1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kdo se může přihlásit do magisterského výběrového řízení

Související stránky

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení/zúčastnit výměnného pobytu
Informace pro uchazeče, kteří:

 

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení

Základní podmínky

 1. Nebyli jste v rámci magisterského stupně studia na VŠE dosud nikdy vysláni na zahraniční studijní pobyt financovaný nebo zprostředkovaný VŠE (kromě letních škol a programu Freemover, který již probíhá přes fakulty).
 2. Nejste držitelem krátkodobého mezivládního/vládního stipendia na studium v České republice/na VŠE.
 3. V době pobytu v zahraničí budete zapsáni v prezenční formě navazujícího magisterského studia, a to minimálně ve 2. semestru (v případě pobytů na školách, kde semestr začíná dříve než na VŠE, to znamená, že zahraniční pobyt budete začínat na konci svého prvního magisterského semestru a v průběhu zahraničního studia postoupíte na VŠE do semestru druhého), a zároveň budete mít před odjezdem k dispozici alespoň takový počet dosud nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), který je potřeba k uznání zahraničního studia v plném rozsahu (20-30 ECTS, ideálně 30 ECTS) a splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE (případné zbývající předměty; státní zkoušky a obhajoba diplomové práce - typicky 15 ECTS).
  Není v žádném případě možné, aby na výměnný pobyt odcestoval student, který má tzv. uzavřený index, tj. splnil předepsaný studijní plán svého oboru, příp. dokonce složil všechny státní závěrečné zkoušky (SZZ), resp. zbývá mu jediná součást SZZ, a to obhajoba diplomové práce; zároveň se z technických a organizačních důvodů nedoporučuje uskutečňovat studijní pobyt v zahraničí v semestru, v němž plánujete končit studium na VŠE.
 4. Výjezd je možné uskutečnit nejdříve ve 2. semestru magisterského studia. Nejvhodnějším obdobím pro uskutečnění výměnného studijního pobytu jsou tedy 2./3. (příp. 4.) semestr navazujícího magisterského studia.
 5. Přihlášku do výběrového řízení můžete běžným způsobem podat, pokud v době podávání přihlášek podle harmonogramu jste zapsáni
  • 5. nebo vyšším semestru prezenčního bakalářského studia;
  • 1. nebo 2. semestru prezenčního navazujícího magisterského studia (platí i pro uchazeče, kteří získali bakalářský titul pouze na jiné škole než na VŠEvíce informací níže);
 6. Zapsáni ke studiu na VŠE (v prezenční formě) musíte zůstat po celou dobu výběrového řízení a také v době následující po vyhlášení výsledků výběrového řízení a předcházející odjezdu, tj. přerušení či ukončení studia se s možností uskutečnit výměnný pobyt vylučují a nemohou se hlásit studenti, kteří na VŠE dosud nenastoupili/jejich bakalářské a magisterské studium souvisle nenavazuje.

 

Opakovaný výjezd v rámci programu Erasmus+

Pokud jste se již zúčastnili programu Erasmus/Erasmus+ (studijního pobytu a/nebo pracovní stáže) v rámci studia na jiné vysoké škole (např. bakalářské studium předcházející magisterskému studiu na VŠE, studium na jiné vysoké škole paralelní ke studiu na VŠE) nebo jste v rámci studia na VŠE uskutečnili pracovní/praktickou stáž Erasmus/Erasmus+můžete se v tomto výběrovém řízení ucházet i o pobyty s uskutečněním na evropských partnerských školách spojené se stipendiem Erasmus/Erasmus+, je však třeba dodržet obecné pravidlo o celkovém maximu 12 měsíců během jednoho stupně vysokoškolského studia (studijní pobyty a pracovní stáže se sčítají).

Pokud jste programu Erasmus/Erasmus+ využili při uskutečnění semestrálního výměnného pobytu v rámci bakalářského studia na VŠE, do výběrového řízení na magisterské výměnné pobyty se přihlásit můžete.

Opakovaná účast ve výběrovém řízení

Přihlásit se mohou i ti, kdo se výběrového řízení zúčastnili již v minulých letech a buď v něm neuspěli, nebo uspěli, ale svůj studijní pobyt nakonec nerealizovali (nečerpali stipendium); minulé neúspěšné účasti ve výběrovém řízení nebo nerealizované pobyty, jež byly řádným způsobem zrušeny, nejsou nijak penalizovány. Student, který v minulosti řádným způsobem nezrušil výměnný pobyt, na který byl vybrán, může být penalizován trestnými body.

Přihláška ve formálně příliš nízké/vysoké fázi studia

Studenti ve 3. a 4. semestru magisterského studia mohou podat přihlášku prostřednictvím InSIS.  Tyto přihlášky pak budou předloženy proděkanům k posouzení, zda student disponuje potřebným počtem volných kreditových poukázek a zda může být na výměnný pobyt vyslán.

Jste-li vzhledem k základním pravidlům výběrového řízení zapsán/a ve formálně příliš nízké fázi studia, máte možnost v opodstatněných případech přihlášku podat zvláštním způsobem a vyčkat, zda proděkani Vaší fakulty schválí Vaši účast ve výběrovém řízení, tj. výjimku z běžných pravidel.
Opodstatněným případem může být např. situace, kdy posluchač studuje bakalářské studium čtvrtým semestrem, avšak rychlejším tempem (např. proto, že mu byly uznány předměty z předcházejícího jiného studia), a plánuje tedy ukončit studium tohoto stupně již v pátém semestru.

Výjezd do země původu

Účastník výběrového řízení ucházející se o studijní pobyt v zemi, jejíž má občanství nebo kde má trvalý pobyt bude mít před ostatními zájemci o studijní pobyt nejnižší prioritu, resp. mají přednost všichni ostatní uchazeči o uskutečnění studijního pobytu v příslušné zemi.

nahoru

Informace pro uchazeče, kteří se hlásí ve dvou studijních jazycích

 • Pokud účastník výběrového řízení využije možnosti uvést v přihlášce školy v rámci dvou různých studijních jazyků, musí k přihlášce doložit znalost obou těchto jazyků.Pokud tak neučiní, školy, které patří do studijního jazyka, jehož znalost nebyla doložena, budou z přihlášky vyškrtnuty.
 • Účastník výběrového řízení se stane samostatným uchazečem v rámci každého ze dvou jazyků a počítají se mu tak dvě bodová skóre, která se ve výsledku mohou od sebe lišit a mohou znamenat rozdílnou míru úspěchu ve výběrovém řízení.
 • Při zpracování výsledků výběrového řízení je úspěšnému uchazeči, přidělena pouze jedna škola, a sice ta, na kterou svým bodovým ziskem v konkurenci s ostatními uchazeči dosáhne a zároveň ji má ve svém seznamu preferencí nejvýše.
 • Pokud uchazeči není při zpracování výsledků přidělena žádná škola, dostává se do seznamu náhradníků v jazyce, případně v obou jazycích, ve kterém/ve kterých postoupil do druhého kola. Více informací o náhradnících naleznete zde.

nahoru

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium pouze mimo VŠE

 • V době podávání přihlášky do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí musí mít uchazeč úspěšně ukončený minimálně první semestr svého studia na VŠE.
 • Spolu s přihláškou dokládá uchazeč kopii dodatku k diplomu, (příp. jiného dokumentu, z něhož bude zřejmé, jaké zkoušky a s jakými výsledky během svého bakalářského studia složil) v případě, že:
  • chce, aby mu jako doklad o jazykových znalostech byla uznána bakalářská nebo souborná zkouška z cizího jazyka, kterou složil v rámci svého bakalářského studia. Pro ověření, zda předmět vyhovuje kritériu, je třeba doložit rovněž jeho sylabus (včetně informace o úrovni CEFR), příp. jiné potvrzení vydané příslušnou katedrou/vyučujícím.
  • chce, aby mu byly připočteny body za studium odborných předmětů v cizím jazyce, které absolvoval v rámci svého bakalářského studia a které by mohly být zahrnuty do bodového hodnocení tohoto kritéria. Pro ověření, zda předmět vyhovuje kritériu, je třeba doložit rovněž jeho sylabus (včetně informace o semestru, kdy byl předmět vyučován), příp. jiné potvrzení vydané příslušnou katedrou/vyučujícím.

Kopie nemusí být úředně ověřená. Není nutné dokládat zároveň kopii bakalářského diplomu.

Informace pro uchazeče, kteří se v době podávání přihlášek nacházejí ve formálně příliš nízké fázi studia

Přihlášku je nutno vyplnit MIMO InSIS do náhradního formuláře, který Vám na základě Vaší žádosti poskytne OZS: prosíme napište si po zahájení období podávání přihlášek  o formulář na ozs [at] vse.cz. Ostatní náležitosti podání přihlášky zůstávají stejné jako v případě podání běžným způsobem.

 • Po uplynutí uzávěrky pro podávání přihlášek Vaši přihlášku OZS konzultuje s proděkanem Vaší fakulty, který je pověřen vyřizováním záležitostí vztahujících se k zahraničímu studiu.
  Proděkani posoudí Vaši studijní situaci (zejména stav plnění studijního plánu a stav využití kreditních poukázek z hlediska možnosti uznání zahraničního studia) a schválí/neschválí Vaši další účasti ve výběrovém řízení, resp. potenciální výjezd na výměnný studijní pobyt v zahraničí. O výsledku jednání s proděkany, a tedy (ne)oprávnění pokračovat ve výběrovém řízení budete ze strany OZS včas uvědoměni.
 • Bude-li Vaše účast ve výběrovém řízení schválena proděkany, bude na Vaše jméno v souladu s Vámi podanou přihláškou dodatečně založena elektronická přihláška v InSISu (počítejte prosím, že s ohledem na technické a organizační okolnosti nemůže k založení elektronické přihlášky dojít před uplynutím data uzávěrky podávání přihlášek do výběrového řízení).

nahoru