Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Pro financování pobytu zahraničních profesorů mohou být využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp.

Katedry mohou využít podporu při respektování následujících pravidel:

 • zahraniční akademický pracovník odučí alespoň jeden akreditovaný předmět v minimálním rozsahu 3 ECTS;
 • výuka probíhá minimálně 3 dny;
 • v předmětu musí být zapsáno minimálně 10 studentů;
 • předmět musí být nabízen přes registrace v InSIS;
 • hostující profesor může obdržet z celoškolských zdrojů odměnu na základě dohody o provedení práce pouze za jeden akreditovaný předmět/semestr (pokud katedry vypíší více kurzů v semestru, musí uhradit odměnu z vlastních zdrojů); jedinou výjimkou může být pobyt hostujícího profesora ze zámoří (např. Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland), kdy profesor může odučit 2 obsahově odlišné kurzy/semestr (tato výjimka podléhá schválení prorektora pro zahraniční vztahy a IS);
 • zahraniční akademický pracovník nemá české občanství;
 • ubytování v komplexu kolejí Jarov (kolej Jarov I. E, Koněvova 196/355, Praha 3, http://suz.vse.cz/cze/koleje/Jarov-I-E/) je možné poskytnout, pokud hostující profesor zajistí výuku uceleného akreditovaného kurzu (nikoli jednotlivé přednášky či semináře). V případě kolize termínů ubytování rozhoduje pořadí objednávky. Ubytování zahraničních profesorů, kteří v rámci pobytu zajistí jeden kurz hrazený z Rozvojového projektu, bude financováno z celoškolských zdrojů, avšak maximální doba pobytu hostujícího profesora na kolejích je stanovena na jeden kalendářní týden. Výjimku tvoří zámořští hostující profesoři, kterým se maximální délka pobytu, financována z prostředku VŠE, prodlužuje na dva týdny. VŠE nehradí náklady na ubytování v hotelu.
 • zahraniční akademický pracovník může využívat po dobu hostování kanceláře v Rajské budově (528 RB a 542 RB).

Postup při zajišťování pobytu hostujících profesorů

 • Katedra zašle alespoň s měsíčním předstihem formulář o pobytu hostujícího profesora v elektronické podobě a vytištěný s podpisem proděkana pro zahraniční styky příslušné fakulty na sekretariát prorektora pro zahraniční vztahy a IS.

Kontaktní osoba pro zajištění pobytu hostujícího profesora včetně ubytování:

Ing. Veronika Pacltová

sekretariát prorektora pro zahraniční vztahy a IS

156 NB, l. 5799, email:  pacltova@vse.cz

 • Katedra informuje o vypsání kurzu hostujícího profesora Oddělení zahraniční styků, které zařadí kurz do nabídky pro výměnné zahraniční studenty.

Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci ubytování v bytě na Jarově či žádost o možnost využití kanceláře pro hostující profesory v Rajské budově, ale i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.

Ve formuláři budou specifikovány:

 1. informace o zahraničním profesorovi, včetně kontaktní osoby (uveďte prosím osobu pověřenou organizací pobytu, tedy sekretářku katedry apod.) a emailové adresy hostujícího profesora (ta slouží k vygenerování přihlašovacích údajů do školní wi-fi)
 2. informace o výuce zahraničního profesora, tj. ident a název kurzu (včetně odkazu na akreditaci v InSIS ),
 3. způsob smluvního zajištění zahraničního profesora,
 4. žádost o rezervaci kanceláře pro hostující profesory a ubytování v bytě na Jarově (+ počet osob, které budou pokoj sdílet),
 5. souhlas proděkana pro zahraniční styky.

V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku zahraničního profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce.

Pokud bude zahraniční profesor potřebovat  formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí), prosím, obraťte se na Ing. Pacltovou (kontakt viz výše).