Výběrové řízení pro výjezdy ve 2. ročníku bakalářského studia

Obecné podmínky
 • Studijní pobyty zprostředkované VŠE se uskutečňují v rámci výměnné kvóty se zahraničními partnerskými školami.
 • Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný/podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni.
 • Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti, kteří budou v ZS (v době konání výběrového řízení) ve 2. ročníku prezenční formy bakalářského studia na VŠE. V prezenční formě bakalářského studia studenti zůstanou po dobu konání výběrového řízení, před odjezdem a po celou dobu studia v zahraničí.
 • Před odjezdem je nutno mít k dispozici dostatek nevyčerpaných kreditních poukázek (včetně rezervních), které jsou potřeba k uznání zahraničního studia v plném rozsahu (ideálně 30 ECTS) a ke splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE.
 • Nelze se ucházet o studijní pobyt v zemi, jejíž má student občanství nebo kde má trvalý pobyt, resp. v tomto případě mají přednost všichni ostatní uchazeči o uskutečnění studijního pobytu v příslušné zemi.
 • Bodové hranice, které musí uchazeč dosáhnout, nejsou předem stanoveny. Vše záleží na bodovém výkonu ostatních uchazečů přihlášených do výběrového řízení (školy jsou postupně přiřazovány účastníkům podle počtu dosažených bodů).
 • Výsledky výběrového řízení jsou dle harmonogramu zveřejněny v InSIS (v aplikaci Výsledky výběrového řízení v sekci Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium).
 • Úspěšným uchazečům je přiřazena jedna škola.
 • Uchazeči, kterým při vyhodnocování výsledků výběrových řízení nebyla přiřazena žádná škola, jsou zařazeni do tzv. seznamu náhradníků.
 • VŠE si vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (např. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.
Kritéria výběrového řízení
Přihláška studijní výsledky (percentil) 100 bodů
Jazykové znalosti jazykový test 30 bodů
Celkové maximum 130 bodů
Studijní výsledky
 • Percentil je vztažený k poslednímu uzavřenému období, tedy k LS předchozího akademického roku. Počet bodů do výběrového řízení je pak výsledkem výpočtu 100-percentil.
 • Jedná se o vážený aritmetický průměr vypočtený ze známkovaných studijních povinností, kde vahami jsou počty kreditů přiřazené jednotlivým studijním povinnostem, jež do průměru vstupují.
Jazykový test
 • Účast uchazeče na společném jazykovém testu je povinná, neúčast na něm je důvodem k vyřazení přihlášky z výběrového řízení.
 • Pro prokázání znalosti jazyka na požadované úrovni (B2 dle CEFR) je třeba test napsat alespoň na 60 %.
 • Místo a čas konání jazykového testu je zveřejňován vždy na webu OZS v sekci Harmonogramy výběrového řízení.
 • Studenti FMJH píší jazykový test v Jindřichově Hradci.
Podání přihlášky
 • Přihláška se vyplňuje elektronicky v aplikaci v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).
 • Každý uživatel InSIS může do jednoho výběrového řízení podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku není nutné vyplnit a hned uzavřít. Zadané informace lze uložit a před definitivním uzavřením přihlášky dále upravovat.
 • Po uplynutí uzávěrky přihlášek nelze již v žádném případě upravovat seznam škol v přihlášce. Lze případně některou/některé ze škol z přihlášky úplně vyřadit, avšak bez náhrady. Nejzazší termín, kdy lze tuto úpravu provést, je termín konání písemného jazykového testu.
 • Do přihlášky lze uvést libovolný počet škol seřazených podle preferencí studenta.
 • Do přihlášky je nutné nahrát veškeré povinné přílohy (strukturovaný životopis v AJ, motivační dopis v AJ, příp. jazykové certifikáty – vyžaduje-li je některá z vybraných škol) a přihlášku uzavřít.
  • Maximální rozsah strukturovaného životopisu je 1 A4.
  • V motivačním dopise je nutné zdůvodnit výběr všech škol uvedených v přihlášce.
 • V kolonce „Doklad o zkoušce z cizího jazyka“ vyberte položku „xx – Společný jazykový test“.
 • Přihlášku není třeba tisknout a fyzicky odevzdávat na OZS.
 • Přidělení bodového zisku za studijní výsledky proběhne po skončení sběru přihlášek.
Stavy a příznaky přihlášky
ROZPRACOVANÁ S přihláškou pracujete. V tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou. Následujícím krokem je obvykle Uzavření, tj. podání.
UZAVŘENÁ Přihláška, která byla elektronicky podána. Lze zrušit.
Před uplynutím uzávěrky na podávání přihlášek ji lze ze strany OZS otevřít pro úpravy.
ZRUŠENÁ Přihláška nebude do výběrového řízení zařazena, zůstane však v systému zachována. Ve stejném výběrovém řízení není možné místo zrušené přihlášky podat novou. Pokud byla zrušena nedopatřením, lze ji otevřít pro úpravy.
KOMPLETNOST ne Přihláška dosud neprošla poslední kontrolou na OZS. Jakmile budou zkontrolovány všechny přílohy, bude ověřen studijní průměr a doplněn výsledek jazykového testu, bude kompletnost nastavena na ano.
ano Přihláška už prošla poslední kontrolou na OZS. Bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné. Jen taková přihláška bude v rámci výběrového řízení dále zpracovávána.
NEDOSTAVIL SE Označuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k písemnému jazykovému testu.
Z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena.
Zrušení pobytu

Pokud student poté, co mu byla ve výběrovém řízení přiřazena škola, zjistí, že nemůže výměnný zahraniční pobyt uskutečnitmusí neprodleně informovat svou koordinátorku na OZS a pobyt řádným způsobem zrušit.