Hledat
Pokročilé hledání
Program celoživotního učení (LLP, 2007-2013)

Obecně o LLP a jeho součástech

LLP logo (english)

Program celoživotního učení/Lifelong Learning Programme (LLP) byl zaveden Rozhodnutím č. 1720/2006/ES Evropského parlamentu a Rady, s platností pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. Rozpočet na fungování programu v průběhu tohoto období činí téměř 7 miliard EUR.

Jeho obecným smyslem je přispívat prostřednictvím podpory celoživotního učení a vzdělávaní (tj. učení a vzdělávání spojeného s jednotlivými fázemi života člověka, od dětství do dospělosti) k celkovému rozvoji Evropské unie. Podporuje proto přeshraniční spolupráci institucí a mobilitu osob mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy existujícími na národní úrovni.

Program celoživotního učení zastřešuje řadu jednotlivých programů a iniciativ zabývajících se vzdělávaním a odbornou přípravou, a navazuje tak na programy podobného zaměření (zejména Socrates a Leonardo da Vinci), které existovaly do roku 2006 samostatně bez společného rámce :

Odvětvové programy Comenius zaměřen na předškolní a školní vzdělávání, zapojit se do něj mohou mateřské, základní a střední školy a rovněž studenti-budoucí učitelé
Erasmus zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni
Leonardo da Vinci zaměřen na oblast odborného vzdělávání a odborné přípravy (s vyloučením studentů vysokých škol)
Grundtvig zaměřen na vzdělávání dospělých a celoživotní učení
Průřezový program
rozdělený na 4 klíčové aktivity
Spolupráce v oblasti politiky vzdělávaní a její inovace
Jazyky a jazykové vzdělávání
Rozvoj služeb založených na informačních a komunikačních technologiích
Šíření a další využívání výsledků programu
Program Jean Monnet podporuje instituce a aktivity zaměřené na výzkum a podporu evropské integrace

Jednotlivé programy se dále větví na různé aktivity, jež se dělí na:

 • decentralizované
  • jedná se zejména o aktivity typu partnerství a individuální mobilita osob;
  • jsou spravovány a řízeny na národní úrovni příslušnými národními agenturami;
  • v České republice funguje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (DZS MŠMT).
 • centralizované
  • jedná se aktivity typů: multilaterální projekty a sítě, sledování a analýza, provozní granty, jednostranné a národní projekty, doprovodná opatření;
  • tyto aktivity spravuje a řídí Výkonná agentura / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Země zapojené do LLP

V současné době jsou do Programu celoživotního učení zapojeny následující země:

 1. Členské země Evropské unie (k 1. 1. 2007), včetně svých regionů/autonomních území mimo evropský kontinent: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta (pozor! v květnu 2010 bylo Evropskou komisí oznámeno, že pro rok 2010/11 byla spolupráce Malty s programem LLP omezena; Malta může účastníky mobilit přijímat, nemůže však vysílat; případné přijímání maltských učitelů/studentů českými institucemi se musí dít mimo rámec programu LLP), Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
 2. Země ESVO & EHP:
  • Norsko,
  • Lichtenštejnsko,
  • Island,
  • Švýcarsko: do akademického roku 2010/2011 bylo „tichým partnerem“, od 2011/2012 zapojeno plně.
 3. Země kandidující na vstup do Evropské unie:
  • Turecko: zapojeno plně;
  • Chorvatsko: v roce 2010/2011 mohlo Chorvatsko studenty a učitele pouze vysílat, nikoli přijímat; od roku 2011/2012 zapojeno plně;
  • Makedonie: měla být částečně zapojena od 2010/2011, avšak koncem dubna 2010 Evropská komise oznámila, že zapojení Makedonie do LLP bylo pozastaveno.

Poznámka: Program Jean Monnet je otevřen vysokoškolským institucím z celého světa.

Erasmus University Charter (EUC) a Erasmus ID

Program Erasmus je, jak již bylo zmíněno, součástí Programu celoživotního učení zaměřenou na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávaní na vysokoškolské úrovni a patří mezi nejpopulárnější programy Evropské unie vůbec.

Do programu se mohou zapojovat pouze ty vysokoškolské instituce se sídlem v zemi zapojené do programu LLP, které mají od Evropské komise přidělen tzv. Erasmus University Charter (EUC).

Všechny instituce, které získaly oprávnění se programu účastnit, mají také určen tzv. Erasmus ID kód, který se skládá z označení země a města, kde instituce sídlí, a čísla v rámci města.

VŠE byla do akademického roku 2009/2010 držitelem tzv. Standard Erasmus University Charter, která opravňuje k realizaci všech aktivit tvořících součást programu Erasmus kromě organizace studentských pracovních stáží v zahraničí.

Na akademický rok 2010/2011 a následující získala VŠE tzv. Extended Erasmus University Charter, jež umožňuje i zapojení do aktivity studentských pracovních stáží.
Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na pravidla této aktivity (nutnost uznání stáže do studia na domácí škole) mohou možnosti pracovních stáží Erasmus využít pouze studenti těch fakult a programů VŠE, které uznání stáže do studia umožňují nebo dokonce stanovují stáž jako povinnou součást studijního programu: aktuálně se jedná o nabídku praxí Fakulty mezinárodních vztahů; studijní program International Management/CEMS MIM na Fakultě podnikohospodářské.

Identifikační údaje VŠE v rámci programu Erasmus:

 • Číslo Standard Erasmus University Charter (2007-2013): 47277-IC-1-2007-1-CZ-ERASMUS-EUC-1;
 • Číslo Extended Erasmus University Charter (2010-2013): 47277-IC-1-2010-1-CZ-ERASMUS-EUCX-1;
 • Erasmus ID kód: CZ PRAHA09.

ECTS a DS Label

Instituce s přiděleným Erasmus University Charter se mohou ucházet o získání ocenění ECTS Label a DS Label, která jsou Evropskou komisí udělována za důsledné a správné používání principů ECTS (European Credit Transfer and Accummulation System), s nímž souvisí vydávání DS – Dodatku k diplomu (Diploma Supplement).
VŠE spolu s Vysokým učením technickým v Brně se v roce 2009 staly prvními českými vysokoškolskými institucemi, které získaly zároveň obě ocenění, a to s platností na období 2009-2013. (Více k ECTS a DS na VŠE.)

Zapojení VŠE do LLP na celoškolské úrovni – ERASMUS

VŠE je na celoškolské úrovni zejména prostřednictvím Oddělení zahraničních styků zapojena do následujících vybraných aktivit programu Erasmus:

Pro koho Druh aktivity Popis aktivity

Podrobnosti
STUDENTI Mobilita na studijní pobyty (SMS) Výjezd studenta VŠE na zahraniční vysokoškolskou instituci, která patří mezi partnerské školy VŠE v rámci programu Erasmus, za účelem studia.
 1. Nabízeny zejména jako tzv. semestrální výměnné pobyty: volitelná součást studia; centrálně spravovány OZS; související výběrová řízení (jež mohou mimo SMS Erasmus, tj. studijní pobyty na evropských školách, zahrnovat také studijní pobyty v neevropských zemích, tj. mimo Erasmus) otevřena studentům všech fakult VŠE, kteří splňují podmínky daného řízení.
 2. Specifické využití v rámci studijních programů/oborů s výukou v cizím jazyce (povinný semestr studia v zahraničí, možnost získání double degree – dvojitého titulu apod.).
 3. Za studenty vysílané VŠE recipročně přijímá studenty zahraniční do programu výměnného studia neboli Exchange Programme.
Mobilita na pracovní stáže (SMP) S ohledem na pravidla této aktivity (nutnost uznání stáže do studia na domácí škole) mohou SMP využít pouze studenti těch fakult a programů/oborů VŠE, které uznání stáže do studia umožňují nebo dokonce stanovují stáž jako povinnou součást studijního plánu.
Rozpočet na stáže spravuje OZS, výběrová řízení a administrace pobytů se provádějí na úrovni fakult či přímo studijních programů/oborů.
 1. Obecné informace NAEP.
 2. Nabídka praxí Fakulty mezinárodních vztahů.
 3. Informace pro studenty magisterského oboru International Management/CEMS MIM na Fakultě podnikohospodářské.
EILC
(Erasmus Intensive Language Courses)
Intenzivní kurzy zaměřené na tzv. méně používané a méně vyučované evropské jazyky (všechny mimo angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny) a jejich kulturu. O účast na nich se mohou ucházet studenti vybraní k uskutečnění studijního či pracovního pobytu v příslušné cílové zemi.
 1. Informace pro studenty VŠE vybrané k uskutečnění Erasmus pobytu zajímající se o EILC.
 2. EILC češtiny pořádané VŠE pro zahraniční erasmovské studenty.
ZAMĚSTNANCI Mobilita na výukové pobyty (STA) Výjezd akademického zaměstnance VŠE na zahraniční vysokoškolskou instituci, která patří mezi partnerské školy VŠE v rámci programu Erasmus, za účelem výuky. podrobnosti Erasmus pro učitele VŠE
Mobilita na vzdělávací pobyty neboli školení / staff training (STT) Výjezd akademického, administrativního nebo jiného zaměstnance VŠE na zahraniční vysokoškolskou instituci, která patří mezi partnerské instituce VŠE v rámci programu Erasmus, nebo do zahraničního podniku na školení, tj. pracovně-studijní pobyt za účelem získávání nových poznatků a dovedností a výměny zkušeností s jinými účastníky akce. podrobnosti Erasmus pro všechny zaměstnance VŠE

Zapojení VŠE do LLP na úrovni jednotlivých fakult a kateder

Jednotlivá pracoviště se samostatně zapojují do dalších aktivit LLP, mj. Intenzivních programů Erasmus.
Například Katedra psychologie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské (KPSŘ FPH) získala pro akademické roky 2009/2010 a 2010/2011 grant na organizaci Intenzivního programu Erasmus s názvem Psychology of Entrepreneurship, který se uskutečňuje formou letní školy/mimosemestrálního kurzu.
Přehled o všech projektech a grantech (včetně těch spadajících pod program LLP, resp. jeho součásti Grundtvig, Leonardo da Vinci atd.), jež připravila, získala a řeší různá pracoviště VŠE, naleznete na stránkách prorektora pro rozvoj a strategii.

Co bude dál: Erasmus+ (2014-2020)

Pro nadcházející programové období let 2014-2020 Evropské unie navrhuje pod názvem Erasmus+ (předchozí verze navrhovaného názvu byla Erasmus for All) nový program, který má do jednoho rámce soustředit všechny dosavadní aktivity EU týkající se spolupráce členských zemí mezi sebou vzájemně i se zeměmi nečlenskými v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a obohatit je o nové prvky; v oblasti vyskoškolského vzdělávání by měla mezi novinky patřit např. finanční podpora posluchačů studujících celé magisterské programy v zahraničí nebo větší podpora spolupráce vysokých škol s podniky a také se zeměmi mimo EU a EHP.

Odkazy na externí zdroje informací