máte přerušené studium nebo jste dosud nebyli zapsáni do dalšího stupně studia, a zároveň nelze před ukončením zahraničního studijního pobytu ukončit nebo přerušit studium na VŠE!

Výměnní studenti neplatí přijímající škole žádné poplatky za studium. (Má-li však student povinnost hradit nějaké poplatky své domácí škole, zůstává tato v platnosti i v době studia v zahraničí.)

Předměty vystudované v zahraničí a kredity za ně získané Vám po návratu budou uznány do studia na VŠE, tj. napomohou Vám splnit část studijního plánu Vašeho oboru. Vyřídit uznání je povinné jak pro VŠE jako vysílající instituci, tak pro Vás jako účastníka výměnného studia.

Na pomoc s krytím cestovních, pobytových a jiných nákladů spojených se studijním pobytem obdržíte finanční příspěvek/stipendium/grantPřestože příspěvek/stipendium obdrží všichni studenti vysílaní na semestrální výměnné pobyty, je třeba mít na paměti, že příspěvek/stipendium není nárokovýZdůrazňujeme, že se skutečně jedná o příspěvek; nelze v žádném případě zaručit, že stipendium pokryje veškeré náklady, jež Vám v souvislosti se studiem v zahraničí vzniknou, a je tedy třeba počítat s použitím vlastních finančních prostředků, resp. uvažovat o doplňkových stipendiích, půjčkách apod. Zdroje, z nichž finanční příspěvky/stipendia pocházejí, a výše těchto příspěvků se liší podle země, případně školy, kam vyjíždíte studovat.

Jaké druhy semestrálních výměnných pobytů VŠE nabízí a jaká stipendia jsou s nimi spojena:

 1. Z hlediska stupně studia, v jehož rámci pobyt uskutečníte (pozor, vždy musíte být v prezenční formě studia):
  • bakalářské pobyty: výjezd v průběhu 3. ročníku bakalářského studia (přihláška do výběrového řízení se podává ve 3./4. semestru bakalářského studia a výjezd se doporučuje uskutečnit v 5. semestru studia);
  • magisterské pobyty: výjezd obvykle v 2./3. semestru navazujícího magisterského studia (přihláška do výběrového řízení se podává v 5. nebo vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1./2. semestru navazujícího magisterského studia, výjimečně v jiné fázi studia).
 2. Dle destinace a zdroje financování stipendia spojeného s daným pobytem:
  • Pobyty v rámci EVROPY se uskutečňují pod obecnou záštitou programu Erasmus+. Erasmus+ je program Evropské unie zaměřený na oblasti vzdělávaní, odborné přípravy, mládeže a sportu. Platí pro akademická léta 2014/2015-2020/2021.V rámci finanční podpory Erasmus+ vyjíždí studenti na semestrální výměnné pobyty do států EU a EHP (kromě Švýcarska). Informace národní agentury o programu Erasmus+ a zde.
  • Evropská komiseoficiální stránky Erasmus+. Finanční prostředky, které využívá a svým účastníkům vysílaným do zahraničí z českých vysokých škol formou stipendií/grantů rozděluje program Erasmus, pocházejí částečně z Evropské unie a z významné části z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).
  • Zvláštní postavení má od roku 2014 Švýcarsko, které již není zapojeno do programu Erasmus. Studenti obdrží část stipendia od švýcarské vlády a případně část ze stipendijního fondu VŠE.
  • Pobyty v ZÁMOŘÍ (Asie, Austrálie a Nový Zéland, Severní a Jižní Amerika) a v RUSKU jsou založeny přímo na jednotlivých bilaterálních/meziuniverzitních dohodách. Finanční příspěvky pro účastníky těchto pobytů jsou poskytovány z tzv. Jiných zdrojů. Tímto jiným zdrojem v současné době je obvykle Stipendijní fond VŠE (jen v některých případech stipendium vyplácí přímo hostitelská škola).
 3. Dále lze pobyty rozlišovat podle těchto hledisek: jazyk studia (angličtina, němčina, francouzština, španělština; pro magisterské pobyty také italština a ruština; portugalština byla pro nedostatečný počet zájemců z nabídky vyřazena); země studia a konkrétní zahraniční škola nebo její součást (fakulta, katedra), kde se pobyt uskuteční.

Délka pobytu a opakovaná účast:

Doba trvání studijního pobytu, na který je student vysílán VŠE (tj. včetně pobytů se statusem účastníka programu Erasmus), je omezena na 1 semestr. Důvodem tohoto opatření je snaha poskytnout možnosti zahraničního studia přímo zprostředkované a/nebo finančně podporované VŠE co největšímu počtu zájemců.

Možnost opakování zahraničního studijního pobytu za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni (pravidlo „1+1″). Studijní pobyty přímo zprostředkované/podporované VŠE jsou takové, které se uskutečňují v rámci určité výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami/zeměmi, již má VŠE nasmlouvanou/přidělenou, a/nebo které jsou prostřednictvím VŠE finančně podporovány.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague