22.12.2014 - 9.2.2015 - Zkouškové období 2014/2015

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
EVROPA (LLP/Erasmus 2007/8-2013/14)

Stručný přehled informací níže uvedených – informační list – si můžete stáhnout v sekci Download.
Upozornění pro účastníky programu Erasmus v akademickém roce 2014/2015:
informace uvedené níže prosím považujte za orientační; v souvislosti s přechodem programu Erasmus do nové fáze (Erasmus+ 2014-2020) bude docházet k různým upřesněním (zejména ohledně způsobu výpočtu délky pobytu, formátu dokumentů souvisejících s pobytem apod.); nejvíce nových informací přijde nejspíše v červnu/červenci/srpnu 2014 – postupně jsou zveřejňovány ZDE.

 1. Obecné informace o programu LLP/Erasmus
 2. Semestrální výměnný pobyt nebo výjezd v rámci navazujícího magisterského studia v cizím jazyce?
 3. Časté otázky k semestrálním výměnným pobytům
 4. Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)
 5. Erasmus Intensive Language Courses
 6. Víza, pojištění, ubytování
 7. Potvrzení o délce studijního pobytu/Confirmation of Study Period
 8. Administrativní náležitosti krok za krokem
 9. Dokumenty a formuláře ke stažení

Obecné informace o programu LLP/Erasmus

Obecné informace k programu LLP/Erasmus (2007/2008-2013/2014), resp. k jeho fungování na VŠE, si můžete připomenout v této části našich stránek.
Na období let 2014-2020 (resp. akademických let 2014/2015-2020/2021) program Erasmus a všechny ostatní součásti LLP přecházejí pod nový program Erasmus+.

nahoru

Semestrální výměnný pobyt nebo výjezd v rámci navazujícího magisterského studia v cizím jazyce?

Ať už se Vás týká kterákoli z obou variant, nejprve si prosím pročtěte základní informace určené shodně všem studentům vyjíždějícím na semestrální studijní výměnné pobyty do zahraničí (přečtením této stránky získáte celkovou představu o všech záležitostech spojených s výjezdem do zahraničí a dozvíte se mimo jiné, na koho se obracet s jednotlivými záležitostmi s výjezdem spojenými, jaké aplikace ISISu související se zahraničním studiem můžete využívat apod.).

I když se totiž Váš studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus uskutečňuje jako součást některého z navazujících magisterských programů vyučovaných v cizím jazyce a ne jako semestrální výměnný pobyt, budete mít na hostitelské škole status výměnného/exchange studenta.
V textu základních informací ani v textu na této stránce se Vás NEbudou týkat záležitosti související s výběrovým řízením na semestrální pobyty a odkazy na něj, ostatní informace nicméně zůstávají platné.

nahoru

Časté otázky k semestrálním výměnným pobytům

Odpovědi na časté otázky jsou průběžně zveřejňovány v této části našich stránek.

nahoru

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

Zdroj financí

Finanční prostředky využívané k financování stipendií určených pro studenty českých veřejných a státních vysokých škol, kteří se účastní studijních pobytů uskutečňovaných v rámci programu LLP/Erasmus, pocházejí jednak z rozpočtu Evropské unie (EU), jednak, a to z větší části, z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR); na financování stipendií pro studenty českých soukromých vysokých škol mohou být použity pouze prostředky Evropské unie.

Na národní úrovni spravuje rozpočet programu LLP/Erasmus Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která rozděluje finance uvolněné EU a MŠMT mezi vysoké školy zapojené do programu LLP/Erasmus, a to na základě žádostí, jež jednotlivé vysoké školy ve stanoveném termínu podají.
Jednotlivé vysoké školy pak dále rozdělují přidělené finanční prostředky mezi koncové účastníky programu a příjemce stipendií, tj. Vás studenty.

Výše příspěvku/stipendia

Výše stipendií je regulována jednak na evropské úrovni EU/Evropskou komisí, jednak na národní úrovni NAEP, resp. MŠMT.

Všichni studenti českých vysokých škol vyjíždějící na studijní pobyt v rámci programu LLP/Erasmus obdrží stipendium vypočítané dle metodiky stanovené na národní úrovni.
Díky podpoře MŠMT jsou příspěvky pro české studenty ve srovnání s jinými evropskými zeměmi skutečně štědré a meziročně se udržují na stejné úrovni nebo dokonce rostou.
Pro jednotlivé cílové země jsou stanoveny paušální částky na měsíc pobytu (v EUR), které se pohybují v rozmezí 200-600 EUR a které se odvíjejí od finanční náročnosti života v dané zemi. Země jsou rozděleny na levnější (např. Estonsko, Lotyšsko, Polsko), středně drahé (např. Německo, Nizozemí, Francie) a drahé (např. Dánsko, Norsko, Velká Británie), podrobnější členění, např. dle města pobytu, není použito.

Tabulky s přehledem paušálních částek pro jednotlivé země platné pro jednotlivé akademické roky si můžete stáhnout v sekci Download. Pro rok 2009/2010 byly paušální částky oproti letům předchozím navýšeny a od té doby zůstávají na této zvýšené úrovni.

Zajímá-li Vás, jakou část celkových nákladů spojených se studiem v zahraničí přidělené stipendium pokryje, podívejte se prosím do zpráv studentů z minulých let. Průměrně jde o 50-70%.

Konkrétní výše stipendia pro Váš pobyt bude dle stanovených pravidel vypočtena a zakotvena ve finanční dohodě.

Přestože výše stipendia je definována v eurech, vlastní výplata není od akademického roku 2010/2011 prováděna v této měně, nýbrž probíhá v českých korunách. Více k výplatě stipendia.

Výpočet délky pobytu a výše příspěvku/stipendia

Výše stipendia pro konkrétního příjemce se vypočítá následujícím způsobem:

celková délka pobytu v měsících * paušální částka na měsíc = celková částka v EUR

Při výpočtu celkové délky pobytu v měsících se postupuje tímto způsobem:

 • Nevychází ze z kalendářních měsíců, je třeba pracovat s přesným časovým údajem o trvání pobytu („od data do data“), zdrojem této informace je obvykle akceptační dopis a/nebo akademický kalendář přijímající školy.
 • Počítá se s přesností na polovinu měsíce.
 • Do doby pobytu se obvykle zahrnují orientační/úvodní program, výuka a potřebná část zkouškového období, resp. období do jehož konce je hostitelskou školou vyžadována přítomnost výměnných studentů v místě studia.
  Z jazykových kurzů se do doby, na kterou se vyplácí stipendium, obvykle započítávají kurzy EILC a kurzy místního jazyka pořádané/zaštiťované stejnou školou, na kterou jedete studovat. Jedná se vždy o jazykové kurzy předcházející vlastní době studia nebo se s ní mírně překrývající.
  Připomínáme, že stipendium na podporu studia v zahraničí obecně není nárokové, proto v případě, že by rozpočet Erasmus přidělený VŠE nebyl v některém roce dostačující, mohla by finanční podpora účasti na jazykových kurzech být omezena nebo vůbec neposkytována (existuje i status účastníka programu Erasmus bez stipendia, tzv. zero-grant student).
 • Celé měsíce se počítají od data začátku pobytu do stejného dne každého následujícího měsíce (tj. např. začíná-li pobyt 17. 9. , celé měsíce končí vždy 17. 10. , 17. 11. atd.).
 • Dny nad celé měsícese počítají od prvního dne následujícího po dni znamenajícím konec posledního celého měsíce do posledního dne celého pobytu:
  • je-li těchto dnů navíc 0-7, nemají na celkovou délku pobytu vliv;
  • interval 8-20 dnů znamená navýšení celkové délky pobytu o polovinu měsíce;
  • je-li dnů navíc 21 a více, navyšuje se celková doba pobytu o celý měsíc.
 • Příklad
  • Pobyt trvá od 18. 9. do 26. 1.
  • Celé měsíce se počítají od 18. 9. do každého 18. dne každého následujícího měsíce: do 18. 10. = 1. měsíc, do 18. 11. = 2. měsíc, do 18. 12. = 3. měsíc, do 18. 1. = 4. měsíc.
  • Dny nad celé měsíce: 19. – 26. 1. = 8 dní; tento počet leží v intervalu 8-20 dnů nad celé měsíce, který se uvažuje jako polovina měsíce.
  • Celková délka pobytu v měsících tedy činí 4,5 měsíce.

Pro ověření výpočtu délky svého pobytu můžete využít excelovského pomocníka: nástroj ke stažení ze stránek Národní agentury (NAEP).

Pro případ kombinace studijního pobytu a kurzu EILC byla Národní agenturou (NAEP) stanovena zvláštní pravidla vztahující se k výpočtu celkové délky pobytu a následnému výpočtu výše stipendia a zohledňující skutečnost, jak těsně na sebe kurz a studijní pobyt navazují, resp. kolik dnů má uplynout mezi koncem kurzu a začátkem vlastního studijního pobytu.
Základní princip říká, že pokud je mezi koncem kurzu a začátkem studia rozdíl nejvýše pět pracovních dnů, období pobytu v zahraničí zahrnující kurz EILC a studijní pobyt se považuje za nepřetržité a stipendium se vypočte dohromady za celé toto období; je-li odstup mezi koncem kurzu a začátkem studia větší než zmíněných pět pracovních dnů, vypočte se zvlášť délka pobytu na kurzu EILC a délka studia, resp. dílčí částky stipendia, a vše se následně sečte. Podrobnější vysvětlení pravidel a příklady výpočtu naleznete na stránkách NAEP.

nahoru

Finanční dohoda

Aby stipendium mohlo být vyplaceno, musí být mezi studentem/účastníkem programu LLP/Erasmus a vysílající institucí/VŠE uzavřena tzv. finanční dohoda.

Tuto dohodu je nutno podepsat před odjezdem na studijní pobyt, resp. před odjezdem na kurz EILC, pokud se takového kurzu účastníte (výjimečnými případy v tomto směru jsou studenti odjíždějící na letní EILC kurzy s velmi brzkým začátkem, kdy z různých technických a/nebo organizačních důvodů finanční dohody dosud nemohou být podepisovány, a proto k podpisu dohody s takovýmto studentem může dojít až po začátku jeho pobytu v zahraničí).
Pro tento účel nicméně není stanoven žádný termín ani lhůta, je zodpovědností každého z Vás si dohodu vyřídit.
Podklady pro podpis finanční dohody jsou akceptační dopis (nebo jiný doklad o přijetí ke studiu na zahraniční školu), příp. akademický kalendář zahraniční školy, a studijní smlouva/Learning Agreement potvrzená ze strany Vaší domácí fakulty odpovědným proděkanem (Více k tématu Learning Agreement.).

Nejjednodušším způsobem podepsání finanční dohody je osobní návštěva na OZS (vyřízení trvá cca 10-15 minut), lze se ale domluvit i na korespondenčním vyřízení dohody (pomocí e-mailu a pošty).

Dohody pro studenty vyjíždějící na zimní semestr bývají připraveny k podpisu od konce července/začátku srpna, dohody pro studenty odjíždějící na semestr letní bývají k podpisu od poloviny prosince.
O skutečnosti, že dohody jsou k podpisu, Vás informujeme prostřednictvím aktuality umístěné na našich internetových stránkách.

Pro dohodu neexistuje žádný formulář, který by bylo třeba předem vyplnit, dohoda na Vaše jméno bude na OZS vytištěna z ISISu.
Vzor dohody a její přílohy si nicméně můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Download.

Do finanční dohody se nezahrnuje konkrétní bankovní spojení pro zaslání stipendia, není tedy nutné mít při podpisu dohody připravené číslo účtu, kam si budete přát obdržet své stipendium. (Více k bankovnímu spojení).

Sdělení bankovního spojení

Tyto informace jsou platné od akademického roku 2010/2011.

Pro účely výplaty příspěvku/stipendia Erasmus bude použito stejné bankovní spojení (účet otevřený u banky/bankovní pobočky v České republice, obvykle tedy korunový účet), které máte evidováno studijním oddělením v ISISu v souvislosti s výplatou jiných druhů stipendií, která dostáváte od VŠE (ubytovací, prospěchové apod.).

Tento údaj můžete prohlížet/kontrolovat v Nastavení informačního systému – Kontrola osobních údajů.
O jeho případnou opravu/zadání je nutno požádat studijní referentku.

Konkrétní bankovní spojení se nezobrazuje přímo ve finanční dohodě a nemá význam jej sdělovat přímo OZS, je na Vaší zodpovědnosti, abyste si údaj v ISISu dostatečně včas zkontrolovali a případně prostřednictvím studijního oddělení aktualizovali.

Výplata příspěvku/stipendia

Tyto informace platí od akademického roku 2010/2011.

Stipendia jsou vyplácena v CZK obvykle jako jedna částka odpovídající celkovému stipendiu v EUR vypočtenému ve finanční dohodě. Ve spíše výjimečných případech může výplata stipendia proběhnout ve dvou splátkách (např. pokud se účastníte letního kurzu EILC a vlastní studijní pobyt má proběhnout až v letním semestru); na tuto skutečnost budete případně upozorněni. Stipendium se zásadně nevyplácí v měsíčních splátkách.

Směnný kurz, kterým bude proveden přepočet EUR na CZK, bude vždy zveřejněn zde. Tento kurz se odvíjí zejména od směnného kurzu, který platil a zároveň byl Evropskou komisí určen jako směrodatný v době, kdy VŠE obdržela příslušnou část celkového grantu Erasmus od národní agentury; dále mohou mít na stanovení kurzu vliv jiná pravidla stanovená Evropskou komisí, národní agenturou, ministerstvem školství či interně VŠE; pro Vaši přibližnou představu: typicky kurz, který platil na jaře/v létě před Vaším odjezdem na zimní semestr, příp. kurz platný v zimním období před výjezdy na letní semestr.

Pro výplaty stipendií vztahujících se k pobytům v rámci zimního semestru 2013/2014 platí kurz 25,795 CZK/1 EUR.
(Informace zveřejněna 19. 9. 2013.)
Tento kurz platí až do odvolání i pro stipendia vztahující se k výjezdům v rámci letního semestru 2013/2014.
(Informace doplněna 5. 12. 2013.)
Pro výplaty stipendií vztahujících se k pobytům v rámci akademického roku 2012/2013 platí až do odvolání kurz 25,0158 CZK/1 EUR.
(Informace zveřejněna 22. 8. 2012.)

Stipendium nemůže být vyplaceno dříve, než je podepsána finanční dohoda. Výplaty standardně probíhají v souladu s výplatními termíny pro stipendia, které jsou stanoveny Ekonomickým oddělením VŠE (obvykle desátý den v měsíci, mimo období letních prázdnin). Pořadí výplat dále závisí na datu začátku pobytu a dostupnosti informace o Vašem bankovním spojení.
Přesný termín výplaty stipendia nelze bohužel zaručit předem, prosíme Vás tedy, abyste se vybavili vlastními finančními prostředky v dostatečném množství. Ve většině případů studenti své stipendium obdrží do jednoho měsíce od začátku studia v zahraničí.

Skutečnost, zda stipendium již bylo vyplaceno, si můžete ověřit prostřednictvím aplikace Vyplacená stipendia v ISISu (Portál studenta -> Moje studium -> Financování studia a stipendia). Stipendium Erasmus bude označeno jako mimořádné ostatní.

Studenti, kteří absolvují jazykový kurz EILC, obdrží stipendium na dobu pobytu na kurzu zároveň se stipendiem vztahujícím se k vlastnímu studijnímu pobytu (výjimka: jazykový kurz se koná v letním termínu a vlastní studium proběhne až v letním semestru; v takovém případě bude stipendium obvykle zasláno ve dvou splátkách).

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Způsob využití přidělených finančních prostředků není třeba dokládat účetními doklady. Podklady pro vyúčtování, tj. pro posouzení, zda Vám stipendium bylo vyplaceno v odpovídající výši, jsou:

 • potvrzení o délce studijního pobytu/Confirmation of Study Period (více o dokumentu),
 • příp. diplom/certifikát z kurzu EILC, pokud jste se jej zúčastnili,
 • a výpis výsledků/Transcript of Records (Více k Transcriptu).

Informace uvedené na potvrzení/Confirmation (více o dokumentu), jehož vystavením přijímající škola na konci semestru stráveného v zahraničí potvrdila skutečnou délku Vašeho pobytu na dané instituci, jsou porovnány s délkou pobytu předpokládanou finanční dohodou.
Změní-li se délka pobytu uvažovaná v MĚSÍCÍCH (připomenutí způsobu stanovení délky pobytu/počtu měsíců), provede se úprava finanční dohody formou dodatku a proběhne finanční vyrovnání.

 • Je-li skutečné trvání pobytu v měsících z oprávněných, tj. studijních, důvodů DELŠÍ, než bylo předpokládano, a pokud jste prodloužení délky pobytu ohlásili včas, tj. před uplynutím původně plánovaného data konce pobytu a do data stanoveného OZS, a pokud tak dovolují rozpočtové možnosti (tato podmínka je obvykle splněna), obdržíte doplatek stipendia.
 • Je-li skutečná délka pobytu uvažovaná v měsících KRATŠÍ než délka předpokládaná, musíte poměrnou část stipendia vrátit.

V první řadě je pro vyúčtování důležitá potvrzená celková délka studijního pobytu, resp. její vyjádření v měsících (které se na potvrzení neuvádí, nicméně lze jej snadno dle stanovených pravidel vypočíst). Níže uvádíme další důležité zásady, jimiž se OZS při vyhodnocování Vašeho potvrzení řídí:

 • Za začátek pobytu spojeného se stipendiem se považuje první den, kdy byla nutná Vaše přítomnost na zahraniční škole, tj. obvykle první den orientačního/úvodního programu, příp. první den výuky, pokud jste se úvodního programu neúčastnili nebo se nekonal. Nelze vzít v potaz den, kdy jste se ubytovali, nebo den, kdy jste se na zahraniční škole s dobrovolným předstihem zaregistrovali, byť je na potvrzení uveden. (Viz též výše oddíl Výpočet délky pobytu a výše stipendia.)
 • Za ukončení pobytu spojeného se stipendiem se automaticky nepovažuje datum poslední zkoušky, neboť je pochopitelné, že i po tomto datu může být potřeba na zahraniční škole ještě určitou dobu setrvat (např. některé zahraniční školy mohou vyžadovat, aby studenti setrvali v místě studia do oficiálního ukončení semestru nebo hlavního zkouškového období nebo např. počkali na výsledky zkoušek; tyto požadavky bývají uvedeny v akademickém kalendáři, akceptačním dopise nebo jiných pokynech pro výměnné studenty; viz též výše oddíl Výpočet délky pobytu a výše stipendia).
 • Informace o datech, kdy byly vykonávány zkoušky (resp. jiným způsobem vyžadujícím Vaši osobní přítomnost na zahraniční škole zakončovány předměty), nicméně musí na potvrzení rovněž být uvedeny a slouží zejména jako podpůrné údaje pro případy, kdy by vznikly nezvykle výrazné nesrovnalosti mezi potvrzením a finanční dohodou, zásadní pochybnosti týkající se potvrzené celkové délky pobytu či neobvyklý nesoulad mezi délkami pobytů studentů, kteří studovali na stejné zahraniční škole.
 • Na druhou stranu, pro případný časový odstup mezi datem potvrzeným jako celkový závěr pobytu a datem poslední zkoušky (zvláště je-li časový odstup výraznější, tj. delší než cca týden, a/nebo přesahuje rámec akademického kalendáře hostitelské školy) musí existovat věrohodné a se studiem spjaté vysvětlení; pokud takové vysvětlení není poskytnuto a doloženo, nebude datum uvedené na potvrzení jako celkový konec pobytu bráno v potaz.

Výpis výsledků/Transcript dokládá Vaši úspěšnost při studiu předmětů, které jste se zavázali absolvovat podpisem studijní smlouvy/Learning Agreementu, a tedy naplnění hlavního účelu pobytu na zahraniční škole, jímž je studium.
Finanční dohoda stanovuje, že při nesplnění dohodnutého studijního plánu a minimálních požadavků stanovených domácí institucí může být od studenta/příjemce stipendia vyžadováno vrácení části nebo všech vyplacených finančních prostředků.
V rámci VŠE nicméně platí, že případné neúspěšné zakončení jednoho ze studovaných předmětu, příp. i snížení počtu celkem získaných kreditů mírně pod 20 ECTS (standardní minimální požadavek VŠE na zisk kreditů za jeden semestr, vychází ze studijního řádu VŠE), nemusí být nutně (a nebývá) důvodem k vracení stipendia nebo jeho části.
Navrácení finančních prostředků by bylo požadováno jen v případě, kdyby proděkan Vaší fakulty, který schválil Vaši studijní smlouvu/Learning Agreement a následně posuzuje Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí založenou na výpisu výsledků/Transcriptu, vyhodnotil Váš zahraniční studijní pobyt jako zcela nepřínosný.

nahoru

Speciální grant pro studenty s handicapem nebo zvláštními potřebami

Speciální grant, který může být udělen navíc k běžnému stipendiu Erasmus, je určen pro studenty, kteří budou realizovat pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus a zároveň mají zvláštní potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, jež zvyšují náklady na pobyt v zahraničí.

Žádost o grant podává dotyčný student k Národní agentuře (NAEP) prostřednictvím své domácí instituce. Součástí žádosti je mj. lékařská zpráva a podrobná kalkulace nákladů, po návratu je grant nutno podrobně vyúčtovat.
Žádosti se podávají ke dvěma termínům v průběhu roku – pro výjezdy v zimním a letním semestru zvlášť. První termín určený pro vyjíždějící na zimní semestr je obvykle v červenci, druhý pro výjezdy v letním semestru je obvykle vyhlášen na listopad nebo prosinec.

Podrobné informace a fomuláře ke stažení jsou k dispozici na stránkách NAEP.

nahoru

Další možnosti financování

Existuje řada možností, jak získat další finanční podporu na studijní pobyt uskutečňovaný v rámci programu Erasmus, nesmí se však nikdy jednat o jiné zdroje Evropské unie.

V této části našich stránek uvádíme tipy na fondy a nadace, které vypisují doplňková stipendia pro studenty vyjíždějící do zahraničí (pozor, ověřte si u jednotlivých poskytovatelů, zda jimi nabízené stipendium je slučitelné se stipendiem Erasmus – tato informace je obvykle uváděna již v informacích pro žadatele).

Může být také možné získat dodatečný příspěvek/mimořádné stipendium od Vaší fakulty na VŠE. Bližší informace Vám poskytne proděkan pro studium nebo proděkan pro zahraniční vztahy fakulty, kde studujete.

O jiných možnostech získání doplňkových stipendií se můžete zkusit informovat např.

 • přímo u zahraniční školy, na niž se chystáte,
 • u zastupitelského úřadu Vaší hostitelské země v ČR nebo u českého zastupitelského úřadu v dané zemi (kontaktní informace úřadů můžete vyhledat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR);
 • prostřednictvím portálu Evropské komise Study in Europe, který odkazuje na podrobnější stránky jednotlivých zemích,
 • prostřednictvím zpráv studentů z minulých let.

nahoru

Erasmus Intensive Language Courses

Tyto kurzy jsou určeny zájemcům z řad studentů, kteří vyjíždějí v rámci programu LLP/Erasmus do země/regionu, kde se hovoří jedním z méně používaných a méně vyučovaných evropských jazyků, tedy kterýmkoli jazykem mimo angličtinu, nemčinu, francouzštinu a španělštinu/kastilštinu (menšinové oficiální jazyky, jimiž se hovoří v některých částech Španělska, mezi jazyky nabízené v rámci EILC od akademického roku 2010/2011 patří).
Jsou zaměřeny na výuku jazyka na základní nebo mírně/středně pokročilé úrovni a zároveň mají studenty blíže seznámit s kulturou země, kde se chystají strávit svůj pobyt Erasmus.
Trvají 2-6 týdnů a účast na nich by měla předcházet uskutečnění pobytu Erasmus.
Bližší informace naleznete v této části našich internetových stránek.

nahoru

Víza, pojištění, ubytování

Studenti uskutečňující zahraniční studijní pobyt v rámci programu LLP/Erasmus, kteří jsou občany zemí EU/EHP, v zásadě nemají povinnost žádat o studentská víza pro pobyt v cílové zemi. Jedinou výjimku v tomto směru představuje kandidátská země Turecko. Aktuální informace týkající se vízové povinnosti získáte na tureckém velvyslanectví v Praze, příp. na českém velvyslanectví v Turecku.
Jste-li občanem státu mimo EU/EHP, můžete mít povinnost žádat o vízum i do jiné země než do Turecka. Přesné informace získáte na zastupitelských úřadech.

Opatřit si odpovídající pojištění platné pro cílovou zemi je zodpovědností každého jednotlivého účastníka programu Erasmus. Ve finanční dohodě (článek 4.7) se dokonce přímo zavazujete, že si na dobu svého pobytu zajistíte pojištění léčebných výloh.
Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card/EHIC) Vám v jiné zemi EU/EHP zajistí nárok na bezodkladnou lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních, a to za stejných podmínek, jaké platí pro domácí pojištěnce (tj. včetně případné spoluúčasti na úhradě ošetření).
Doporučuje se tedy zajistit si pro pobyt v cílové zemi ještě komerční cestovní pojištění zahrnující například pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, zavazadel, převozu nemocného do vlasti v případě nutnosti apod.
Bližší informace k tomuto tématu můžete nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na stránkách Centra mezistátních úhrad. Pro radu a doporučení se můžete obrátit rovněž na svou zdravotní pojišťovnu. Tipy na výhodné nabídky pojištění, které využili studenti, kteří do zahraničí vyjeli před Vámi, můžete získat ze zpráv studentů z minulých let. (Odkazy na tyto a další zdroje informací.)
Je také vhodné si předem ověřit, zda Vaše hostitelská škola má nějaké specifické požadavky ohledně pojištění, a podle toho se zařídit.

Ohledně ubytování znovu upozorňujeme, že zdaleka ne všechny hostitelské školy mají možnost zajistit všem zahraničním studentům cenově výhodné ubytování na kolejích nebo ve studentských domech/rezidencích.
Pečlivě si projděte informace, které Vaše zahraniční škola ohledně ubytování poskytuje, a rovněž se podívejte do Zpráv studentů z minulých let.

nahoru

Potvrzení o délce studijního pobytu/Confirmation of Study Period

 • Tímto dokumentem zahraniční škola potvrzuje skutečnou délku Vašeho pobytu.
 • Musí být vystaveno těsně před ukončením Vašeho studijního pobytu nebo po jeho skončení. (Je např. přijatelné, aby datum vystavení potvrzení o týden předcházelo datum potvrzené jako datum konce pobytu, v žádném případě však nelze akceptovat např. potvrzení vystavené začátkem května, jež má dokládat pobyt do konce června.)
 • Obvykle je třeba požádat o vyplnění formuláře, který naleznete ke stažení v sekci Download, některé školy nicméně vydávají potvrzení (pouze) na vlastním formuláři.
 • OZS přijímá jakákoli potvrzení vyhovujícího obsahu, na typu formuláře nezáleží. Aby obsah byl vyhovující, v potvrzení musí být uvedena nejen celková dobu pobytu, ale také data konání úvodního/orientačního programu a data jednotlivých zkoušek.
 • Do 14 dnů po ukončení studijního pobytu je třeba tento dokument odevzdat (ne nutně osobně a ne nutně v originále) na OZS (dokument lze např. poslat naskenovaný e-mailem – pozor na čitelnost kopie – nebo po kamarádech), kde bude provedeno vyúčtování Vašeho stipendia, tj. posouzení, zda Vám stipendium bylo vyplaceno v odpovídající výši.

Administrativní náležitosti krok za krokem

Před odjezdem

Co Kdo Kdy Podrobnosti
Potvrzení/zvážení (volby semestru) výjezdu Vy a Oddělení zahraničních styků (OZS), resp. koordinátor/ka Vašeho navazujícího magisterského programu s výukou v cizím jazyce Těsně po skončení výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty, resp. v době určené koordinátorem/kou navazujícího magisterského programu s výukou v cizím jazyce; znovu pak obvykle před vyřizováním nominací k výjezdům na letní semestr
 • Při vyhlášení výsledků výběrového řízení na výměnné pobyty/přijímacího řízení do Vašeho studijního programu je sděleno, zda se Vaše volba semestru výjezdu (zimní X letní) uvedená v přihlášce považuje nadále za závaznou, resp. jak/kdy je možno ji změnit.
 • Nezapomeňte zvážit, zda se nezměnily okolnosti, jež Vás vedly k původní volbě semestru při vyplňování přihlášky (mějte mj. na paměti, že před výjezdem na magisterský výměnný pobyt musíte stihnout dokončit bakalářské studium, také např. není ideální vyjíždět do zahraničí ve stejném semestru, v němž plánujete končit své studium).
 • O změnu volby semestru výjezdu můžete být rovněž požádáni ze strany VŠE, a to v případě, že skupina studentů vybraných k výjezdu na danou školu se nerozdělí rovnoměrně mezi oba semestry, avšak partnerská škola rovnoměrné rozdělení požaduje.
 • Před vyřizováním nominací k výjezdům na letní semestr (zejména pokud jsou termínově odděleny od nominací na semestr zimní, tj. spadají do srpna-října), budete obvykle znovu vyzváni, abyste svůj zájem o studium v zahraničí potvrdili.
Nominace Oddělení zahraničních styků (OZS), resp. koordinátor/ka Vašeho navazujícího magisterského programu s výukou v cizím jazyce Dle termínů vyhlášených partnerskou školou
(předcházejí o 3-9 měsíců začátek Vašeho zahraničního studijního pobytu; typicky jsou termíny pro pobyty v zimním a letním semestru odlišeny, někdy však může jít o jeden termín společný)
 • OZS sděluje zahraniční partnerské škole Vaše jméno a několik základních údajů, a to prostřednictvím e-mailu či elektronického informačního systému zahraniční školy určeného k tomuto účelu.
 • V případě studentů navazujících magisterských programů s výukou v cizím jazyce vyřizuje nominace koordinátor/ka daného programu.
 • Jak se dozvíte, že nominace proběhla? Prostřednictvím e-mailu, který obdržíte z OZS nebo koordinátora svého magisterského programu s výukou v cizím jazyce a/nebo přímo ze své zahraniční školy.
Přihláška Vy Po nominaci a dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry)
 • Většina škol uvádí na svých internetových stránkách, kdy a jakým způsobem mají studenti nominovaní k výměnnému pobytu svou domácí školou podat na zahraniční školu přihlášku k výměnnému studiu. Tyto informace si pečlivě zjistěte a důležité termíny si pohlídejte.
 • Termíny pro podání přihlášky jsou obvykle stanoveny zvlášť pro zimní a pro letní semestr, na některých školách může nicméně existovat pouze jeden termín společný!
 • Někdy mohou platit rozdílné termíny a pravidla pro běžné výměnné studenty a studenty vyjíždějící na danou školu v rámci studia některého z navazujících magisterských programů s výukou v cizím jazyce.
 • Tento krok je v zásadě formální, ale velice důležitý. Zahraniční škola neposuzuje na základě Vaší přihlášky to, zda Vás přijme, nebo ne, ale spíše tímto způsobem o Vás získává informace, které potřebuje k Vašemu zapsání do studia, a Vy jí splněním jejich požadavků dáváte najevo svůj závazný zájem o studium na dané škole.
 • Přílohami přihlášky mohou být např.: fotografie, kopie občanského průkazu/pasu, výpis dosavadních studijních výsledků (označován obvykle jako Transcript of Records, Grade Report apod.), potvrzení o studiu (nazýváno např. Certificate of Enrollment), kopie dokladu o zdravotním pojištění, doklad o jazykových znalostech, životopis, motivační dopis apod.
 • Pokud zahraniční škola žádné takové informace na svých internetových stránkách neposkytuje, obdržíte je pravděpodobně e-mailem přímo od partnerské školy nebo od OZS poté, co jste byli nominováni.
 • Dodržení termínu a náležitostí podání přihlášky je ve většině případů jen a jen na Vás. Jen výjimečně zahraniční školy požadují, aby přihlášky posílaly jménem studentů domácí školy (je-li tomu tak, tento požadavek je výrazně uveden v pokynech k přihláškám).
 • Časté otázky k přihláškám.
Akceptační dopis, příp. jiný doklad o přijetí k výměnnému studiu na zahraniční škole Zahraniční škola Poté, co obdrží a zpracuje Vaši přihlášku
 • Tento dopis je oficiálním potvrzením o Vašem přijetí ke studiu na zahraniční škole.
 • Pokud potřebujete vízum, bývá jednou z příloh žádosti o něj.
 • Obvykle je poštou zaslán buď přímo Vám domů, nebo na OZS. Pokud Vám dopis přijde domů, prosíme přineste na OZS kopii. Přijde-li na OZS, vyrozumíme Vás o tom, že si jej můžete vyzvednout (e-mailem nebo prostřednictvím ISISu/checklistu).
 • Některé školy dopisy posílají jen naskenované e-mailem. V takovém případě nám prosím svůj dopis přepošlete.
 • Některé školy dopisy vůbec nevydávají a potvrdí Vám přijetí ke studiu/vyřízení Vaší přihlášky jinou formou (např. e-mailem, vrácením schválené přihlášky).
 • Není-li Vám přijetí ke studiu/vyřízení Vaší přihlášky potvrzeno žádným způsobem, je vhodné se alespoň e-mailem ujistit, že s Vaší přihláškou je vše v pořádku, a tento e-mail pak přeposlat na OZS.
Víza (Turecko, občané jiných zemí než EU/EHP), pojištění, ubytování Vy Dostatečně včas před odjezdem
 • Vyřizování těchto praktických záležitostí leží na každém individuálně.
 • Aktuální informace týkající se vízové povinnosti (v rámci programu Erasmus potřebují všichni vízum do Turecka, do jiných zemí jej můžete potřebovat, máte-li občanství státu mimo EU/EHP) získáte na zastupitelském úřadu země, do které se chystáte vyjet.
 • Některé školy mohou mít specifické požadavky ohledně pojištění.
 • Pozor, přijímající školy nemají vždy možnost zajistit automaticky všem výměnným zahraničním studentům ubytování na koleji, obvykle však alespoň poskytnou návod, jak ubytování hledat, příp. pomohou při jeho zajišťování.
 • Více k tomuto tématu.
Studijní smlouva/Learning Agreement Vy, proděkan Vaší fakulty a zahraniční škola Provází Vás po celou dobu přípravy a realizace zahraničního studia.
Pro vyřízení první verze není stanoven žádný přesný termín; záleží v první řadě na tom, zda hostitelská skola požaduje, abyste dokument poslali spolu s přihláškou, či ne; pokud ne, stačí si dokument vyřídit těsně před podpisem finanční dohody (nezapomínejte ovšem, že v letních měsících nebo v době vánočních prázdnin nemusí mít příslušní proděkani pravidelně vypsané konzultační hodiny!).
 • Jedná se o dohodu ohledně předmětů, které budete na zahraniční škole studovat, jež je pro Vás zároveň zárukou budoucího uznání předmětů ve studijní smlouvě uvedených, resp. do ní zanesených v rámci změn, do Vašeho studia na VŠE.
 • O schválení výběru předmětů musíte požádat proděkana pro studium a/nebo proděkana pro zahraniční styky na své fakultě.
 • První verzi studijní smlouvy/Learning Agreementu můžete postavit na nabídce předmětů z minulého školního roku, pokud aktuální informace nejsou v době, kdy se chystáte dokument vyřizovat, k dispozici; nabídka předmětů zůstává v jednotlivých akademických letech na většině škol obdobná a po příjezdu na místo bude obvykle možné smlouvu změnit.
 • Kopii studijní smlouvy/Learning Agreementu podepsané proděkanem prosím odevzdejte na OZS, je nutným podkladem pro podepsání finanční dohody. Originál si odvážíte s sebou do zahraničí.
 • Na některé školy je nutno tento dokument poslat spolu s přihláškou. V takovém případě doporučujeme pořídit si dva originály a jeden si ponechat.
 • Po příjezdu na zahraniční školu je obvykle možné volbu předmětů (po konzultaci s proděkanem a v souladu s pravidly hostitelské školy pro změny v zápise/registraci) změnit.
 • Po ukončení studia v zahraničí je nutno celý dokument odevzdat na OZS.
 • Podrobnější informace k výběru předmětů a vyřizování studijní smlouvy/Learning Agreementu.
Bankovní spojení pro zaslání stipendia 2014/2015 Vy a OZS připravit si k podpisu finanční dohody Více zde.
Bankovní spojení pro zaslání stipendia 2013/2014 Vy a studijní oddělení Dostatečně včas dle Vašeho uvážení
 • Pro výplatu stipendia Erasmus bude použito to Vaše bankovní spojení (účet vedený u banky/bankovní pobočky v České republice, obvykle tedy korunový účet), které máte studijním oddělením evidováno v ISISu pro účely výplaty všech druhů stipendií, jež dostáváte od VŠE.
 • Bližší informace k zadání bankovního spojení a výplatě stipendia.
Finanční dohoda/Grant Agreement 2014/2015 Vy a OZS Poté, co jste obdrželi akceptační dopis a odevzdali na OZS kopii studijní smlouvy/Learning Agreementu podepsané proděkanem, a OZS vyhlásilo, že dohody jsou k podpisu Sledujte prosím informace zde.
Finanční dohoda 2013/2014 Vy a OZS Poté, co jste obdrželi akceptační dopis a odevzdali na OZS kopii studijní smlouvy/Learning Agreementu podepsané proděkanem, a OZS vyhlásilo, že dohody jsou k podpisu (vždy však před začátkem zahraničního studia)
 • Podepsání této dohody je nutnou podmínkou proto, aby Vám mohlo být vyplaceno stipendium.
 • Pokud se účastníte kurzu EILC, nezapomeňte prosím, že dohodu byste měli podepsat před odjezdem na tento kurz.
 • Dohody pro studenty vyjíždějící na zimní semestr bývají k podpisu od přelomu července a srpna, pro studenty na letní semestr okolo poloviny prosince. Výzva k podepisování dohod je vždy zveřejněna v aktualitách na internetových stránkách OZS.
 • Pro dohodu neexistuje žádný formulář, který by bylo třeba předem vyplnit, dohoda na Vaše jméno bude na OZS vytištěna z ISISu. Vzor finanční dohody a její přílohy si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Download.
 • Nemáte-li možnost přijít dohodu podepsat osobně na OZS (vyřízení trvá cca 10-15 minut), lze tuto záležitost na Vaši žádost vybavit prostřednictvím e-mailu a pošty.
 • Při podpisu finanční dohody není nutné uvádět bankovní spojení pro zaslání stipendia, v textu dohody je odkazováno na ISIS.
 • Naopak, pokud ve Vašem akceptačním dopise není obsažena informace o trvání semestru, resp. o konání orientačního programu, je vhodné přinést k podpisu dohody akademický kalendář nebo jiný informační materiál vypovídající o datech začátku a konce Vašeho pobytu.
 • Bližší informace k finanční dohodě a vůbec k finančním záležitostem.

V době pobytu v zahraničí

Po příjezdu na zahraniční školu

Co Kdo Kdy Podrobnosti
Přihlášení se ve škole, definitivní zápis předmětů, přihlášení se k pobytu na místním úřadě, otevření bankovního účtu… Vy, zahraniční škola, příslušné úřady Dle pokynů a informací zahraniční školy, resp. místních úřadů
 • Informace a instrukce týkající se těchto náležitostí můžete obvykle zjistit na internetových stránkách partnerské školy nebo je od ní obdržíte jinou formou (e-mailem, poštou).
 • Rozhodnutí, zda si otevřít bankovní účet v místě pobytu či nikoli, je obvykle zcela na Vás, v některých zemích ale může být vlastnictví místního bankovního účtu podmínkou např. pro provádění plateb kolejného, získání ubytovacího stipendia apod.
Learning Agreement/studijní smlouva Vy, proděkan Vaší fakulty a zahraniční škola Do 1 měsíce od začátku semestru (nebo příslušného studijního období)
 • Pokud ještě nemáte od zahraniční školy potvrzenou původní verzi schválenou proděkanem, požádejte o její potvrzení.
 • Pokud si přejete/potřebujete provést ZMĚNY,
  • nejprve požádejte o jejich schválení svého proděkana, a to prostřednictvím e-mailu, odpověď svého proděkana pečlivě uschovejte;
  • vyplňte druhou stranu Learning Agreementu (stranu změn): zaznamenejte jen ty předměty, které ze svého původního studijního plánu vyjímáte, a ty, které přidáváte; není nutné přepisovat názvy předmětů, kterých se žádné změny nedotýkají;
  • požádajte svou kontaktní osobu na zahraniční škole o potvrzení strany změn;
  • dokument pečlivě uschovejte; po svém návratu na VŠE požádáte svého proděkana o dodatečný podpis pod změny schválené přes e-mail a kompletní dokument odevzdáte na OZS;
  • pokud zahraniční škola nemůže potvrdit změny, dokud nejsou potvrzeny z domácí školy a nepostačuje Vaše ujištění, že jste si změny nechali schválit e-mailem, požádejte, aby stranu změn zaslali Vaší kontaktní osobě na OZS (naskenovanou e-mailem, faxem), OZS opatří podpis proděkana a pošle dokument zpět.
Výplata stipendia OZS/Ekonomické oddělení VŠE Dle výplatních termínů stanovených ekonomickým oddělením (obvykle desátý den v měsíci, mimo letní prázdniny) a v pořadí dle data začátku pobytu
 • Stipendium bude vyplaceno v CZK na bankovní účet, který máte studijním oddělením evidován v ISISu pro účely výplaty všech ostatních stipendií, jež dostáváte od VŠE.
 • Bližší informace k výplatě stipendia.

Před ukončením studijního pobytu (odjezdem domů)

Co Kdo Kdy Podrobnosti
Ohlášení změny v délce studijního pobytu
(je myšlena změna související s plněním studijních povinností na zahraniční škole)
Vy a OZS Do data určeného OZS, je-li stanoveno (pokud ano, bude sděleno v průběhu Vašeho pobytu v zahraničí), vždy však před uplynutím původně předpokládaného konce pobytu
 • Tušíte-li, že Váš studijní pobyt bude trvat do jiného data než do toho předpokládaného finanční dohodou, je potřeba tuto skutečnost s předstihem oznámit Vaší kontaktní osobě na OZS; vhodným způsobem je e-mail.
 • Ohlášení změny by mělo proběhnout dříve, než nastane původně předpokládané datum konce pobytu, a případně zároveň do termínu vyhlášeného pro tento účel OZS, pokud byl stanoven (byl-li stanoven, je sdělen v průběhu trvání Vašeho zahraničního pobytu e-mailem).
 • Včasným informováním o změně napomůžete OZS s plánováním využití přidělených finančních prostředků a sobě v případě prodloužení pobytu zaručíte případný doplatek stipendia, pokud jeho vyplacení dovolují rozpočtové možnosti a pokud později předložíte potvrzení o délce pobytu dokládající ohlášené prodloužení a souvislost prodloužení pobytu s plněním studijních povinností na zahraniční škole.
Studijní smlouva/Learning Agreement Vy a zahraniční oddělení partnerské školy Správně má být vyřízeno na začátku pobytu (do 1 měsíce po začátku příslušného studijního období)
 • Zkontrolujte si, zda jste si tento dokument nezapomněli na začátku pobytu nechat potvrdit, a to včetně případných změn.
 • Pokud zjistíte, že dokument zcela postrádáte, požádejte na zahraničním oddělení partnerské školy o vydání jeho kopie.
  Jestliže na místě žádná kopie neexistuje, obraťte se na OZS, kde můžete získat kopii verze Learning Agreementu schváleného před odjezdem do zahraničí. Stranu změn, pokud jste nějaké proti původnímu plánu provedli, si vyplňte znovu. Zahraniční oddělení partnerské školy zkuste požádat, aby Vám oba dokumenty potvrdilo s datem odpovídajícím začátku semestru/příslušného studijního období. Formulář Learning Agreementu naleznete v sekci Download.
 • Po svém návratu budete muset kompletní dokument nebo jeho čitelnou kopii odevzdat na OZS.
Confirmation of Study Period/Potvrzení o délce studijního pobytu Vy a zahraniční oddělení partnerské školy Těsně před ukončením studijního pobytu (těsně před = nejvíce cca týden předem) nebo po jeho skončení

Po skončení studijního pobytu (po návratu)

Co Kdo Kdy Podrobnosti
Potvrzení o délce studijního pobytu/Confirmation of Study Period Vy a OZS Do 14 dnů po ukončení zahraničního studia
 • Dokument, který jste si před ukončením studijního pobytu v zahraničí nechali potvrdit přijímající školou, je třeba odevzdat na OZS. (Více o dokumentu.)
 • Není nutné jej nosit osobně, stačí jej předat Vaší kontaktní osobě na OZS jakoukoli jinou vhodnou cestou (např. naskenovaný e-mailem, faxem, poštou, po jiné osobě).
 • Není nutné odevzdat originál, stačí kopii (např. naskenovanou), ta však musí být dobře čitelná (např. ne všechny kopie získané vyfotografováním dokumentu tomuto požadavku odpovídají).
 • Studenti, kteří se zúčastnili kurzu EILC, odevzdají také kopii diplomu/certifikátu potvrzujícího absolvování kurzu, pokud tak neučinili již dříve.
Vyúčtování stipendia OZS a Vy Při odevzdání potvrzení o délce studijního pobytu/Confirmation of Study Period
Studijní smlouva/Learning Agreement Vy, proděkan pro studium/zahraničí Vaší fakulty a OZS Do 14 dnů po ukončení zahraničního studia nebo klidně i později, až se vrátíte do školy (po prázdninách, po začátku dalšího semestru), resp. zajistíte dodatečný podpis proděkana na stranu změn schválených v průběhu zahraničního pobytu e-mailem
 • Kompletní dokument (tj. dokument se všemi součástmi a podpisy) nebo jeho dobře čitelnou kopii je třeba odevzdat na OZS, a to osobně nebo jakoukoli jinou cestou (naskenovaný e-mailem, faxem, poštou, po jiné osobě).
 • Pokud jste prováděli změny v Learning Agreementu a dohodli jste se na nich se svým proděkanem po e-mailu, je třeba proděkana ještě dodatečně požádat o podpis na stranu změn.
  Je-li to možné, požádejte proděkana, aby jako datum podpisu uvedl datum, kdy jste si vyměnili e-maily týkající se provedení změn (příp. si datum na dokument rovnou předepište).
  Zajistit dodatečný podpis proděkana na stranu změn stačí, až se vrátíte do školy (po začátku nového semestru, po letních prázdninách apod.) nebo i až jdete vyřizovat uznání předmětů (tímto postupem ušetříte čas sobě i proděkanovi; OZS nevadí, že dokument odevzdáte až po delší době po ukončení studijního pobytu).
Zpráva z pobytu 2013/2014 Vy do 14 dnů po ukončení zahraničního studia, resp. po přidělení přístupu do evropské databáze/formuláře zprávy
 1. Nová celoevropská databáze (systém Mobility Tool/EU Survey):
  • Pokyny k vyplnění zprávy/dotazníku a ke vstupu do databáze byste měli obdržet formou automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí Váš studijní pobyt v zahraničí.
   • Pobyty v ZS 2013/2014: z technických důvodů došlo ke zpoždění a tyto automatické výzvy začaly být rozesílány až po začátku měsíce března.
   • Vloženo 7. 5. 2014, upřesněno 14. 7. 2014: Výzvy k vyplnění zpráv za LS 2013/2014 také dosud nejsou rozesílány, i když Vaše pobyty většinou už skončily. Příslušný e-mail očekávejte v červenci/srpnu 2014. Děkujeme za pochopení.
  • Jaký je obsah zprávy? Viz tento dokument.
  • Obtíže s vyplňováním dotazníku/uložením jeho obsahu? Můžete se obrátit přímo na technickou podporu systému; kontakt naleznete v zápatí stránek databáze, resp. na této stránce.
 2. ISIS:
  • Žádáme Vás rovněž o podání zprávy prostřednictvím formuláře Hodnocení zahraničního pobytu v ISISu (cesta: Portál studenta >> Moje studium >> Moje zahraniční studium).
  • Důvod: obsah zpráv uložených v celoevropské databázi (zatím) není přístupný jiným uživatelům systému (dokonce ani OZS, které jinak v databázi spravuje Vaše údaje; a přestože při vyplňování formuláře zprávy jste vyzváni k vyjádření, zda a v jaké podobě má být Vaše zpráva přístupná jiným osobám), tj. tato databáze zatím bohužel neplní funkci prostoru pro předávání zkušeností mezi minulými a budoucími studenty vyjíždějícími do zahraničí. Děkujeme za Váš čas a úsilí.
Zpráva z pobytu 2012/2013 Vy Do 14 dnů po ukončení zahraničního studia (hlavní část zprávy, tj. kromě oddílu o uznání)
 • Zprávu vyplňujete do databáze Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je společná pro všechny studenty českých vysokých škol vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus.
 • Přihlašovací údaje, které pro vstup do databáze a pro práci se zprávou potřebujete, obdržíte e-mailem.
 • Prosíme NEvyplňujte zprávu v ISISu (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu). Pokud tak učiníte, stejně budete muset vypracovat i zprávu v databázi NAEP.
 • Při vyplňování zprávy mějte prosím na paměti, že ji budou číst nejen Vaši následovníci z řad kolegů studentů, ale rovněž představitelé organizací, které poskytují prostředky na financování stipendií programu Erasmus (NAEP, MŠMT). Zpráva tedy má být nejen praktickým zdrojem informací pro budoucí vyjíždějící studenty, ale rovněž dokladem o účelném využití finančních prostředků poskytnutých formou stipendia.
 • Do 14 dnů po skončení pobytu je třeba vyplnit hlavní část zprávy (publikuje se zaškrtnutím volby Dokončit), tj. kromě oddílu týkajícího se uznání předmětů, ten je možno a nutno vzhledem k okolnostem doplnit až později.
  Pokud jste absolvovali kurz EILC, je do hlavní části zprávy nutno zodpovědět i otázky týkající se tohoto kurzu.
 • Odkaz na hlavní stránku databáze
 • Podrobnosti a tipy k práci s formulářem zprávy
Výpis výsledků/Transcript of Records Zahraniční škola Průměrně 1-3 měsíce po ukončení zahraničního studia

 • Po ukončení Vašeho studia na zahraniční škole, vystaví přijímající škola výpis Vašich studijních výsledků, který obvykle zašle poštou na OZS a/nebo přímo Vám; stále častější je vydávání pouze elektronických dokumentů.
  • Pokud dokument přijde na OZS, vyrozumíme Vás prostřednictvím ISISu/checklistu, že si jej můžete přijít vyzvednout.
  • Obdržíte-li dokument Vy, prosíme předejte OZS kopii.
 • Tento dokument slouží jako podklad pro podání žádosti o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí.
 • Potřebujete-li z nějakého důvodu mít dokument k dispozici v určitou chvíli, pokuste se ještě před svým odjezdem ze zahraničí požádat o jeho přednostní vydání.
 • Více k tématu zde.
Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí Vy, příslušný proděkan, studijní oddělení Nutno podat nejpozději do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí
 • Podání žádosti je povinné.
 • Pravidla pro uznávání předmětů/kreditů vystudovaných/získaných v rámci zahraničního studia, na něž byl student vyslán VŠE, se řídí studijním řádem VŠE platným pro studijní program, v němž jste zapsáni.
 • Formulář žádosti je ke stažení v sekci Download
 • Žádost se podává k příslušnému proděkanovi Vaší fakulty. Nejlepším způsobem podání žádosti je osobní návštěva v konzultačních hodinách proděkana.
 • Žádáte-li o uznání předmětů povinných nebo předmětů vedlejší specializace (zvláště pokud ji vypisuje jiná fakulta než ta, kde studujete specializaci hlavní), budete potřebovat vyjádření garanta příslušného předmětu, resp. vedlejší specializace (garant připojí svůj podpis na formulář žádosti).
 • Žádost potvrzenou proděkanem odevzdáte na studijní oddělení, které výsledky uznání zaznamená do ISISu.
 • Budete-li žádost podávat až po začátku nového semestru, na což máte dle studijního řádu právo, upozorněte na tuto skutečnost pro jistotu své studijní oddělení.
 • Více k tématům uznávání a žádost o uznání.

nahoru

Dokumenty a formuláře ke stažení

Různé informační materiály a všechny potřebné formuláře naleznete v v sekci Download.

nahoru