Kritéria výběrového řízení

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení

Do výběrového řízení se můžete přihlásit, jste-li studentem/studentkou VŠE a splňujete následující předpoklady:

  1. V době podávání přihlášky jste studentem 3. nebo vyššího semestru prezenční formy studia, tj. tedy máte za sebou 2-3 úspěšně ukončené semestry prezenčního studia některého z bakalářských programů na VŠE. (Studenti v 5. a vyšším semestru magisterského studia mohou podat přihlášku prostřednictvím InSIS.  Tyto přihlášky pak budou předloženy proděkanům k posouzení, zda student disponuje potřebným počtem volných kreditových poukázek a zda může být na výměnný pobyt vyslán.)
  2. Studentem/studentkou prezenční formy bakalářského studia zůstanete po celou dobu konání výběrového řízení, po dobu mezi řízením a odjezdem (kdy se vyřizují nominace a přihlášky na zahraniční školy nebo si například žádáte o vízum a ve všech těchto situacích vystupujete jako student VŠE) a po celou dobu studia v zahraničí (výjezd se uskuteční ve 3. ročníku nebo ve 4. ročníku); tj. v žádném ze zmíněných okamžiků nesmíte mít přerušené nebo ukončené studium na VŠE.
  3. Před odjezdem budete mít k dispozici alespoň takový počet nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), který je potřeba k uznání zahraničního studia v plném rozsahu (ideálně 30 ECTS) a ke splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE (případné zbývající předměty; státní zkoušky a obhajoba bakalářské práce – obvykle 6 ECTS).
  4. Nebyli jste v rámci bakalářského stupně studia na VŠE dosud nikdy vysláni na zahraniční studijní pobyt financovaný či zprostředkovaný VŠE (kromě letních škol a programu Freemover, který již probíhá přes fakulty).
  5. Nejste držiteli krátkodobého mezivládního/vládního stipendia na studium v České republice/na VŠE.
  6. Před účastníkem výběrového řízení, který by se ucházel o studijní pobyt v zemi svého původu, budou mít přednost ostatní účastníci.
  7. V jednom akademickém roce se studenti nemohou hlásit současně do výběrového řízení na výjezdy v rámci magisterského i bakalářského studia.

!!Než začnete na přihlášce pracovat, ověřte si, zda jste oprávněni se přihlásit. Přihlášky se podávají v období vyznačeném v harmonogramu výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty. Vše, co se děje s již podanou přihláškou, můžete sledovat v InSIS.

Výběrové řízení

Bodová struktura

Výběrové řízení je jednokolové.

1 kolo přihláška studijní výsledky (percentil) 100 bodů
účast v Buddy Programu (Buddy System)
10 bodů
jazykové znalosti jazykový test  30 bodů
celkem 140 bodů

Kritéria výběrového řízení

Studijními výsledky se rozumí percentil, který je počítán po fakultách a ročnících (tedy srovnává uchazeče se všemi jeho spolužáky z dané fakulty a daného ročníku). Percentil je vztažený k poslednímu uzavřenému období, tedy k zimnímu semestru daného akademického roku. Hodnotu tohoto percentilu zjistí každý student v InSIS, v sekci Moje studium -> Portálu studenta -> E-index ->Srovnání studijních výsledků, období ZS příslušného ak. roku, možnost "Percentil počítaný přes fakultu a ročníky".

Počet bodů do výběrového řízení je pak výsledkem výpočtu 100 - percentil = bodové skóre v přihlášce.

Všichni uchazeči, kteří řádně a včas podají přihlášku, se musí zúčastnit písemného jazykového testu (přesný rozpis času i místa bude zveřejněn na webu, studenti FMJH budou mít možnost psát test na své fakultě). Pokud uchazeč uvede do přihlášky školy v různých jazycích (povolena je kombinace dvou jazyků), bude se muset zúčastnit testů z obou jazyků.

Účelem testu je ověřit jazykovou znalost každého uchazeče (jedná se o obecný jazykový test na úrovni B2 dle CEFR), a tím také jeho připravenost studovat odborné předměty v cizím jazyce během studia v zahraničí. Test má podobu otázek s volbou z možností odpovědi (multiple choice).

Pro prokázání znalosti jazyka na požadované úrovni je třeba test napsat alespoň na 60 %, tedy minimálně 18 bodů z celkových 30 bodů.

Účast uchazeče na společném jazykovém testu je povinná, neúčast na něm je důvodem k vyřazení přihlášky z výběrového řízení.

Být buddiekem znamená zapojit se do péče o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat na VŠE (zajišťuje studentská organizace ESN VŠE Praha - Buddy System). Toto kriterium má jen dvě krajní bodové hodnoty: 10 bodů za účast, 0 bodů za neúčast.

Nejpozději lze získat body za pomoc zahraničním studentům přijíždějícím v ZS aktuálního akademického roku.

Přílohou přihlášky je životopis a Motivační dopis v jazyce/jazycích, ve kterém/kterých se hlásíte do výběrového řízení. V motivačním dopise zdůvodněte výběr všech škol, které máte uvedené v přihlášce. Délka není omezena, v případě více stran tiskněte oboustranně.

Shrnutí informací pro uchazeče ve dvou studijních jazycích

Možnost výjezdu po návratu ze semestrálního výměnného pobytu

Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni (pravidlo „1+1″).

Studijní pobyty přímo zprostředkované/podporované VŠE jsou takové, které se uskutečňují v rámci určité výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami/zeměmi, již má VŠE nasmlouvanou/přidělenou.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague