Další stipendijní programy

Akademická informační agentura (AIA)
 • AIA je součástí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a organizačně zajišťuje výběrová řízení na stipendijní místa dohodnutá v rámci mezivládních smluv, která jsou sjednána MIMO kvóty rozdělené přímo jednotlivým veřejným vysokým školám. Více o kvótách.
 • Takového výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni studenti českých veřejných vysokých škol. Někdy je navíc kladena podmínka českého občanství, není to však pravidlem, rozhodnutí závisí na hostitelské zemi.
 • Stipendia nejsou vypsána na konkrétní zahraniční školy. Předpokládá se, že zájemci o stipendium sami vyhledají a osloví školu odpovídající jejich studijnímu zaměření.
 • V nabídce nejsou jen studijní pobyty v rámci akademického roku, ale i letní jazykové kurzy.
 • Pozor! Termíny podání přihlášky do výběrového řízení mohou předcházet začátku pobytu až o rok.
 • Na internetových stránkách AIA naleznete i řadu dalších praktických informací, studijních nabídek a odkazů.
 • Odkaz na internetové stránky: http://www.zahranici-stipendium.cz.
Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n.o. „… je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.“

Německá akademická výměnná služba / Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • Organizace, která byla založena již v roce 1925, podporuje akademickou mobilitu a spolupráci mezi německými a zahraničními vysokými školami, studenty, vědeckými institucemi a pracovníky atd.
 • Spravuje řadu programů, mezi něž patří i program finanční podpory zahraničních zájemců o studium v Německu.
 • V Praze působí Informační centrum DAAD, které najdete v budově Goethe-Institutu: http://www.daad.cz/.
 • Odkaz na hlavní stránky DAAD: http://www.daad.de/.
GFPS-CZ (Gemeinschaft für Praktika und Stipendien)
 • GFPS-CZ je česká větev organizace pro kulturní a studentskou výměnu ve střední a východní Evropě
 • Studentská organizace zaměřující se na kulturní a studijní výměnu mezi mladými lidmi, zejména z Německa, Polska a České republiky, a budování dobrých sousedských vztahů zvláště mezi těmito středoevropskými zeměmi.
 • Spolupracuje mj. s Česko-německým fondem budoucnosti a Nadací Roberta Bosche.
 • Pro české studenty zprostředkovává mj. možnost stipendijních studijních pobytů na řadě německých univerzit, s nimiž má uzavřenu dohodu o spolupráci.
 • Termíny pro podávání žádostí o stipendia: 31. březen (zimní semestr v Německu), 31. říjen (letní semestr).
 • Organizace vypisuje rovněž výběrová řízení na praktikantské pobyty, v jejichž rámci je kombinována stáž u německých organizací a společností se studiem na některé z partnerských univerzit.
 • Více informací, infosheet pro ZS 2018/2019, přihlašovací formulář
BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa)
 • Tato organizace se zaměřuje na podporu spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu mezi spolkovou zemí Bavorsko a zeměmi střední, východní a jižní Evropy.
 • Mj. spravuje stipendijní program na podporu doktorského a postgraduálního studia v Bavorsku, vzdělávací program pro vyučující němčiny a program stipendií určených pro jazykové vzdělávání. Dále napomáhá navazování spolupráce mezi jednotlivými institucemi a rovněž podporuje zájemce o absolvování praktických pracovních pobytů (praxe, stáže).
 • Odkaz na internetové stránky: bayhost.de.
Česko-německý fond budoucnosti / Deutsch-Tschechischer Zukunfstfond
 • Mezi aktivity fondu, jehož posláním je všestranná podpora porozumění mezi občany České republiky a Německa, patří program stipendií na roční studijní pobyty v Německu zahrnující práci na projektech s česko-německou tematikou.
 • Uzávěrka příjmu žádostí o stipendium je vždy 15. prosince předcházejícího akademického roku.
 • Odkaz na internetové stránky: http://www.fondbudoucnosti.cz.
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt / Německá spolková nadace pro životní prostředí)
 • Spravuje mj. MOE-Austauschstipendienprogramm/Stipendijní program pro Střední a Východní Evropu: stipendijní program podporující absolventy magisterského/inženýrského studia (pokračující ve studiu doktorském nebo nikoli), kteří mají záměr uskutečnit výzkumnou stáž/praktikum v oboru spojeném s ochranou a tvorbou životního prostředí na německé odborné instituci.
 • Přihlášky lze podávat v němčině nebo v angličtině.
 • V ČR a SR nadaci zastupuje Společnost pro Lužické hory.
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
 • KAS je politickou nadací sídlící ve Spolkové republice Německo (SRN), kde je blízká Křesťansko-demokratické unii (CDU), jejímž spoluzakladatelem byl právě první německý spolkový kancléř Konrad Adenauer (1876-1967), jehož jméno nadace nese; má však zastoupení (zahraniční kanceláře) v řadě zemí světa včetně České republiky.
 • Činnost KAS je velmi různorodá a obecně směřuje k podpoře demokratických principů a občanské společnosti, sociálně-tržního hospodářství, udržitelného rozvoje a mezinárodního porozumění.
 • Mimo jiné také poskytuje stipendia talentovaným studentům, jak německým, tak zahraničním. Zahraniční studenti mohou získat podporu na studium v Německu i v jiných zemích, např. na německojazyčné univerzitě Andrássy Universität Budapest (Maďarsko).
 • Internetové stránky nadace: kas.de nebo přímo zastoupení KAS v ČR.
Aktion Rakousko – Česká republika
 • Tento program na podporu spolupráce mezi oběma zeměmi v oblastech vědy a vzdělávání byl založen v roce 1992.
 • Jednou z podporovaných aktivit je individuální mobilita studentů na studijní pobyty, účast na letních školách apod.
 • Na české straně program spravuje Dům zahraniční spolupráce MŠMT, na jehož internetových stránkách naleznete více informací.
 • Na straně rakouské má program na starosti ÖAD.
Österreichischer Austauschdienst (ÖAD / OeAD GmbH)
 • Agentura byla založena v roce 1961 rakouskou konferencí rektorů a jejím posláním je podpora mezinárodní spolupráce ve vědě a vzdělávání.
 • Jednou z jejích aktivit je podpora zájemců o studium v Rakousku.
 • Odkaz na internetové stránky: http://www.oead.at.
Campus France
 • Francouzská národní agentura, jejímž základním posláním je propagace francouzského vysokoškolského vzdělání v zahraničí.
 • Poskytuje komplexní informace pro zájemce o studium na vysoké škole ve Francii, ať už ve francouzštině nebo v angličtině, včetně informací o stipendijních nabídkách.
 • zastoupení v České republice, kancelář sídlí v budově Francouzského institutu v Praze: http://www.republiquetcheque.campusfrance.org.
 • Odkaz na hlavní stránky Campus France: http://www.campusfrance.org/.
Komise J. W. Fulbrighta
 • Mezivládní organizace pro vzdělávací a vědecké výměny mezi Českou republikou a USA.
 • Spravuje různé stipendijní programy.
 • Poskytuje informační a poradenské služby týkající se např. vzdělávacích příležitostí v USA, jazykových zkoušek a testů studijních předpokladů vyžadovaných americkými institucemi apod.
 • Odkaz na internetové stránky: http://www.fulbright.cz.
University of Nebraska-Lincoln: Paul Robitschek Scholarship Program
 • Stipendium je určeno pro studenty českých vysokých škol, kteří by si přáli strávit dva semestry na University of Nebraska-Lincoln (USA).
 • Stipendium zahrnuje krytí poplatků do určité výše za studium na úrovni undergraduate (bakalářský stupeň/první stupeň vysokoškolského vzdělání; v USA obvykle 4leté programy).
 • Uzávěrka přihlášek do stipendijního programu je každoročně 1. března.
 • Podrobnosti k podmínkám stipendijního programu a přihláškám: navštivte prosím stránky hostitelské univerzity.
Stipendia na studium/výzkum v Kanadě
 • International Scholarships: stránky spravuje vládní Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT).
 • MŠMT: přehled poskytnutý Ministerstvu školství ČR kanadským velvyslanectvím.
Thinking Canada
 • EU-Canada Study Tour and Internship Programme: měsíční studijní cesta po Kanadě s následnou možností stáže pro studenty zajímající se o vztahy mezi EU a Kanadou. Program zaštiťují a finančně podporují Evropská komise a Evropské síť kanadských studií (ENCS).