1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jak si plánovat výjezd a vybírat školu

Související stránky

Proč plánovat předem?
Uznání zahraničního studia
Volba období/semestru výjezdu
Výběr hostitelské školy

Na koho se obrátit
Časté otázky týkající se plánování výjezdu
Jsou i jiné možnosti?

Proč plánovat předem?

 • Jen pečlivé plánování a příprava Vám umožní zahraniční studijní pobyt strávit na takové škole, která odpovídá Vašemu studijnímu zaměření a Vašim představám, tedy abyste mohli studijní pobyt v zahraničí plnohodnotně využít.
 • Mějte na paměti, že v zájmu VŠE je vysílat ke studiu v zahraničí právě cílevědomé a schopné studenty, kteří studijní pobyt v zahraničí využijí ke svému obohacení akademickému, profesionálnímu i osobnímu a zároveň budou v zahraničí reprezentovat svou domácí školu a zemi.
 • Představa vedení školy o studentech, kteří mají být vysláni do zahraničí, se promítá mj. do kriterií, jež jsou hodnocena v rámci výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty a jež jsou nastavena způsobem, který vyžaduje dlouhodobější přípravu na výběrové řízení.
  Tento rys je ostatně typický pro výběrová řízení vztahující se k zahraničním studijním pobytům obecně. Kriteriem řízení jsou například studijní výsledky/studijní průměr, na nichž je bezpochyby potřeba pracovat průběžně. Narychlo obvykle také nelze nabýt potřebné jazykové znalosti, získat různé doklady (včetně např. jazykových zkoušek), vystudovat určité předměty (k jejichž absolvování může být v daném výběrovém řízení přihlíženo).
 • Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty se koná pouze jednou ročně s platností pro celý následující akademický rok. Účast v něm je proto nutné rovněž plánovat s předstihem, aby člověku neunikly důležité okamžiky, jako je například podávání přihlášek.
 • Jak pro semestrální výměnné pobyty, tak pro jiné druhy zahraničních studijních pobytů jsou obvykle stanovena pravidla týkající se toho, v jaké fázi vysokoškolského studia lze příslušný pobyt uskutečnit (např. právě v 5. semestru bakalářského studia, nebo naopak nejdříve ve 2. semestru magisterského studia), resp. kdy se o něj je možno a zároveň potřeba přihlásit. Není-li si zájemce o zahraniční studium těchto okolností vědom předem, může se snadno stát, že vhodný okamžik mu unikne.
 • Náplní semestrálního výměnného pobytu a většinou i jiných typů studijních pobytů v zahraničí, je studium určitých předmětů vyučovaných na příslušné zahraniční škole. Zahraniční studium (tedy předměty, jež byly v zahraničí vystudovány, a kredity za ně získané), na něž byl student vyslán v rámci svého studia na VŠE, je po návratu uznáno jako součást studia na VŠE. S tím souvisí potřeba ponechat si k dispozici dostatečný počet dosud nevyužitých kreditních poukázek, jež se k uznání použijí, resp. ponechat si nesplněné/částečně nesplněné skupiny volitelných předmětů, do nichž se zahraniční studium nejčastěji uznává. Více níže.

nahoru

Uznání zahraničního studia

 • Během studia v zahraničí, na které byl student vyslán VŠE (tj. zahraniční studium se uskutečňuje v době studia na VŠE a se souhlasem VŠE) je třeba za semestr odstudovat předměty v hodnotě 20-30 ECTS, ideálně 30 ECTS (nebo v odpovídající hodnotě vyjádřené jiným způsobem, neboť ne ve všech zemích/na všech zahraničních školách je používán systém ECTS). Jedná se tedy o stejný počet kreditů, který si obvykle zapisujete při studiu doma na VŠE. Právě dodržováním tohoto rozložení studijní zátěže lze úspěšně dokončit studium za standardní dobu studia (6 semestrů pro bakalářské obory a obvykle 4 semestry pro obory magisterské) a dostát požadavkům studijního řádu VŠE.
 • Protože tyto kredity budou následně uznány do studia na VŠE, je nutno mít před odjezdem do zahraničí schválenou studijní smlouvu (Learning Agreement), jímž se možnost budoucího uznání zvolených předmětů zaručí.
 • Zároveň je nutno mít k dispozici alespoň tolik nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), aby uznání mohlo řádně proběhnout a zároveň Vám zbývalo dost kreditních poukázek potřebných k uzavření studia (tj. přihlášení se na státní zkoušky a obhajobu diplomové práce).
 • Předměty vystudované v zahraničí a kredity za ně získané se obvykle uznávají do skupin (povinně) volitelných předmětů, je tedy vhodné si s ohledem na budoucí zahraniční studium tyto skupiny ponechat nesplněné/částečně nesplněné.
 • Okolnosti spojené s uznáváním jsou hlavním důvodem, proč není vhodné ponechávat výměnný pobyt na samý závěr studia na VŠE, kdy již máte většinu studijního plánu příslušejícího Vašemu oboru studia na VŠE splněnou a přidělené kreditní poukázky téměř vyčerpané.

nahoru

Volba období/semestru výjezdu

 • V podmínkách příslušného výběrového řízení bývá stanoveno, ve kterých semestrech studia (ve smyslu čísla/pořadí semestru v rámci příslušného stupně studia), je možné výjezd do zahraničí uskutečnit.
 • Pokud výběrové řízení platí pro celý následující akademický rok, často (ne však vždy) si sami můžete zvolit, zda byste v zahraničí raději studovali v zimním, či letním semestru. Volba období výjezdu ve smyslu preference zimního, nebo letního semestru nepatří v případě semestrálních výměnných pobytů mezi bodovaná kriteria, tj. zvolením zimního, či letního semestru nemůžete ovlivnit své šance na úspěch, je však jednou ze zásadních součástí plánování studijního pobytu v zahraničí.
  • Někdy je Vaše možnost volby mezi zimním a letním semestrem omezena základními podmínkami výběrového řízení (např. dříve než v letním semestru nebudete zapsáni v semestru takového čísla/pořadí v rámci příslušného stupně studia, které je podmínkami daného řízení stanoveno).
  • Zároveň některé zahraniční školy mohou stanovovat podmínku, že výměnní studenti mohou být přijati jen v zimním, nebo jen v letním semestru nebo požaduje rovnoměrné rozložení počtu studentů mezi semestry (v tom případě bude o změnu semestru požádán student s nejmenším počtem bodů).
 • V každém případě vezměte v potaz plnění povinností vůči VŠE (stihnout uzavřít předešlý semestr; mít možnost zapsat si určitý předmět/vedlejší specializaci, které se jindy nevypisují apod.), příp. další své plány a závazky.
 • Nezapomeňte, že harmonogram akademického roku se může na zahraničních školách značně lišit od VŠE (začátek zimního semestru v červenci/srpnu, letního hned po Novém roce nebo naopak až v dubnu apod.).
 • Nezapomínejte na okolnosti spojené s následným uznáním zahraničního studia do studia na VŠE, jež byly zmíněny výše a pro něž není zcela vhodné situovat výměnný pobyt na samý závěr studia na VŠE.
  Ponechávat studijní pobyt v zahraničí na semestr, jímž byste chtěli končit své studium na VŠE, se nedoporučuje také z dalších důvodů technicko-administrativního rázu, k nimž patří zejména stres související s možným časovým nesouladem mezi dobou vydání výsledků studia hostitelskou školou, bez nějž nemůže proběhnout povinné uznání zahraničního studia, a termínem pro uzavření indexu, resp. přihlášky ke státnicím.
 • Případný záměr vyjet do zahraničí v závěrečném semestru studia a jakékoli další pochybnosti je z akademického hlediska v každém případě vhodné s dostatečným předstihem konzultovat s proděkanem pro studium/zahraniční vztahy.

nahoru

Výběr hostitelské školy

Semestrální výměnné pobyty se uskutečňují na partnerských školách VŠE po celém světě. V současné době má VŠE celkem více než 220 partnerských škol, z nichž asi dvě třetiny se nacházejí v Evropě. Součástí partnerství s většinou škol, je dohoda o vzájemné výměně studentů.
V nabídce výměnných pobytů s uskutečněním v rámci bakalářskéhomagisterského studia jsou jak pobyty v Evropě, tak  i mimo Evropu.

Konkrétní nabídka škol/rozpis míst na semestrální výměnné pobyty platné pro následující akademický rok jsou zveřejňovány jako součást brožury věnované možnostem studia v zahraničí, resp. semestrálním výměnným pobytům; jsou rozděleny na nabídku pro výměnné pobyty bakalářské a pro pobyty magisterské.
Nová brožura vychází vždy na podzim, v době konání informačních schůzek o možnostech studia v zahraničí. Těsně před začátkem období podávání přihlášek do výběrového řízení, je pak na internetové stránce OZS zveřejněna aktualizovaná elektronická verze přehledu výměnných míst.
Dokud není k dispozici verze nová, lze orientačně využít verzi starší. Nabídka škol se může meziročně obměňovat, obvykle však ve smyslu jejího rozšiřování (jen výjimečně je některá škola z nabídky stažena); mohou se také měnit podmínky pobytu na jednotlivých školách (počet výměnných míst k dispozici, možné období pobytu, požadavky na jazykovou vybavenost zájemců apod.)

Seznam/rozpis výměnných míst je řazen dle jazyka studia/výuky na dané škole a dále dle země.

U každé partnerské instituce jsou pak uvedeny základní údaje, které můžete potřebovat jako východisko pro své rozhodování o volbě škol:

 • je naznačeno, v rámci jakých tematických oblastí/oborů je k dispozici nabídka předmětů; tuto informaci není možno považovat za doporučení ohledně toho, pro jaké obory v rámci VŠE je daná hostitelská škola vhodná, takové doporučení nelze snadno dát, neboť situace každého zájemce o zahraniční studium je velmi individuální (různé fáze studia, různá profilace v rámci oboru, různé kombinace hlavních a vedlejších specializací atd.)
 • je uveden celkový počet výměnných míst, který je na dané škole k dispozici (1 místo = 1 semestr);
 • je zmíněno, jakým způsobem je na dané škole organizován akademický rok, tj. ve kterých měsících probíhá výuka a zkoušky; je-li uveden pouze jeden semestr, pak daná škola přijímá výměnné studenty právě jen v zimním, nebo letním semestru;
 • je označen zdroj financování stipendia/grantu, který vyjíždějící student obdrží jako příspěvek na financování svého pobytu.

Kde získat podrobnější informace o školách

 • Závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů.
 • Internetové stránky jednotlivých škol. Přímé odkazy na ně můžete nalézt v brožuře o možnostech studia v zahraničí/semestrálních výměnných pobytech.
 • Doporučujeme také návštěvu akce International Fair na VŠE (poprvé prosinec 2014) a odběr novinek ze stránek OZS.

Kriteria výběru

Doporučená

Jazyk studia/výuky

 • Zvažte, v jakém jazyce/jazycích jste schopni plnit v zahraničí akademické povinnosti.
 • V řadě případů se neshoduje s jazykem, kterým se v dané zemi hovoří jako úředním nebo místním, obvykle je takovým vyučovacím jazykem angličtina.
 • Na některých školách je naopak hlavním jazykem výuky jazyk místní, nicméně v nabídce může být i určitý počet předmětů vyučovaných v angličtině.
 • Znalost jazyka studia/výuky je nutno doložit spolu s přihláškou do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty. Do výběrového řízení se lze obvykle hlásit v rámci maximálně dvou různých studijních jazyků.

Vhodné oborové zaměření/předměty způsobilé k uznání

 • Nepřehlédněte informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu, nebo některou její konkrétní část; pokud je uvedena konkrétní část školy (kampus/fakulta/katedra/studijní program), budete si moci s velkou pravděpodobností zapisovat jen  předměty vyučované právě v rámci této části.
 • Na partnerské škole není nutné hledat předměty, jež by byly přesnými ekvivalenty předmětů Vašeho studijního plánu na VŠE, důležité je, aby zahraniční předměty nějakým způsobem souvisely s Vaším oborem studia.
 • Potřebujete vystudovat předměty celkem za 20-30 ECTS.
 • Zvažte, do jakých skupin předmětů Vám předměty vystudované v zahraničí budou moci být po návratu uznány; obvykle se uznání provádí do skupin volitelných, nejsou však vyloučeny ani jiné možnosti.
 • Na některých partnerských školách nabízených pro výměnné pobyty magisterské jsou výměnným studentům přístupné jen nebo hlavně předměty v rámci 4letého bakalářského studia/studia prvního vysokoškolského stupně (ne všechny školy mají totiž stejnou strukturu studia jako VŠE, tj. 3leté bakalářské a 2leté navazující magisterské obory); zvažte tedy, zda takové předměty mohou pro Vás být svým obsahem a úrovní přínosné; tento typ škol, u nichž je v brožuře uvedena poznámka Undergraduate, je tedy z principu vhodnější pro studenty, kteří vyjíždějí na začátku navazujícího magisterského studia.
 • Počítejte s tím, že nabídka předmětů, kterou u dané školy v určitý časový okamžik naleznete, se může napříč akademickými roky/semestry obměňovat.
 • Máte-li jakékoli pochybnosti akademického rázu, svůj záměr jet studovat do zahraničí, výběr vhodné hostitelské školy a předmětů/studijního plánu můžete již před podáním přihlášky do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty konzultovat s proděkanem pro studium/zahraniční vztahy.

Místo, čas a další praktické náležitosti pobytu

 • Ověřte si výši stipendia poskytovaného na pobyt v daném místě, zjistěte si v závěrečných zprávách od dřívějších účastníků výměnných pobytů, případně v materiálech dané školy, jak finančně nákladný je pobyt v daném místě, a jak náročné je například zajišťování ubytování, abyste později nebyli zklamáni nebo zaskočeni.
 • Doba trvání semestru na zahraniční škole: na některých školách může být harmonogram akademického roku rozdílný oproti VŠE (např. zimní semestr může začínat už v červenci/srpnu, letní semestr hned na začátku ledna nebo naopak až v dubnu a končit v červenci/srpnu), zvažte tedy, zda budete schopni sladit svůj výjezd s plněním studijních povinností na VŠE, příp. s dalšími plány, které pro daný rok máte.
Nedoporučená
 • Počet výměnných míst k dispozici na partnerské škole: není opodstatněné předpokládat, že na školách, kde je k dispozici více míst, je větší šance některé z nich získat; nezapomeňte, že čím více lidí tuto myšlenku pojme, tím větší konkurence se vytvoří. Naopak nemusí být pravda, že o školu, na níž se nabízejí jedno či dvě místa, vznikne obrovský konkurenční boj; pokud Vás takováto škola zajímá, určitě se o ni ucházejte, bez ohledu na to, kolik je na ni vypsáno míst.
 • "Oblíbenost škol": neexistuje žádný žebříček oblíbenosti škol mezi zájemci o semestrální výměnné pobyty. Zájem o jednotlivé školy se může průběžně měnit v závislosti na řadě okolností (politická a bezpečnostní situace v dané zemi, ekonomická situace obecně a ekonomická náročnost pobytu, nabídka předmětů na konkrétní období apod.); jistě dokážete sami posoudit, které školy jsou trvale atraktivní z důvodu své prestiže, akademické nabídky, příp. regionu, kde leží; nicméně i zde platí, že pokud máte zájem o školu, o niž se domníváte, že bude velký zájem, je škoda se o ni kvůli této domněnce neucházet, třeba budete výsledkem překvapeni a minimálně nebudete litovat, že jste se nepokusili.
  Zásadně nedoporučujeme opírat se při zkoumání "oblíbenosti škol a šance na úspěch" o seznam minimálních a maximálních počtů bodů, které byly potřeba k získání místa na dané škole v předcházejícím ročníku výběrového řízení (mohlo se změnit bodování kriterií, bude jiné složení uchazečů a ti budou prokazovat jiné bodové výkony než loni, působí efekt fám, domněnek a masové reakce apod.).Tabulku najdete v části stránek "Magisterské výběrové řízení".

nahoru

Na koho se obrátit

OBECNÉ a ADMINISTRATIVNÍ náležitosti spojené se semestrálními výměnnými pobyty Dotazy k informacím uvedeným na internetových stránkách, financování stipendií, speciální dotazy na výběrové řízení a jeho kriteria apod. Oddělení zahraničních styků
AKADEMICKÉ záležitosti Konzultace ohledně vhodného semestru/období výjezdu (vzhledem k plnění povinností na VŠE), vhodnost volby školy a výběru předmětů, uznávání zahraničního studia (včetně potřebného počtu dosud nepoužitých kreditních poukázek) apod. Proděkani pro studium/zahraniční styky jednotlivých fakult. S otázkami týkajícími se vhodné hostitelské školy se můžete zkusit obrátit také např. na vedoucí/ho katedry, která uskutečňuje Váš studijní program.
ZKUŠENOSTI STUDENTŮ Akademické, praktické, osobní zkušenosti z již uskutečněných výměnných studijních pobytů... Existují databáze zpráv vypracovaných účastníky předchozích pobytů, své kolegy z VŠE můžete kontaktovat prostřednictvím InSISu.
Zahraniční školy a život v zahraničí z pohledu místních studentů... Se zahraničními studenty z partnerských škol, kteří pobývají na výměnném pobytu na VŠE, se můžete seznámit v rámci studia předmětů v cizích jazycích, které se na VŠE vyučují, a také prostřednictvím Buddy Programu, Dnů partnerských univerzit a dalších aktivit, jež zajišťuje studentská organizace Buddy System.

Jsou i jiné možnosti?

Pokud Vás z nějakého důvodu možnost semestrálních výměnných pobytů nezaujala nebo se z nějakého důvodu nemůžete do tohoto programu zapojit, nabízí se řada jiných možností, jak vyjet studovat do zahraničí.  Více informací v sekci jiné možnosti studia v zahraničí.

nahoru