Obecné podmínky

 • Studijní pobyty zprostředkované VŠE se uskutečňují v rámci výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami.
 • Studenti musí být zapsáni ke studiu na VŠE (v prezenční formě) po celou dobu výběrového řízení, po dobu mezi výběrovým řízením a odjezdem a po celou dobu studia v zahraničí, tj. přerušení studia v této době se s možností uskutečnit výměnný pobyt vylučuje.
 • Není možné, aby na výměnný pobyt odcestoval student, který má tzv. uzavřený index, tj. splnil předepsaný studijní plán svého oboru, příp. složil všechny státní závěrečné zkoušky, resp. zbývá mu jediná součást SZZ, a to obhajoba bakalářské/diplomové práce.
  • Zároveň se z technických a organizačních důvodů nedoporučuje uskutečňovat studijní pobyt v zahraničí v semestru, v němž plánujete končit studium na VŠE.
 • Výjezd v 1. ročníku bakalářského studia a v 1. semestru navazujícího magisterského studia není možný.
 • Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium pouze mimo VŠE, musí mít v době podávání přihlášky do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí úspěšně ukončený minimálně první semestr svého studia na VŠE.
 • Před odjezdem je nutno mít k dispozici dostatek nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), které jsou potřeba k uznání zahraničního studia v plném rozsahu (ideálně 30 ECTS) a ke splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE.
 • Nelze se ucházet o studijní pobyt v zemi, jejíž má student občanství nebo kde má trvalý pobyt, resp. v tomto případě mají přednost všichni ostatní uchazeči o uskutečnění studijního pobytu v příslušné zemi.
 • Výběrové řízení je jednokolové.
 • Uchazeči se do výběrového řízení mohou hlásit maximálně ve dvou různých jazycích.
 • Do přihlášky lze uvést libovolný počet škol seřazených podle preferencí studenta.
 • Volba preferovaného semestru je nezávazná a nehraje v průběhu výběrového řízení žádnou roli. Semestr výjezdu může být následně studentovi změněn.
 • Bodová hranice, které musí uchazeč dosáhnout, není předem stanovena. Vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů přihlášených do výběrového řízení (školy jsou postupně přiřazovány účastníkům podle počtu dosažených bodů – od účastníka s nejvyšším počtem bodů po účastníka s nejnižším počtem bodů).
 • Výsledky výběrového řízení jsou dle harmonogramu zveřejněny v InSIS (v aplikaci Výsledky výběrového řízení v sekci Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium).
 • Úspěšným uchazečům je přiřazena jedna škola.
 • Uchazeči, kterým při vyhodnocování výsledků výběrových řízení nebyla přiřazena žádná škola, mohou být zařazeni do tzv. seznamu náhradníků.
 • VŠE si vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (např. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.

 

Kdo se může do výběrového řízení přihlásit
Magisterské
   • Do výběrového řízení se běžným způsobem mohou přihlásit:
    • studenti, kteří budou v době podávání přihlášky studenty 5. nebo vyššího semestru bakalářského stupně studia a kteří se stanou v následujícím akademickém roce studenty navazujícího magisterského studia (pro výjezd v 2. semestru navazujícího magisterského studia),
    • studenti 1. nebo 2. semestru magisterského stupně studia (pro výjezd v 3. nebo vyšším semestru navazujícího magisterského studia),
    • uchazeči, kteří se nacházejí v době výběrového řízení ve formálně příliš vysoké fázi studia (ve 3. a 4. semestru navazujícího magisterského studia), mohou podat přihlášku běžným způsobem prostřednictvím InSIS; tyto přihlášky však budou předloženy k posouzení proděkanům.
   • Uchazeči, kteří se nacházejí v době výběrového řízení ve formálně příliš nízké fázi studia, mají v opodstatněných případech možnost přihlášku podat zvláštním způsobem a vyčkat, zda proděkani jejich fakulty schválí jejich účast ve výběrovém řízení, tj. výjimku z běžných pravidel.
    • Přihlášku je nutno vyplnit MIMO InSIS do náhradního formuláře, který studentům po zahájení výběrového řízení na základě jejich žádosti poskytne OZS.
Bakalářské 3. ročník
   • Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti, kteří budou v době podávání přihlášky studenty 3. nebo vyššího semestru prezenční formy bakalářského studia na VŠE.
Bakalářské 2. ročník
   • Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti, kteří budou v ZS (v době konání výběrového řízení) ve 2. ročníku prezenční formy bakalářského studia na VŠE.

 

Opakovaný výjezd do zahraničí
 • Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni.
  • Účast na letních školách se do tohoto pravidla nezapočítává.
 • Studijní výjezd trvá vždy 1 semestr, jeho prodloužení na 2 semestry není možné.
 • Pokud se student již zúčastnil programu Erasmus/Erasmus+ (studijního pobytu a/nebo pracovní stáže) v rámci studia na jiné vysoké škole (např. bakalářské studium předcházející magisterskému studiu na VŠE, studium na jiné vysoké škole paralelní ke studiu na VŠE) nebo v rámci studia na VŠE uskutečnil pracovní/praktickou stáž Erasmus/Erasmus+může se v tomto výběrovém řízení ucházet i o pobyty s uskutečněním na evropských partnerských školách spojené se stipendiem Erasmus/Erasmus+, je však třeba dodržet obecné pravidlo o celkovém maximu 12 měsíců během jednoho stupně vysokoškolského studia (doby studijních pobytů a pracovních stáží se sčítají).

 

Opakovaná účast ve výběrovém řízení
 • Do výběrového řízení se mohou přihlásit i studenti, kteří se výběrového řízení zúčastnili již v minulých letech a buď v něm neuspěli, nebo uspěli, ale svůj studijní pobyt nakonec nerealizovali (nečerpali stipendium).
  • Předchozí neúspěšné účasti ve výběrovém řízení nebo nerealizované pobyty, jež byly řádným způsobem zrušeny, nejsou nijak penalizovány.
  • Student, který v minulosti řádným způsobem nezrušil výměnný pobyt, na který byl vybrán, může být penalizován trestnými body.

 

Informace pro uchazeče ve dvou studijních jazycích
 • Pokud účastník výběrového řízení využije možnosti uvést v přihlášce školy v rámci dvou různých studijních jazyků, musí k přihlášce doložit znalost obou těchto jazyků.
  • Pokud tak neučiní, školy, které patří do studijního jazyka, jehož znalost nebyla doložena, budou z přihlášky vyškrtnuty.
 • Při zpracování výsledků výběrového řízení je úspěšnému uchazeči přidělena pouze jedna škola, a sice ta, na kterou svým bodovým ziskem v konkurenci s ostatními uchazeči dosáhne a zároveň ji má ve svém seznamu preferencí nejvýše.
 • Pokud uchazeči není při zpracování výsledků přidělena žádná škola, dostává se do seznamu náhradníků v obou jazycích (pokud doložil jejich znalost na úrovni B2).