Termíny

19.12.2014 - Konec výuky v ZS 2014/2015

22.12.2014 - 23.12.2014 - Úřední hodiny v závěru roku 2014

22.12.2014 - 9.2.2015 - Zkouškové období 2014/2015

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
EVROPA (LLP/Erasmus 2007/8-2013/14)

LLP logo (english)

Obecná charakteristika

Jeden z nejznámějších programů Evropské unie Erasmus je od roku 2007 součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme/LLP), který byl schválen na období let 2007-2013 (resp. akademických let 2007/2008-2013/2014).
Na období 2014-2020 (resp. 2014/2015-2020/2021) jsou všechny součásti Programu celoživotního učení spolu s dalšími druhy programů a aktivit zahrnuty do nového rámcového programu Erasmus+).

Bližší informace o programu LLP a jeho součástech si můžete přečíst v této části našich stránek a kompletní informace pak na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je pověřeným národním koordinátorem programu LLP pro Českou republiku.

V rámci LLP se program Erasmus zaměřuje na vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni.

Do programu Erasmus může být zapojena jen taková vysokoškolská instituce, která sídlí v zemi zapojené do LLP (země EU a EHP, kandidátské země na vstup do EU: Chorvatsko, Turecko; podrobnější seznam) a zároveň získala tzv. Erasmus University Charter (EUC), tedy oprávnění k organizaci aktivit spadajících do programu Erasmus. (Více k EUC VŠE.)

V rámci institucí zapojených do programu Erasmus se mohou jednotlivých aktivit programu zúčastnit jejich studenti, vyučující i neakademičtí zaměstnanci. Dle platných pravidel programu Erasmus studenti obecně mají právo za dobu svých vysokoškolských studií (bez ohledu na to, na kolika jednotlivých vysokoškolských institucích zároveň či postupně svá studia realizují) uskutečnit 1x studijní pobyt Erasmus, 1x pracovní stáž Erasmus a mohou se 2x zúčastnit kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Course; jednou před studijním pobytem, jednou před pracovní stáží). Jednotlivé domácí vysoké školy pak mohou obecná pravidla pro své studenty upřesnit (stanovit doplňující podmínky nebo omezení, např. s ohledem na vnitřní pravidla studia, počet zájemců o účast v programu Erasmus apod.).

Co Erasmus nabízí studentům VŠE?

Studijní pobyt v zahraničí

Studenti VŠE mohou vycestovat na studijní pobyt do zahraničí na některou z evropských partnerských institucí VŠE, tj. na některou vysokou školu nalézající se v evropské zemi zapojené do programu Erasmus, která je zároveň sama oprávněným účastníkem programu Erasmus, s nimiž má VŠE uzavřenu dohodu o vzájemné výměně studentů v rámci programu Erasmus (tzv. bilaterální dohodu).

Studijní pobyt Erasmus je na VŠE v první řadě považován za druh semestrálního výměnného pobytu v zahraničí, z čehož plyne následující:

 • zájemce o studijní pobyt se musí rozhodnout, zda si přeje využít nabídky semestrálních výměnných pobytů pro bakalářský stupeň studia (novinka od akademického roku 2013/2014), nebo vyčká možnosti ucházet se o semestrální výměnné pobyty s uskutečněním v rámci navazujícího magisterského studia (tyto zahrnují kromě studijních pobytů Erasmus také studijní pobyty v zámoří); nelze postupně využít obou variant semestrálních výměnných pobytů;
 • zájemce o pobyt musí vyhovovat podmínkám a pravidlům vztahujícím se k této variantě studia v zahraničí, resp. musí úspěšně absolvovat výběrové řízení společné pro všechny zájemce o příslušný druh semestrálních výměnných pobytů (bakalářské, nebo magisterské);
 • délka studijního pobytu Erasmus je pro studenty VŠE omezena na jeden semestr a nemůže být prodloužena.
  (Obecná pravidla programu Erasmus sice povolují prodlužování pobytů až do maximální délky dvanácti měsíců, nicméně dávají vysílající vysoké škole právo stanovit ohledně délky pobytů dodatečné podmínky a omezení.)

Mimo semestrální výměnné pobyty se do programu Erasmus mohou zapojit studenti navazujících magisterských programů vyučovaných v cizím jazyce, kteří jsou vysíláni na studium v zahraničí a nikdy dříve studijní pobyt Erasmus neabsolvovali.

Pracovní stáž v zahraničí

S ohledem na skutečnost, že mezi obecná pravidla stanovená pro tento typ aktivity programem Erasmus (viz informace na stránkách NAEP) patří nutnost uznání stáže do studia na domácí škole (tj. na VŠE), není zatím tato možnost otevřena všem studentům VŠE, nýbrž pouze studentům těch fakult/programů/oborů, do jejichž studijních plánů je pracovní stáž/praxe zahrnuta jako povinná nebo (povinně) volitelná součást studia.

Podrobnější informace pro studenty, kterým je v současné době možnost využití pracovních stáží Erasmus nabízena:

Erasmus Intensive Language Courses (EILC)

Studenti, kteří jsou vybráni k realizaci studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus v zemi, kde se hovoří méně používaným evropským jazykem (tj. jakýmkoli kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny), mají před začátkem vlastního studijního pobytu možnost zúčastnit se intenzivního kurzu místního jazyka (za účast v kurzu se neplatí, na náklady spojené s účastí obdrží účastník stipendium).
Bližší informace o EILC.

Specifické podmínky účasti v programu Erasmus

Jsou shrnuty v dokumentu Kvalifikační podmínky programu Erasmus. Aktuální verzi Kvalifikačních podmínek pro studijní pobyty si můžete stáhnout zde. O podmínkách pro pracovní stáže se můžete dočíst na stránkách NAEP.

Nejdůležitější společné podmínky programu Erasmus uvádíme zde:

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí, je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek) nebo své studium na domácí škole přerušil; stejně tak není možné, aby byl zahraniční studijní pobyt započat v době, kdy jeho účastník má přerušené studium na domácí škole nebo dosud vůbec nebyl zapsán do studia.
 • Jak už bylo zmíněno výše, každý student je oprávněn se zúčastnit za celou dobu svého vysokoškolského studia, ať už bylo realizováno na jedné nebo více vysokoškolských institucích, v rámci programu Erasmus 1x studijního pobytu a 1x pracovní stáže a 2x kurzu EILC (jednou před studijním pobytem, jednou před stáží).
 • Od akademického roku 2010/11 jsou oprávněni se programu Erasmus účastnit občané jakékoli země, kteří studují v akreditovaném studijním programu na vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do Programu celoživotního učení (LLP).
  Do akademického roku 2009/10 platilo, že student musí být občanem státu zapojeného do Programu celoživotního učení (LLP), mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.
 • Zájemce přející si vyjet na studijní pobyt Erasmus do země svého původu má při výběrovém řízení nejnižší prioritu.
 • Studium či praxe musejí být uskutečněny podle předem dohodnutého plánu (tzv. Learning/Training Agreement) a po návratu a doložení výsledků studia/praxe musejí být tyto uznány jako součást studia na domácí vysoké škole.

Jaké jsou finanční příspěvky/stipendia na pobyty Erasmus?

Finanční prostředky, které jsou z českými vysokoškolskými institucemi z jim svěřeného podílu národního rozpočtu programu Erasmus přerozdělovány individuálním účastníkům programu Erasmus, pocházejí částečně ze zdrojů Evropské unie a z významné části z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Finanční příspěvek na náklady související s pobytem Erasmus se v principu vypočítává jako součin počtu měsíců strávených v zahraničí a částky stanovené jako paušál na měsíc pobytu v dané zemi (rámcově částky určují obecná pravidla programu Erasmus, dále jsou upřesněna na národní úrovni).

Je nicméně nutno mít na paměti, že finanční příspěvek není nárokový, tj. nemusí být, zejména z rozpočtových důvodů, udělen na celou dobu trvání zahraničního pobytu nebo teoreticky nemusí být udělen vůbec. Studenti mající status účastníka programu Erasmus, avšak nečerpající stipendium, jsou označování jako zero-grant students. V rámci VŠE se varianta zero-grant pobytu, přesněji omezení doby pobytu, na niž je poskytnuto stipendium, v současné době týká pouze účastníků pracovních stáží (viz výše).

Paušální částky finančních příspěvků/stipendií na měsíc pobytu v dané zemi stanovuje NAEP s ohledem na životní podmínky a standardy v jednotlivých zemích (podrobnější kriteria, jako např. diferenciace podle měst, nemůže být bohužel uplatněna). Částky stanovené na podporu studentů účastnících se pracovních stáží jsou vyšší než částky určené studentům vyjíždějícím na studijním pobyty, a to s ohledem na skutečnost, že studenti vyjíždějící na stáž nemohou obvykle využívat výhod studentského ubytování a stravování, které nabízejí vysoké školy hostící studenty přijíždějící do zahraničí za studiem.

Tabulku s aktuálními informacemi o výši finančních příspěvků/stipendií na studijní pobyty do jednotlivých zemí si můžete stáhnout zde.
O výši stipendií pro pracovní stáže se můžete informovat na stránkách NAEP.

Studenti s těžkým handicapem nebo zvláštními potřebami mohou navíc prostřednictvím VŠE požádat NAEP o speciální grant určený pro handicapované studenty.

Některé fakulty VŠE poskytují svým studentům vyslaným na studijní pobyt v rámci programu Erasmus dodatečný příspěvek z fakultního stipendijního fondu. Bližší informace získáte na internetových stránkách své fakulty nebo u svého proděkana pro zahraniční vztahy a/nebo proděkana pro studium.

Každý účastník programu Erasmus má možnost podat žádost o další finanční příspěvek/grant/stipendium u organizace/instituce/fondu/nadace, která taková takovou možnost nabízí, za předpokladu, že zdrojem takového finančního příspěvku není nějaký další fond Evropské unie.

Zkušenosti účastníků programu

Každý účastník programu Erasmus má povinnost po skončení svého pobytu v zahraničí vyplnit závěrečnou zprávu.

Zpráva zahrnuje velmi rozmanité položky, pisatel v ní svůj pobyt hodnotí a zároveň popisuje všechny jeho praktické aspekty (např. doprava, ubytování, registrace na předměty atd.).

Závěrečné zprávy jsou tedy jedinečným zdrojem informací pro zájemce o účast v programu Erasmus a pro studenty již vybrané k výjezdu na konkrétní zahraniční školu, příp. realizaci pracovní stáže. (Odkazy na databáze zpráv.)

Kam se obrátit pro další informace