1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podrobnosti k jednotlivým kriteriím výběrového řízení

Související stránky

Výběrové řízení obecně

Účastník výběrového řízení si do přihlášky vybírá školy z rozpisu míst na semestrální výměnné pobytyV pořadí dle svých preferencí uvádí účastník do přihlášky školy, a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků (na prvním místě bude nejpreferovanější škola).

Ve výběrovém řízení pak každý jeho účastník vstupuje do konkurence nejprve se všemi těmi z ostatních účastníků, kteří zvolili stejný studijní jazyk a pak s těmi, kteří volili i stejné školy. Volba semestru výjezdu nehraje v žádné fázi výběrového řízení roli.

Pokud účastník výběrového řízení volí dva různé studijní jazyky, pro průběh výběrového řízení se stává samostatným uchazečem v každém z těchto dvou jazyků a jsou mu počítána dvě bodová skóre.

Bodová struktura výběrového řízení

studijní výsledky (studijní průměr) 50 bodů
odborné předměty vystudované na VŠE (nikoliv předměty uznané), vyučované v cizím jazyce 20 bodů
účast v Buddy Programu (Buddy System) 10 bodů
*5 bodů navíc za platné certifikáty IELTS s výsledkem 6,5 nebo vyšším a TOEFL s výsledkem 87 (iBT) nebo vyšším (certifikáty musí být platné i v době nástupu na zahraniční školu) 5* bodů
celkem maximum 85 bodů

PŘIHLÁŠKA

Přihláška se podává elektronicky, včetně příloh.

V rámci přihlášky vstupují do bodového hodnocení následující kriteria:

1. Studijní výsledky

Co do studijního průměru vstupuje

Záleží  za jakých okolností podáváte svou přihlášku do výběrového řízení:

 1. Jste na VŠE v bakalářském studiu: jedná se o studijní průměr právě za toto studium.
  Pokud studujete na VŠE 2 bakalářské studijní obory, započítá se průměr za studium, v jehož rámci podáte přihlášku do výběrového řízení.
  Pokud studujete zároveň nebo jste studovali v minulosti jinou vysokou školu (jedno jaký stupeň studia, zda úspěšně či ne), nemají tato studia vliv.
 2. Jste na VŠE v navazujícím magisterském studiu a bakalářské studium jste také absolvovali na VŠE: průměr se vypočítává souhrnně za období probíhajícího navazujícího magisterského studia a předcházejícího úspěšně ukončeného bakalářského studia.
  Studujete/studovali jste na VŠE 2 navazující magisterské obory: započte se průměr jen za ten z oborů, v jehož rámci podáváte přihlášku, ať už druhý z oborů je ještě studován, nebo byl již ukončen.
  Pokud jste před nástupem do navazujícího magisterského studia studovali/absolvovali na VŠE 2 bakalářské obory, do souhrnného průměru se započte průměr dosažený ve studiu, které bylo úspěšně dokončeno, resp. za to, jež bylo úspěšně dokončeno později.
  Pokud studujete zároveň nebo jste studovali v minulosti jinou vysokou školu (jedno jaký stupeň studia, zda úspěšně či ne), nemají tato studia vliv.
 3. Jste na VŠE v navazujícím magisterském studiu a bakalářský titul jste získali jen na jiné vysoké škole (na bakalářském stupni jste na VŠE vůbec nestudovali, nebo sice studovali, ale studium nedokončili): průměr se vypočítává pouze z probíhajícího navazujícího magisterského studia na VŠE.
  Pokud studujete zároveň jinou vysokou školu (jedno jaký stupeň studia, zda úspěšně či ne), nemají tato studia vliv.

Jedná se o vážený aritmetický průměr vypočtený ze známkovaných studijních povinností, kde vahami jsou počty kreditů přiřazené jednotlivým studijním povinnostem, jež do průměru vstupují.
Započítávají se i státní a souborné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Zohledňují se neúspěšné pokusy všech zkoušek (tj. do průměru se započítávají i známky s hodnotou 4) a také případné přestupy v rámci VŠE (změny studijního programu/oboru v rámci VŠE; viz studijní řád; pokud jste tuto věc uskutečnili, máte to v InSISu jasně vyznačeno).
Uvažuje-li se studijní průměr souhrnně za dvě studia (bakalářské ukončené a navazující magisterské probíhající - případ b výše), vypočte se tak, jako by obě studia nebyla od sebe formálně oddělena (tj. nevypočítává se zvlášť průměr za jednotlivá studia a následně se získané hodnoty neskládají dohromady, neprůměrují mezi sebou).

Rozhodné datum, ke kterému se průměr uvažuje, je datum podání elektronické přihlášky. V té době již budou do InSISu vloženy výsledky studijních povinností spadajících do zimního zkouškového období. 

Jak se průměr dokládá

Údaje o studijním průměru dosaženém při studiu na VŠE jsou pro účely výběrového řízení získávány z InSISu, není tedy nutné průměr vztahující se ke studiím na VŠE dokládat žádnými dokumenty.

Kde mohu hodnotu průměru vidět?

Hodnota se zobrazí ve Vaší elektronické přihlášce do výběrového řízení, jež se podává přes InSIS.

Ve studijní evidenci v InSISu se jedná o položku Průměr z odstudovaných předmětů za celé studium (včetně neúspěšně ukončených předmětů).

 • Pokud se nacházíte v situaci popsané výše v bodě a nebo c: jedná se přesně o tuto položku.
 • Pokud se nacházíte v situaci popsané výše v bodě b: informaci o průměru v InSISu vidíte zvlášť pro každé ze svých studií; souhrnný průměr za obě studia se zobrazí až v elektronické přihlášce.
  Počítejte prosím, že pro účely vypočtení souhrnného průměru se průměry za obě studia jen prostě nesčítají a nedělí dvěma: průměr se vypočte za obě studia společně, jako by nebyla od sebe navzájem formálně oddělena.

Kolik bodů lze získat?

Maximální počet bodů, jehož lze v kriteriu studijní výsledky dosáhnout, je 50. Minimum je 0; záporný počet bodů nelze získat.

Výpočet bodového hodnocení

Metoda je založena na porovnání studijních výsledků uchazeče s výsledky absolventů prezenční formy bakalářského studia,  kteří své studium úspěšně ukončili v akademickém roce předcházejícím akademickému roku konání výběrového řízení na fakultě, kde právě studujete.
Technicky metoda využívá kvantilů/percentilů.
Pokud jste před nástupem do navazujícího magisterského studia na VŠE studovali bakalářské studium mimo VŠE, budete srovnáváni s absolventy té fakulty VŠE, kde nyní studujete; stejně tak pokud jste při přechodu z bakalářského na magisterské studium na VŠE změnili fakultu.

Při zpracování informací a bodových výpočtech pro účely příslušného výběrového řízení se pracuje s hodnotami studijního průměru a bodovými hodnotami jim přiřazovanými s přesností na dvě desetinná místa.
Příklad: Bodové hodnocení za průměr 1,73 bude podle tabulky níže ležet v intervalu mezi bodovými hodnoceními odpovídajícími hodnotám průměru 1,7 a 1,8, a to přibližně ve třetině intervalu.

nahoru

2. Jazykové znalosti

Dokládá se pouze ovládání jazyka/jazyků, ve kterém/ve kterých se dle své přihlášky hlásíte do výběrového řízení. Informace/doklady o jazykových znalostech na minimální úrovni B2 dle CEFR jsou povinnou součástí přihlášky! Toto kritérium není bodované.
Uchazeči ve dvou studijních jazycích musí doložit oba jazyky. 

Co slouží jako doklad o jazykových znalostech?

Jako doklad o jazykových znalostech pro účely výběrového řízení (min. úroveň B2 dle CEFR) na semestrální výměnné pobyty může sloužit:

 • zkouška z vybraných jazykových zkoušek na VŠE (seznam v sekci Downloads);
 • zkouška z jazykového předmětu B2 a vyšší dle CEFR v rámci Bc. studia na jiné vysoké škole (uplatnitelné pouze pro Bc. jinde);
 • jazykový kurz úrovně B2 a vyšší dle CEFR v rámci výměnného pobytu zprostředkovaného VŠE;
 • úspěšné složení písemného jazykového testu na úrovni B2 (či doklad o přezkoušení jazykové katedry) z výběrového řízení na bakalářské výměnné pobyty od AR 2015/2016 (pro jazyk Španělština platí až od AR 2017/2018);
 • úspěšné složení písemného jazykového testu na úrovni B2 z výběrového řízení na magisterské výměnné pobyty od AR 2017/2018;
 • absolvování celého vysokoškolského programu v daném cizím jazyce;
 • právě probíhající studium v anglicky vyučovaném programu na VŠE;
 • maturitní zkouška
  • na bilingvním gymnáziu/střední škole v ČR/SR;
  • na zahraniční střední škole v ČR/SR, kde jazykem výuky je zcela nebo převážně daný jazyk;
  • na střední škole v zahraničí, kde jazykem výuky je zcela nebo převážně daný jazyk;
 • státní jazyková zkouška složená v ČR/SR (základní/všeobecná/speciální) a štátná jazyková skúška odborná;
 • státní závěrečná zkouška z daného filologického oboru na vysoké škole;
 • mezinárodní jazyková zkouška/certifikát (certifikát platný v době nástupu na zahraniční školu)*
 • úspěšné složení písemného jazykového testu v rámci aktuálního výběrového řízení (pouze pro studenty bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2 dle CEFR, tzn. bez výše zmíněných dokladů o jazykových znalostech) - platí pro angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu;
 • přezkoušení na jazykové katedře v rámci aktuálního výběrového řízení (pouze pro studenty bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2 dle CEFR, tzn. bez výše zmíněných dokladů o jazykových znalostech) - platí pouze pro italštinu a ruštinu;

*5 bodů navíc za platné certifikáty IELTS s výsledkem 6,5 nebo vyšším a TOEFL s výsledkem 87 (iBT) nebo vyšším (certifikáty musí být platné i v době nástupu na zahraniční školu). Důvodem je požadavek na tyto certifikáty od mnoha partnerských škol (převším v USA a Austrálii).

Minimální požadovaná jazyková úroveň B2 dle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy (CEFR) je souhrnně definována takto:
„(Uživatel jazyka) dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.“

Zvláštním způsobem musíte postupovat, pokud si do přihlášky napíšete některou z partnerských škol, jež mají speciální požadavky týkající se jazykových znalostí, resp. způsobu jejich prokázání (takový požadavek je vyznačen v poli Poznámky/Special language requirement v rozpisu míst na výměnné pobyty): v takovém případě musíte doložit některý z daného seznamu jazykových dokladů, obvykle určitý mezinárodní certifikát, který konkrétní škola požaduje.

Jako doklad o jazykových znalostech pro účely výběrového řízení NELZE použít např. potvrzení o absolvování jazykového kurzu určité úrovně vydané jazykovou školou či doklad o maturitní zkoušce z jazyka, která se ale konala na závěr běžného (nebilingvního) středoškolského studia, přestože je případně její úroveň přiřazena k Evropskému referenčnímu rámci (CEFR).

Jak se doklad předkládá?

Doklad o jazykových znalostech je třeba předložit v rámci přihlášky do výběrového řízení. Způsob předložení dokladu se liší dle typu zkoušky:

 • Doklady typu certifikát, diplom, vysvědčení, výpis z internetové či jiné databáze výsledků nebo jiný druh důvěryhodného potvrzení (např. potvrzení vystavené zkouškovým centrem) se předkládají elektronicky, resp. nahrávají se do přihlášky na výměnný pobyt podávané v InSISu.
 • Bodově uznávané zkoušky z jazykových předmětů na VŠE: není nutno dokládat dokumentem, neboť informace o nich jsou součástí Vaší historie studia, tj. v InSISu.
 • Vhodné jazykové zkoušky absolvované v rámci bakalářského studia mimo VŠE: dokladem o absolvování zkoušky je dodatek k diplomu; zároveň je nutné předložit potvrzení bývalé školy o tom, jaké úrovni dle CEFR zkouška odpovídá (např. sylabus, vyjádření učitele apod.). K přihlášce do výběrového řízení stačí přiložit obyčejnou kopii dodatku (není nutné úřední ověření). Požadované dokumenty se předkládají elektronicky, resp. se nahrávají do přihlášky na výměnný pobyt podávané v InSISu. (Dokumenty je nutné sloučit do jednoho souboru PDF a nahrát jako přílohu "Další" do přihlášky v InSIS.)
 • Vhodné jazykové zkoušky absolvované v rámci výměnného pobytu zprostředkovaného VŠE: dokladem o absolvování zkoušky je transkript studijních výsledků; zároveň je nutné předložit potvrzení zahraniční školy o tom, jaké úrovni dle CEFR zkouška odpovídá (např. sylabus, vyjádření učitele apod.). Požadované dokumenty se předkládají elektronicky, resp. se nahrávají do přihlášky na výměnný pobyt podávané v InSISu. (Dokumenty je nutné sloučit do jednoho souboru PDF a nahrát jako přílohu "Další" do přihlášky v InSIS.)
 • Studenti, kteří písemný test jazykových znalostí na úrovni B2 úspěšně složili v některém z uplynulých výběrových řízení VŠE na bakalářské/magisterské výměnné pobyty, volí v přihlášce podávané v InSISu variantu Úspěšné složení jazykového testu (B2) v uplynulém výběrovém řízení VŠE. Jako povinnou přílohu poté nahrávají Prohlášení o absolvování testu. Dokument naleznete v sekci Downloads.
 • Studenti právě studující v anglicky vyučovaném programu na VŠE volí v přihlášce v InSISu variantu Enrolment in the English taught degree programme at VSE a musí jako povinnou přílohu nahrát Prohlášení o studiu v cizojazyčném programu. Dokument naleznete v sekci Downloads.
 • Studenti bez dokladů výše volí v přihlášce na výměnný pobyt podávané v InSISu variantu Jazykový test (platí pro angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu) nebo Přezkoušení na jazykové katedře VŠE (platí pouze pro italštinu a ruštinu). Jako povinnou přílohu poté nahrávají Přihlášku na písemný test jazykových znalostí nebo Přihlášku k přezkoušení na jazykové katedře. Dokument naleznete v sekci Downloads.

nahoru

Stáří dokladu

POZOR: Pokud se zamýšlíte ucházet o místo na některé z partnerských škol, která předložení určitého typu jazykového certifikátu požaduje od všech přijíždějících výměnných studentů (takový požadavek je případně vyznačen v poli "Special language requirement" v rozpisu míst na výměnné pobyty), a daný typ certifikátu má omezenou dobu platnosti, je potřeba mít k dispozici certifikát skutečně platný. Tzn. jak v době výběrového řízení, tak v době nástupu na zahraniční školu.

Mezinárodní a jiné standardizované zkoušky – přehled

V sekci Download si můžete stáhnout tabulku podávající přehled o mezinárodních a jiných standardizovaných zkouškách a jejich přiřazení k úrovním CEFR, které mohou být při výběrovém řízení použity jako doklad o jazykových znalostech.

Zkoušky z jazykových předmětů na VŠE

Seznam těchto zkoušek byl sestaven na základě konzultace s jazykovými katedrami VŠE. Obvykle se jedná o zkoušky po předmětech/kurzech, kde výstupní úroveň znalostí by měla odpovídat úrovni B2 dle CEFR nebo vyšší. Ve všech případech jde o předměty zakončené i dle sylabu zkouškou, nikoli zápočtem.

Seznam je ke stažení v sekci Download a bude aktualizován pro nadcházející výběrové řízení.

Písemný jazykový test/ přezkoušení na jazykové katedře

Platí pro angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu:

Všichni uchazeči bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2 dle CEFR se musí zúčastnit písemného jazykového testu. (Přesný rozpis času i místa bude zveřejněn na webu, studenti FMJH budou mít možnost psát test na své fakultě.) Před testem bude zároveň zveřejněno bodové minimum, kterého je třeba dosáhnout, aby byla prokázána znalost jazyka na požadované úrovni.

Účelem testu je ověřit jazykovou znalost každého uchazeče (jedná se o obecný jazykový test), a tím také jeho připravenost studovat odborné předměty v cizím jazyce během studia v zahraničí. Test má podobu otázek s volbou z možností odpovědi (multiple choice).

Platí pouze pro italštinu a ruštinu:

Všichni uchazeči bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2 dle CEFR se musí zúčastnit přezkoušení na jazykové katedře. K přezkoušení jazykových znalostí se musí uchazeč dostavit na Katedru románských jazyků nebo na Katedru ruského jazyka (studenti FM mají možnost přezkoušení v JH.), a to nejpozději do termínu konání písemného jazykového testu.

nahoru

3. Účast v Buddy Programu (Buddy System)

Být buddiekem znamená zapojit se do péče o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat na VŠE (zajišťuje studentská organizace ESN VŠE Praha - Buddy System). Toto kriterium má jen dvě krajní bodové hodnoty: 10 bodů za účast, 0 bodů za neúčast.

Do výběrového řízení je možné získat body za pomoc zahraničním studentům přijíždějícím nejpozději v předcházejícím ZS.

Do magisterského výběrového řízení se počítají i body získané v bakalářském studiu a to i pokud student již byl během tohoto stupně studia na výjezdu. Je možné zúčastnit se Buddy programu znovu (bez získání dalších bodů) a to především na podzim, kdy přijíždí většina zahraničních studentů a Buddieků z řad VŠE studentů je nedostatek.

nahoru

4. Odborné předměty absolvované v cizím jazyce

Bodové hodnocení

Za předměty absolvované v cizím jazyce během studia na VŠE (příp. za dobu bakalářského studia na jiné vysoké škole, které předcházelo navazujícímu magisterskému studiu na VŠE a neprobíhalo současně s bakalářským studiem na VŠE, před ním nebo po něm) lze získat bodové ohodnocení v následujících 4 stupních:

3 a více předmětů 20 bodů
2 předměty 16 bodů
1 předmět 10 bodů
žádný předmět 0 bodů

Smyslem tohoto kriteria je nejen ověření skutečnosti, že jste schopni úspěšně studovat předmět vyučovaný v jiném než mateřském jazyce, ale zejména, podobně jako je to v případě účasti v Buddy Programu, doložení Vašeho zájmu o mezinárodní dění na VŠE a propojení výuky zahraničních studentů se studenty VŠE.

Které předměty jsou bodově uznatelné?

Za odborné předměty v cizím jazyce jsou pro účely výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí považovány:

 1. VŠECHNY předměty vyučované v cizím jazyce z nabídky NEJAZYKOVÝCH KATEDER všech fakult VŠE (tj. všech kateder mimo kateder angličtiny, němčiny, románských jazyků a ruštiny):
  • tyto předměty NEJSOU vypsány V ŽÁDNÉM ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU, jsou však dohledatelné ve Veřejném katalogu předmětů v InSISu (informace o jazyce, v němž je předmět vyučován, je součástí sylabu předmětu; předměty lze podle jazyka výuky v katalogu i filtrovat/vyhledávat),
  • nezáleží na tom, do jaké skupiny v rámci Vašeho studijního plánu je daný předmět zařazen,
  • příklady:
   • 1BP428 - Financial Contracting (předmět Katedry bankovnictví a pojišťovnictví),
   • 2SE406 - Evropská hospodářská a měnová unie /německy/ (předmět Katedry světové ekonomiky),
   • 3PA661 - Řízení lidí v multikulturním prostředí /anglicky/ (předmět Katedry personalistiky),
   • 4EK601 - Operations Research (předmět Katedry ekonometrie),
   • 5ZP351 - Seminář z ekonomiky životního prostředí v angličtině (předmět Katedry ekonomiky životního prostředí).
 2. Mimosemestrální/intenzivní kurzy nabízené nejazykovými katedrami VŠE a přednášené v cizím jazyce obvykle hostujícími vyučujícími.
 3. Předměty vystudované v rámci bakalářského studia na jiné vysoké škole, jež předcházelo navazujícímu magisterskému studiu na VŠE a jehož absolvent nikdy úspěšně nestudoval bakalářský program na VŠE, které splňují podmínku odborných předmětů studovaných v cizím jazyce.

Které předměty jsou bodově uznatelné? - Upřesnění

Všem uchazečům jsou započítávány všechny odborné předměty absolvované v jakémkoliv cizím jazyce, nejen v tom/těch, v němž/v nichž podle přihlášky chtějí v zahraničí studovat.
Tzn. že studenti hlásící se například na studium ve francouzštině nebo španělštině mohou získat body i za absolvování odborných předmětů v anglickém nebo německém jazyce apod.

Body se přidělují za úspěšně absolvované předměty (zakončené zápočtem či zkouškou);
Nezáleží na tom, do jaké skupiny v rámci Vašeho studijního plánu je daný předmět zařazen.

V úvahu se vezmou všechny předměty, jejichž výsledek bude v InSISu zapsán k datu, k němuž mají být dle oficiálního harmonogramu zimního semestru do databáze vloženy výsledky studijních povinností spadajících do zimního zkouškového období, v jehož rámci jsou podávány přihlášky do výběrového řízení. Ve výjimečných případech může být stanoveno datum pozdější. 

Jak doložit absolvování předmětů?

Relevantní předměty, které jste v cizím jazyce odstudovali na VŠE, není třeba dokládat žádným dokumentem. Informace o úspěšně absolvovaných předmětech se do elektronické přihlášky automaticky nahrají z Vaší studijní historie vedené v InSISu již při podávání přihlášky.

Jedná-li se o předměty absolvované na jiné vysoké škole v rámci bakalářského studia před nástupem do navazujícího magisterského studia na VŠE (platí pouze pro uchazeče, kteří nikdy úspěšně nestudovali bakalářský program na VŠE), je třeba dostatečným způsobem doložit, že šlo o odborný předmět vyučovaný v cizím jazyce. Dokladem o absolvování předmětu je jednak dodatek k diplomu, jednak je třeba předložit sylabus předmětu, v němž je zmíněn i jazyk a semestr výuky, příp. jiné potvrzení vyučujícího/katedry.

Předměty, za něž body získat NELZE: Předměty vyučované v cizím jazyce vystudované

 • v rámci letních škol;
 • v rámci zahraničního výjezdu (výměnný pobyt/freemover...) (Platí i pro studenty, kteří absolvovali Bc. studium na jiné vysoké škole)
 • v rámci studia na jiné vysoké škole (v ČR nebo v zahraničí), které je paralelní se studiem na VŠE nebo probíhá v době přerušení studia na VŠE;
 • uznané do studia na VŠE (jako předmět vystudovaný na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí nebo v rámci letní školy) nebo v rámci magisterského studia na jiné vysoké škole;
 • předměty, které jsou v principu předměty fiktivními (resp. technickou pomůckou) a hlavním smyslem jejich existence je umožnit zaznamenat/uznat jakou součást studia praxi ve firmě/pracovní stáž (např. 22F411-3).

nahoru