Další možnosti financování zahraničního studia

Obecné informace
 • Jako další zdroj financování zahraničního studia můžete využít stipendia a příspěvky poskytované nadacemi, fondy a dalšími institucemi, které se zaměřují na podporu různých aktivit spojených s mezinárodní spoluprací a porozuměním nebo přímo podporou talentovaných studentů určitého oboru.
  To znamená, že příslušné organizace a instituce nespravují nabídku konkrétních stipendijních míst, ale poskytují granty na již připravené projekty, tj. například projekty krátkodobého studia v zahraničí.
 • Uvádíme zde tipy na některé ze známých organizací nebo na poskytovatele stipendií, kteří nám svou nabídku sami zaslali.
 • Na internetových stránkách příslušné organizace/instituce zjistíte, v jakém termínu nebo termínech je možno předkládat žádosti o finanční podporu (pozor, některé organizace vyhlašují jen jeden termín ročně a tento termín může o více než jeden rok předcházet uskutečnění projektu), jaké jsou náležitosti žádosti (součástí bývá rozpočet) a obvykle rovněž seznam žádostí schválených v minulosti s uvedením částky, která byla na daný projekt poskytnuta.
 • Dejte pozor na to, zda existují nějaká omezení ohledně slučitelnosti finanční podpory z daného zdroje s finanční podporou z jiných zdrojů.
Odkazy
HLÁVKOVA NADACE
 • Vynikající studenti mohou získat nadační příspěvek na dlouhodobý odborný/studijní pobyt v zahraničí formou tzv. cestovního stipendia.
 • Správní rada nadace, která posuzuje žádosti o nadační příspěvek, zasedá několikrát ročně, podrobnosti pro žadatele najdete na internetových stránkách organizace.
 • Stránky nadace.
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
 • Nadace se angažuje v záležitostech kulturních, sociálních a zdravotních a rovněž v oblasti vzdělávání, kde nabízí možnost získání doplňkového stipendia na studium v zahraničí v rámci magisterského nebo postgraduálního programu.
 • Podmínky a pokyny pro žadatele o finanční podporu naleznete na stránkách nadace v sekci Vzdělávání; pozor, o tento druh doplňkového stipendia obvykle nemohou žádat studenti, kteří jsou příjemci stipendia programu Erasmus nebo jiného stipendia poskytovaného mezinárodním programem či domácí univerzitou.
NADACE SOPHIA
 • Nadace se zabývá všestrannou podporou vzdělávaní, a to mj. formou podpory studijních pobytů v zahraničí.
 • Žádost o nadační příspěvek lze předložit k několika termínům vypsaným pro příslušný kalendářní rok.
 • Mezi priority nadace náleží podpora talentovaných studentů zejména z oblasti ekonomie a práva.
 • Stránky nadace.
BAKALA FOUNDATION
 • Na podporu talentovaných a cílevědomých studentů, kterým se nedostává finančních prostředků na studium v zahraničí, zřídila nadace program Scholarship.
 • Program je zaměřen zejména na podporu studia v USA a ve Velké Británii, je však otevřen i žádostem o podporu studia na kvalitních vysokoškolských institucích v jiných zemích.
 • Úspěšní žadatelé získají stipendium na úhradu školného (až do výše 100% předepsané částky), příp. dalších nákladů souvisejících se studiem v zahraničí.
 • Podrobné informace pro žadatele o stipendium, včetně odpovědí na časté dotazy, naleznete na stránkách nadace.
NADAČNÍ FOND MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH
 • Záměrem tohoto fondu je podpořit každoročně předem stanovený počet studentů, kteří byli přijati k postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z předních světových univerzit (např. Cambridge, Oxford, Stanford, Berkeley), a to zaměření technického, přírodovědného, ekonomického, politologického nebo historického.
 • Finanční příspěvek bude zahrnovat úhradu školného i životních nákladů, bude udělen na 1 rok.
 • Podrobné informace pro žadatele o stipendium naleznete na stránkách nadace.
OLOMOUCKÝ KRAJ
 • Studenti vysokých škol (bez ohledu na sídlo školy) s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje (tj. v okresech Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk) mohou žádat na podporu svého zahraničního studia o Studijní stipendium Olomouckého kraje.
 • Termíny pro podání žádosti o stipendium jsou obvykle v únoru a v červnu/červenci.
 • Bližší informace naleznete na stránkách Olomouckého kraje v sekci Školství, mládež a sport (přímý odkaz).
OPEN SOCIETY FUND Praha
 • Stipendium této nadace poskytované obvykle z Fondu společnosti Accenture každoročně díky svému úsilí získá několik studentů VŠE vybraných na semestrální výměnné pobyty nebo těch, kteří si zahraniční studium zajišťují vlastními silami.
 • Pozor! Termín pro podávání žádostí o stipendium je většinou vypisován jen jednou ročně, obvykle je stanoven na konec dubna.
 • V jednotlivých ročnících bývá upřesněno, jaké obory studia mohou být podpořeny. V roce 2010 se o stipendium mohli ucházet studenti oborů IT, případně IT v kombinaci s ekonomií; v roce 2011 byli podpořeni zejména studenti oborů elektrotechnika, informační technologie, ekonomie se zaměřením na oblast finančního poradenství.
  V roce 2012 program bohužel nebyl vyhlášen.
 • Podrobné informace a pokyny naleznete na stránkách nadace.
OXFORD, LINCOLN COLLEGE –  THE ALFRED and FRANCES DRUCKER BURSARY
ROTARY INTERNATIONAL
ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE / STIPENDIJNÍ FOND RENESANCE
 • Stipendijní fond byl založen v roce 2011 a jeho cílem je podpořit mladé nadané lidi se vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí (trvalé bydliště nebo studium v okrese Ústí nad Labem však není podmínkou), kteří zamýšlejí uskutečnit své středoškolské nebo vysokoškolské studium nebo jeho část (včetně výměnných pobytů) v zahraničí.
 • Podrobné informace naleznete na stránkách nadace.