Další možnosti financování zahraničního studia

Další možnosti financování

Obecné informace
 • Jako další zdroj financování zahraničního studia můžete využít stipendia a příspěvky poskytované nadacemi, fondy a dalšími institucemi, které se zaměřují na podporu různých aktivit spojených s mezinárodní spoluprací a porozuměním nebo přímo podporou talentovaných studentů určitého oboru.
 • Uvádíme zde tipy na některé ze známých organizací nebo na poskytovatele stipendií, kteří nám svou nabídku sami zaslali.
 • Na internetových stránkách příslušné organizace/instituce zjistíte, v jakém termínu nebo termínech je možno předkládat žádosti o finanční podporu (pozor, některé organizace vyhlašují jen jeden termín ročně a tento termín může o více než jeden rok předcházet uskutečnění projektu), jaké jsou náležitosti žádosti (součástí bývá rozpočet) a obvykle rovněž seznam žádostí schválených v minulosti s uvedením částky, která byla na daný projekt poskytnuta.
 • Dejte pozor na to, zda existují nějaká omezení ohledně slučitelnosti finanční podpory z daného zdroje s finanční podporou z jiných zdrojů.
Odkazy
HLÁVKOVA NADACE
 • nadační příspěvek pro vynikající studenty na dlouhodobý odborný/studijní pobyt v zahraničí formou tzv. cestovního stipendia
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
 • možnost získání doplňkového stipendia na studium v zahraničí v rámci magisterského nebo postgraduálního programu
 • o tento druh doplňkového stipendia obvykle nemohou žádat studenti, kteří jsou příjemci stipendia programu Erasmus nebo jiného stipendia poskytovaného mezinárodním programem či domácí univerzitou
NADACE SOPHIA
 • podpora studijních pobytů v zahraničí
BAKALA FOUNDATION
 • program Scholarship – podpora studentů, kterým se nedostává finančních prostředků na studium v zahraničí (zejména na podporu studia v USA a ve Velké Británii)
NADAČNÍ FOND MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH
 • podpora předem stanoveného počtu studentů, kteří byli přijati k postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z předních světových univerzit (např. Cambridge, Oxford, Stanford, Berkeley), a to zaměření technického, přírodovědného, ekonomického, politologického nebo historického
 • finanční příspěvek zahrnující úhradu školného i životních nákladů je udělen na 1 rok
OLOMOUCKÝ KRAJ
 • stipendium na podporu zahraničního studia studentům vysokých škol (bez ohledu na sídlo školy) s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje (tj. v okresech Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk)
OPEN SOCIETY FUND Praha
 • stipendium na zahraniční studijní pobyty
OXFORD, LINCOLN COLLEGE –  THE ALFRED and FRANCES DRUCKER BURSARY
 • finanční příspěvek pro studenty Lincoln College z České republiky
ROTARY INTERNATIONAL
 • stipendium na studium v zahraničí
ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE / STIPENDIJNÍ FOND RENESANCE
 • stipendium pro studenty se vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí (trvalé bydliště nebo studium v okrese Ústí nad Labem však není podmínkou), kteří zamýšlejí uskutečnit své středoškolské nebo vysokoškolské studium nebo jeho část (včetně výměnných pobytů) v zahraničí