Popis podávání přihlášky na výměnný pobyt

Stručný popis podání přihlášky

Podrobný popis podání přihlášky

Sledování podané přihlášky - aplikace Evidence přihlášek
Stavy a příznaky přihlášky - rekapitulace
Tabulka bodů

Stručný popis podání přihlášky:

Přihlášky se podávají v období vyznačeném v harmonogramu výběrového řízeníDo přihlášky vstupují i všechny relevantní skutečnosti, které nastanou v rámci zimního semestru. Podanou přihlášku můžete sledovat v InSISu. Přihlášky se podávají pouze elektronicky, není nutné je tisknout.

Postup 

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSISu (cesta: Portál studenta >> Moje studium >> Moje zahraniční studium >> Podání přihlášky na výměnný pobyt) >> Výběr období (= období/akademický rok výjezdu) >> Semestrální výměnné pobyty (magisterské)Aplikace je přístupná v období vyznačeném v harmonogramu výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty. Již podanou přihlášku lze dále sledovat a provádět s ní některé operace prostřednictvím aplikace Evidence přihlášek na výměnný pobyt.
  • Do přihlášky můžete uvést neomezený počet škol v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků, a to v pořadí dle své preference.
  • Elektronickou přihlášku prostřednictvím InSISu nemohou podat, tj. zvláštní postup musí využít, uchazeči, kteří se v době podávání přihlášek nacházejí ve formálně příliš nízké fázi studia (viz běžné podmínky pro přihlášení).
 2. Poté, co přihlášku v InSISu uložíte, je nutno nahrát všechny požadované přílohy a vložit je do přihlášky.
 3. Přihlášku je následně třeba uzavřít.

Podrobný popis podání přihlášky:

Založení přihlášky

Přihlášku podáváte jako student určitého oboru. Pokud tedy na VŠE studujete více oborů, vyberte, za který obor si přejete přihlášku podat, resp. ověřte si, který svůj profil v Portálu studenta právě používáte.

V aplikaci Podání přihlášky na výměnný pobyt může být k dispozici více výběrových řízení; nejprve vyberte období, kdy se má studijní pobyt v zahraničí realizovat, nikoli období, které právě probíhá; a poté druh výběrového řízení (tj. Semestrální výměnné pobyty magisterské/bakalářské).

Každý uživatel InSISu může do jednoho výběrového řízení podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku, s níž jste nespokojeni, nelze zrušit a poté si založit novou. Před uplynutím termínu uzávěrky přihlášek ale můžete požádat OZS o zpřístupnění již uzavřené, příp. omylem zrušené, přihlášky, upravit ji a podat v novém stavu.

Přihlášku není nutné vyplnit a hned uzavřít. Zadané informace lze uložit a před definitivním uzavřením přihlášky dále upravovat (i po prvním uložení můžete například změnit seznam preferovaných škol).

nahoru

Do přihlášky vyplňujete

Pole, jejichž vyplnění je povinné, jsou podbarvena žlutě.

Jako první povinnou položku nezávazně vybíráte semestr, ve kterém byste svůj semestrální pobyt rádi uskutečnili. Volba semestru je nezávazná, je tedy možno ji později změnit; zároveň je třeba vzít v úvahu, že není na 100% jisté, že právě na tento semestr budete moci být vysláni. Volba semestru nehraje v průběhu výběrového řízení žádnou roli (nijak se bodově nehodnotí, nemá vliv na Váš úspěch). Pokud si např. zvolíte zimní semestr, tak si do přihlášky můžete dát mimo jiné i školy, kde je povolený výjezd pouze v letním semestru a podle přidělené školy poté případně požádáte o změnu semestru výjezdu.

Povinně musíte vybrat Jazyk č. 1, to znamená jazyk, ve kterém byste chtěl/a v zahraničí studovat a ve kterém se budete hlásit do výběrového řízení. Zvolit lze i Jazyk č. 2, pokud se chcete hlásit ve dvou různých jazycích (např. Aj a Nj).

V závislosti na tom, jaký jazyk/y zvolíte, vyplníte jedno nebo dvě pole. Bez vyplnění pole/polí týkajících se jazykových dokladů nelze přihlášku uložit!

(Pokud si zatím nejste jisti, jaký doklad si přejete uvést, vyplňte jakýkoli, abyste si mohli přihlášku uložit, později lze položku upravit.)

*5 bodů navíc za platné certifikáty IELTS s výsledkem 6,5 nebo vyšším a TOEFL s výsledkem 87 (iBT) nebo vyšším (certifikáty musí být platné i v době nástupu na zahraniční školu), se nepřidělují automaticky po uložení/uzavření přihlášky, ale až poté, co je Vaše odevzdaná přihláška zkontrolována OZS, tj. je ověřeno, že je doložena kopie certifikátu. Zda kontrola byla provedena, poznáte podle toho, jestli je zaškrtnuto políčko Potvrdit v tabulce s body na konci přihlášky.

Dále můžete postupně v pořadí dle svých preferencí vyplnit školy v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků (tj. škola na prvním místě je ta, kam byste jeli nejraději). Vyplnit můžete libovolný počet škol o které máte opravdu zájem; povinné je vyplnit alespoň jednu volbu.

Nejprve vybíráte stát a poté název školy z rolovacího menu. V menu jsou školy řazeny podle studijního jazyka a dále podle abecedy; vedle názvu každé školy je uvedena úroveň studia, v jejímž rámci se na danou školou vyjíždí a v závorce celkový počet (kapacita) výměnných míst, jež jsou na dané škole k dispozici.

nahoru

Co se do přihlášky načte automaticky

Tyto položky se zobrazí v rámci tabulky s body na konci formuláře poté, co přihlášku poprvé uložíte. Aktualizaci údajů provede OZS v rámci kontroly Vaší odevzdané přihlášky.

Pokud jste se zapojili v minulosti do péče o zahraničního studenta, automaticky se zobrazí ano a započítají se Vám body.

Pokud se Vám zobrazuje ne, přestože jste se do Buddy Programu zapojilipokračujte v podávání přihlášky a chybějící údaje uveďte do formuláře pro skutečnosti chybějící v přihlášce.

Automaticky se zobrazí názvy předmětů, jež ve Vaší studijní historii byly systémem rozpoznány jako úspěšně absolvované odborné předměty v cizím jazyce a body za tyto předměty.

Pokud se Vám nezobrazí a bodově nezapočtou předměty, které jste úspěšně dokončili, pokračujte v podávání přihlášky a chybějící údaje uveďte do formuláře pro skutečnosti chybějící v přihlášce.
Do formuláře pro skutečnosti chybějící v přihlášce uveďte chybějící údaje i v případě, že jste absolvovali bakalářské studium pouze mimo VŠE a chcete získat body za předměty vystudované v rámci tohoto bývalého studia.

nahoru

Uzavření/zrušení přihlášky

Jste-li se stavem vyplnění přihlášky spokojeni, můžete použít tlačítko Uzavřít přihlášku. Tento krok je nutno ještě potvrdit tlačítkem Opravdu uzavřít přihlášku. Pokud uzavření provedete nedopatřením a dosud neuplynula lhůta uzávěrky přihlášek, můžete požádat OZS, aby Vám přihlášku znovu zpřístupnilo pro úpravy.

POZOR! Přihlášku, s níž nejste spokojeni, nerušte (pouze upravujte) - novou přihlášku nebudete moci založit!

nahoru

Přílohy k přihlášce

 1. Strukturovaný životopis/y v jazyce/jazycích, ve kterém/kterých se hlásíte do výběrového řízení. Maximální rozsah životopisu: 1 strana A4!
 2. Motivační dopis v jazyce/jazycích, ve kterém/kterých se hlásíte do výběrového řízení. V motivačním dopise zdůvodněte výběr všech škol, které máte uvedené v přihlášce.
 3. Doklady o jazykových znalostech. Nezapomeňte, že pokud využíváte možnosti uvést do přihlášky školy v rámci dvou různých studijních jazyků, je nutno doložit jazykovou úroveň obou jazyků.
 4. Příp. doklady o absolvovaných odborných předmětech v cizích jazycích, pokud uchazeč absolvoval své bakalářské studium předcházející navazujícímu magisterskému studiu na VŠE na jiné vysoké škole, tj. nikdy nevystudovali bakalářský program na VŠE. (Tyto doklady je nutné sloučit do jednoho souboru PDF a nahrát jako přílohu "Další" do přihlášky v InSIS.)

Přílohami se NEDOKLÁDAJÍ:

Provádění změn v přihlášce

V období podávání přihlášek (tj. před uplynutím uzávěrky)

 1. Máte založenou a uloženou elektronickou přihlášku: dokud je ve stavu Rozpracovaná, lze v ní provádět a ukládat změny neomezeně.
 2. Elektronickou přihlášku jste již uzavřeli: můžete požádat OZS o znovuotevření elektronické přihlášky pro úpravy.

Po uplynutí uzávěrky přihlášek

nahoru

Sledování podané přihlášky - aplikace Evidence přihlášek

Aplikace se nachází na stejném místě jako ta pro Podání přihlášky, tj.: InSIS (přihlášený uživatel): Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Evidence přihlášek.

Po uplynutí data uzávěrky přihlášek, můžete prostřednictvím této aplikace nadále sledovat stav své přihlášky a vývoj bodového skóre. Nenechte se prosím zneklidnit tím, že relativně dlouhou dobu vidíte u příznaku Kompletnost ne.

Pozor, pokud jste přihlášku do výběrového řízení podali ještě v rámci bakalářského studia a v průběhu výběrového řízení jste již nastoupili do studia magisterského, aplikaci Evidence přihlášek budete mít k dispozici stále v profilu studia bakalářského; tzn. budete-li chtít do Evidence nahlédnout, bude nutné, abyste v Portálu studenta změnili profil magisterského studia, který budete mít automaticky aktivní, na profil studia bakalářského.

nahoru

Stavy a příznaky přihlášky - rekapitulace

 

Rozpracovaná S přihláškou pracujete. V tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou. Následujícím krokem je obvykle Uzavření, tj. podání.
Uzavřená Přihláška, která byla elektronicky podána. Lze Zrušit.
Před uplynutím uzávěrky na podávání přihlášek, ji lze ze strany OZS otevřít pro úpravy.
Zrušená Přihláška nebude do výběrového řízení zařazena, zůstane však v systému zachována.
Ve stejném výběrovém řízení není možné místo zrušené přihlášky podat novou.
Pokud byla zrušena nedopatřením, lze ji otevřít pro úpravy.
Kompletnost ne Přihláška dosud neprošla poslední kontrolou na OZS. Jakmile budou zkontrolovány všechny přílohy, bude ověřen studijní průměr a všechny údaje uvedené ve formuláři pro skutečnosti chybějící v přihlášce (a případně doplněn výsledek jazykového testu/přezkoušení na jazykové katedře), bude kompletnost nastavena na ano.
ano Přihláška už prošla poslední kontrolou na OZS. Bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné.
Jen taková přihláška bude v rámci výběrového řízení dále zpracovávána.
Nedostavil se Označuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k písemnému jazykovému testu/přezkoušení na jazykové katedře.
Z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena.

nahoru

Tabulka bodů

V této části přihlášky nemůže být z Vaší strany nic vyplňováno ani měněno. Všechny informace jsou stahovány  ze systému nebo jsou vkládány OZS.
Sousloví extrabodová kriteria obsažené v úvodní větě oddílu neznamená, že by se jednalo o jiná kriteria než ta, která jsou vyhlášena jako součást výběrového řízení, jde jen o technický výraz.

Celkové skóre

Sčítá se z bodových hodnot zaznamenaných níže. Zobrazuje se vedle názvu jazyka, v němž si přejete v zahraničí studovat.
Jste-li uchazečem ve dvou jazycích, pak máte skóre dvě, pro každý z jazyků zvlášť.

Účast v Buddy Programu

Způsob, jakým se zobrazuje ano/ne a body za toto kriterium, v době, kdy přihlášku vyplňujete/podáváte, je popsán výše.

Studijní průměr (bodová hodnota)
Přidělení bodového zisku za toto kriterium nemůže proběhnout dříve než na základě hromadné aktualizace informací souvisejících se studiem, jež v elektronických přihláškách proběhne po skončení sběru přihlášek. Dokud není u příznaku Kompletnost v záhlaví elektronické přihlášky nastaveno ano, aktualizace a bodový výpočet neproběhly.

Technické body a certifikát
Speciální položka, která umožňuje vkládat body v případě, že z technických důvodů nelze body načíst automaticky.

Odborné předměty v cizím jazyce
Způsob, jakým se zde zobrazují názvy relevantních předmětů a příslušné body v době, kdy přihlášku podáváte, je popsán výše.

Studijní průměr (hodnota průměru)
Dokud není u příznaku Kompletnost v záhlaví elektronické přihlášky nastaveno ano, aktualizace hodnoty průměru a bodový výpočet neproběhly.

nahoru


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague