Learning Agreement During Mobility

Learning Agreement During Mobility

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) student nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu. Změny musí být předem odsouhlaseny proděkanem (stačí emailový souhlas, změny včetně počtu kreditů však musí být vypsány v těle emailu – nikoliv v příloze!!!) – v takovém případě je do checklistu třeba nahrát změnovou část Learning Agreementu sloučenou s emailem od proděkana do jednoho PDF souboru.