1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
MBA na Bradley University (USA) + Assistantship

Související stránky

Obecné informace

Tento dvouletý program je určen studentům, kteří v daném akademickém roce úspěšně ukončí své prezenční navazující magisterské studium na VŠE.

Dva studenti vybraní ve výběrovém řízení konaném na VŠE získají možnost studovat MBA program na Bradley University (Peoria, Illinois, USA) a obdrží od této školy tzv. Assistantship (Graduate Assistant position = student pracuje 20 hodin týdně pro obvykle 1-3 členy profesorského sboru (viz "Graduate Assistantships" na http://www.bradley.edu/academic/gradschool/admission/tuition/), který podstatným způsobem kryje výdaje spojené se studiem MBA na Bradley University. Další možností pro nominované studenty je získání tzv. Caterpillar Masters Fellowship (viz "Caterpillar Masters Fellowships" na http://www.bradley.edu/academic/gradschool/admission/tuition/).

DOPORUČENÍ všem vážným zájemcům o MBA studium na Bradley Univerzity: věnujte čas i k prostudování "Důležitých odkazů", které jsou uvedeny na konci této webové stránky, především odkazy "Bradley University: MBA program" a "VSE-Bradley Scholars site".

Organizace studia

MBA program na Bradley University je pojat jako dvouleté studium (čtyři semestry) a jeho úspěšné zakončení je podmíněno získáním 35 kreditů.

Pokud student během dosavadního studia neabsolvoval předměty požadované jako nezbytný předpoklad pro získání titulu MBA na Bradley University, může být požádán, aby si tyto předměty doplnil do svého studijního plánu navíc ke zmiňovaným 35 kreditům (většinou se jedná o 3 dvoukreditové kurzy). Celkem 9 kreditů je vyhrazeno pro individuální specializaci. Studenti si mohou vybrat z následujících oblastí zájmu: management, finance a marketing - Course Descriptions.

Podmínky podání přihlášky do výběrového řízení na VŠE

Do konkurzu se může přihlásit posluchač magisterského navazujícího studia na VŠE, který se nachází v posledním ročníku prezenčního studia a nejpozději v měsíci srpnu, kdy je nástup ke studiu na Bradley University, již bude mít titul IngPřihlášku mohou podat i ti studenti, kteří již v rámci nabídky VŠE studovali v zahraničí.

Přihláška a průběh výběrového řízení

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSISu (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Otevření přihlášek bude oznámeno aktualitou na stránkach ozs.

Před uplynutím termínu uzávěrky je nutno vytištěnou a podepsanou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554). Dokumenty lze zaslat i poštou, ale nejpozději v den uzávěrky musí být doručeny na OZS.

Přílohami přihlášky jsou:

 • životopis v ČJ a AJ
 • motivační dopis v ČJ a AJ
 • výsledky TOEFL min. 79 iBT nebo IELTS min. 6,5 (certifikáty musí být platné i v době nástupu na zahraniční školu, tj. srpen 2018) = požadavky Bradley University! V případě, že student neabsolvoval ani jeden z nich, či jeho test nesplňuje požadavky uvedené výše (tj. bodové hodnocení a stáří testu) se musí registrovat na jeden z testů a potvrzení o závazné registraci přiložit k přihlášce a současně doložit znalost anglického jazyka (např. kopií FCE, CAE, státní jazykové zkoušky nebo jazykovou zkouškou absolvovanou na VŠE (B2), tzn. rukou vepsat na vytištěnou přihlášku ident a název předmětu v rámci kterého byla zkouška složena). Studenti registrovaní na TOEFL nebo IELTS doloží výsledky v 1. polovině měsíce ledna.
 • zkouška GMAT výhodou
 • studenti, kteří absolvovali bakalářské studium mimo VŠE musí doložit kopii dodatku k diplomu. Kopie nemusí být úředně ověřená.

Podané přihlášky budou komplexně posouzeny na základě kritérií: studijní výsledky, znalost AJ a motivace.

Kandidáti s nejlepším profilem budou pozváni do druhého kola výběrového řízení, které probíhá formou interview v anglickém jazyce.

Studenty vybrané v tomto interním výběrovém řízení, jejichž jména schválí kolegium proděkanů, VŠE nominuje ke studiu na Bradley University. Nominovaní studenti musí absolvovat test GMAT nejpozději do konci měsíce ledna a dosažené bodové skóre musí být vyšší než 500 bodů

Bradley University posoudí nominované uchazeče a rozhodne, zda budou přijati ke studiu MBA. Hlavními hodnotícími kritérii jsou výsledky testů TOEFL (min. 79 u iBT testu) nebo IELTS (min. 6,5), GMAT (více než 500 bodů) a studijní výsledky.

Harmonogram

 • Přihlášky se podávají a výběrové řízení v rámci VŠE obvykle probíhá v říjnulistopadu. Nejbližší termín pro podání přihlášky: úterý 7. listopadu 2017 do 11:00. Pohovory se uskuteční v jednom dni v týdnu 27.11. - 1. 12. 2017 v dopoledních hodinách (přesný den bude upřesněn).
 • Jména studentů vybraných v rámci interního výběrového řízení jsou schválena kolegiem proděkanů a oznámena na Bradley University.
 • Co nejdříve poté musí nominovaní studenti složit test GMAT (nejpozději však do konce ledna), případně dodatečně dodat výsledky testů TOEFL nebo IELTS.
 • Obsáhlé přihlášky a výsledky všech testů nominovaných studentů musí být zaslány na Bradley University do konce února.
 • Poté Bradley University definitivně rozhodne, zda příslušní uchazeči budou přijati ke studiu programu MBA.
 • Přijatí uchazeči musí dokončit své magisterské studium v červnu, v srpnu začne jejich působení na Bradley University.

Kontaktní osoba na VŠE

Ing. Radka Vaváková

Důležité odkazy!