Hledat
Pokročilé hledání
Uznání předmětů

Související stránky

Řídí se studijními řády VŠE. Kompetentními osobami v této věci jsou pověření proděkani (obvykle proděkani pro studium) jednotlivých fakult, k nimž se po návratu ze zahraničního studijního pobytu, resp. po obdržení výpisu studijních výsledků/Transcript of Records ze zahraniční školy, podává žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí. 

Oddělení zahraničních styků může ve věci uznávání předmětů pouze poskytovat obecné informace, není však oprávněno vydávat jakákoli závazná doporučení nebo rozhodnutí.

Studium v zahraničí, na něž byl student vyslán VŠE, které bylo uskutečněno dle schválené studijní smlouvy/Learning Agreementu a jehož výsledky jsou doloženy výpisem studijních výsledků/Transcript of Records, bude uznáno v plném rozsahu (dle ustanovení studijního řádu to znamená, že předměty splněné v zahraničí úspěšně budou uznány a za předměty dokončené neúspěšně bude odebrán příslušný počet kreditních poukázek).

  • Předměty vystudované v rámci zahraničního studia jsou nejčastěji uznávány do skupin (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace, do celoškolsky volitelných, případně do dalších volitelných skupin.Máte-li zájem o uznání předmětu vystudovaného v zahraničí za povinný předmět hlavní specializace nebo za předmět vedlejší specializace, musíte toto zkonzultovat nejen s proděkanem pro studium, ale zároveň i garantem příslušného předmětu vyučovaného na VŠE.
  • Pro účely uznání se použijí volné/dosud nevyužité kreditní poukázky, které máte vyhrazeny pro skupinu předmětů, do níž se předmět vystudovaný v zahraničí uznává, příp. rezervní kreditní poukázky. (Z využití rezervních poukázek pro účely uznání zahraničního studia není třeba mít strach. Máte-li v této věci nějaké pochybnosti či obavy, obraťte se na svého proděkana.)

Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí

Formulář žádosti je ke stažení v sekci Download.
Podkladem pro podání žádosti je oficiální výpis studijních výsledků/Transcript of Records vydaný zahraniční hostitelskou školou, resp. také studijní smlouva/Learning Agreement.
Pokud byste na zahraniční škole reálně studovali, a na výpise výsledků tedy měli uvedeny jiné předměty, než které máte zapsány ve studijní smlouvě nebo evidovány jako její změnu, VŠE nemá povinnost Vám takové předměty uznat; pokud by takových předmětů byla většina, mohlo by to způsobit závažné problémy s dodržením studijního řádu VŠE a pravidel výměnného studia.

  • Do žádosti  přepíšete informace z výpisu studijních výsledků vydaného zahraniční školou; pole vztahujicí se k informacím, jež na výpisu případně nejsou uvedeny, se ponechají prázdná.
  • Žádost se podává k pověřenému proděkanovi (obvykle k proděkanovi pro studium).

Podat žádost je dle studijního řádu povinné a protože uznání má dle studijního řádu a principů výměnného studia proběhnout v plném rozsahu, je do ní potřeba zahrnout všechny předměty, jež jste v zahraničí studovali, resp. jež jsou uvedeny na výpise výsledků.
Dle studijního řádu VŠE je žádost nutno podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí.

  • Budete-li totiž žádost podávat až po začátku semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí, na což máte dle studijního řádu právo, a zároveň jste za semestry odstudované přímo na VŠE před odjezdem do zahraničí nezískali tolik kreditů, aby tento počet (tj. počet bez započtení kreditů získaných během pobytu v zahraničí, které dosud nebyly uznány) vyhovoval i počtu kreditů, který má být dosažen po semestru stráveném v zahraničí, pravděpodobně v InSISu dojde k automatické korekci kreditních poukázek, tj. k odpočtu poukázek dle počtu kreditů chybějících ke splnění hranice stanovené studijním řádem. Jakmile však proběhne uznání zahraničního studia, korekce/odpočet poukázek bude stornována (v této věci může být potřeba podat žádost k proděkanovi, více informací poskytne studijní oddělení).
  • Tato situace může nastat typicky u studentů, kteří na výměnný studijní pobyt odjíždějí v prvním nebo druhém semestru navazujícího magisterského studia.

Žádost schválenou proděkanem odevzdáte na studijní oddělení své referentce, která výsledky žádosti zaznamená do InSISu.

Převod kreditů

ECTS kredity se obvykle nijak dále nepřepočítávají a uznávají se v počtu přiděleném zahraniční školou, příp. v počtu upraveném dle potřeby a rozhodnutí proděkana (např. přidělené poloviny kreditů nelze z technických důvodů do studijní historie zaznamenat, je tedy nutno provést zaokrouhlení).

Nepoužívá-li zahraniční škola systém ECTS, uplatní se převodní pravidla, jež hostitelská škola dává k dispozici, např. jako součást výpisu výsledků/Transcript of Records, a/nebo bude o převodním poměru rozhodnuto proděkanem (např. na základě informace o tom, kolika hodinám výuky/studijní zátěže odpovídá jeden kreditní bod na dané hostitelské škole, posouzením rozsahu sylabu, náročnosti zkoušek a přípravy na výuky apod.).

Převod známek

Rozhodnutí o převodu známky je plně v kompetenci proděkana.

Pokud zahraniční škola předmět potvrdí jako splněný, nedochází k přezkoumávání toho, zda došlo i k dodržení podmínek, za nichž se zkouška považuje za složenou na VŠE (tj. je-li zkouška hodnocena body, je nutno dosáhnout alespoň 60% bodového zisku; viz článek 13 studijního řádu), či zda byla zkouška složena na první, či několikátý pokus.

příručce ECTS naleznete slovníček pojmů, příklady vzdělávacích výstupů a převodů klasifikace a videa vysvětlující základní principy a užití ECTS.

Neuvádí-li zahraniční škola známky/hodnocení ECTS (písmena A-F v ECTS/evropském smyslu; pozor, obdobná písmenná škála se často používá také na mimoevropských školách, není však pravděpodobné, že by použití odpovídalo ECTS principům), nelze prakticky převod provést dodatečně vlastními silami. (ECTS známka má totiž vyjadřovat hodnotu výkonu daného studenta vzhledem k výkonům ostatních posluchačů stejného předmětu v příslušném akademickém období; tato souhrnná data, z nichž se známky ECTS vypočítávají, má přirozeně k dispozici pouze škola, kde byl předmět studován.)