Bakalářské výběrové řízení pro výjezdy ve 2. ročníku – podrobnosti

Kdo se může přihlásit
Kritéria
Bodová struktura
Jak podat přihlášku
Přiřazování míst a výsledky
Možnost výjezdu po návratu ze semestrálního výměnného pobytu

Kdo se může přihlásit

Výběrové řízení bude otevřené pouze pro studenty, kteří budou v ZS (v době konání výběrového řízení) ve 2. ročníku prezenční formy bakalářského studia (a po celou dobu studia na VŠE byli studenty řádného studia).

Důležité informace:

Kritéria

Výběrové řízení je jednokolové.

Studijními výsledky se rozumí percentil, který je počítán po fakultách a ročnících (tedy srovnává uchazeče se všemi jeho spolužáky z dané fakulty a daného ročníku). Percentil je vztažený k poslednímu uzavřenému období. Hodnotu tohoto percentilu zjistí každý student v InSIS, v sekci Moje studium -> Portálu studenta -> E-index ->Srovnání studijních výsledků, období poslední LS, možnost „Percentil počítaný přes fakultu a ročníky“.

Počet bodů do výběrového řízení je pak výsledkem výpočtu 100 – percentil = bodové skóre v přihlášce.

Všichni uchazeči, kteří řádně a včas podají přihlášku, se musí zúčastnit písemného jazykového testu z angličtiny (přesný rozpis času i místa bude zveřejněn na webu OZS). Pro prokázání znalosti jazyka na požadované úrovni je třeba test napsat alespoň na 60 %, tedy minimálně 18 bodů z celkových 30 bodů.

Účelem testu je ověřit jazykovou znalost každého uchazeče (jedná se o obecný jazykový test), a tím také jeho připravenost studovat odborné předměty v cizím jazyce během studia v zahraničí. Test má podobu otázek s více odpověďmi (multiple choice).

Účast uchazeče na společném jazykovém testu je povinná, neúčast na něm je důvodem k vyřazení přihlášky z výběrového řízení.

Bodová struktura

​přihláška studijní výsledky (percentil) ​max. 100 bodů
​jazykové znalosti ​jazykový test z angličtiny ​max. 30 bodů

Jak podat přihlášku

  1. Vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).- Do přihlášky můžete uvést libovolný počet škol.
    - V kolonce „Doklad o zkoušce z cizího jazyka“ vyberte položku „xx - Společný jazykový test“.Počet škol, který do přihlášky uvedete, není limitován. Při jejich výběru je proto třeba se zaměřit na nabídku kurzů, které jsou na daných školách vyučovány, včetně stanovených speciálních požadavků a prerekvizit. Do přihlášek uvádějte pouze školy, na kterých máte co studovat a kam chcete opravdu vyjet. Přihlášku bude v InSISu přístupná v druhé polovině září.
  2. Poté, co přihlášku v InSIS uzavřete, je nutno ji vytisknout a podepsat.
  3. K vytištěné přihlášce je potřeba přiložit přílohy:
    • Přílohami jsou motivační dopis a strukturovaný životopis (na 1 A4) v jazyce, ve kterém se hlásíte do výběrového řízení. V motivačním dopise zdůvodněte výběr všech škol, které máte uvedené v přihlášce. Délka není omezena, v případě více stran tiskněte oboustranně.
    • Příp. jazykový certifikát, vyžaduje-li ho některá z vybraných škol.
  4. Přihlášku je nutno odevzdat spolu s přílohami v prvním týdnu ZS na Oddělení zahraničních styků: Rajská budova, 5. patro. Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci mohou své kompletní přihlášky odevzdat u Ing. Darii Guniny (daria.gunina [at] fm.vse.cz) JH 314A.

Přiřazování míst a výsledky výběrového řízení

Systém přiřazování míst

Úspěšným uchazečům je přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedou. Předem nejsou stanoveny bodové hranice, jichž musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole, vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří spolu vstoupí do konkurence. Přidělenou školu může samozřejmě uchazeč odmítnout, nedostane však místo ní žádnou náhradní nabídku výměnného pobytu.

Přiřazování škol uchazečů výběrového řízení k jednotlivým školám, je následující:
ke konkrétní škole systém přiřadí podle počtu míst, jež je na této škole k dispozici, příslušný počet takových uchazečů, kteří jsou mezi všemi, kdo danou školu uvedli ve svém seznamu preferovaných škol, nejlepší (získali nejvyšší počet bodů) bez ohledu na to, na kterém místě seznamu preferencí danou školu uvedli, a zároveň ještě nebyli přiřazeni k žádné jiné škole (nezískali místo na žádné ze škol, jež měli v seznamu svých preferencí v přihlášce uvedeny na vyšší pozici).

Z pohledu uchazeče: systém se Vám snaží přiřadit takovou školu, kterou máte uvedenou co možná nejvýše ve svém seznamu preferencí v přihlášce podané do výběrového řízení a na kterou zároveň dosáhnete počtem bodů, které jste v průběhu výběrového řízení získali, v konkurenci s ostatními uchazeči o tutéž školu. Je-li Vám některá škola přiřazena, o ostatní, jež máte ve své přihlášce uvedené jako další v pořadí, už nesoutěžíte. (Výsledkem výběrového řízení není to, že byste si vybírali ze všech škol, o něž jste se ucházeli a na něž Vám "stačí" body.)

Ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá výměnné místo ten, který dosáhl vyššího počtu bodů, nikoli ten, který má školu uvedenu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí ("jede ten, kdo má více bodů, ne ten, kdo si školu napsal na vyšší pozici ve své přihlášce"). V případě rovnosti bodů dvou či více uchazečů soutěžících o stejnou školu není důležité, na jakém místě v seznamu preferencí ve své přihlášce jednotliví uchazeči danou školu uvedli, nýbrž jsou při rozhodování o přiřazení školy uchazeči/uchazeče ke škole vzata v potaz další kriteria výběrového řízení v pořadí dle své bodové váhy; dalším rozhodujícím kriteriem následujícím po celkovém počtu bodů je tedy studijní průměr. Každý uchazeč může vývoj svého bodového skóre sledovat ve svém přihláškovém profilu v InSIS.

Celkové výsledky výběrového řízení jsou dle harmonogramu zveřejněny v InSIS (příslušnou aplikaci Výsledky výběrového řízení naleznete na stejném místě jako aplikace Podání a Evidence přihlášky). Upozornění na zveřejněné výsledky bude umístěno na internetové stránce OZS.

Možnost výjezdu po návratu ze semestrálního výměnného pobytu

Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni (pravidlo „1+1″).

Studijní pobyty přímo zprostředkované/podporované VŠE jsou takové, které se uskutečňují v rámci určité výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami/zeměmi, již má VŠE nasmlouvanou/přidělenou.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague