MBA na Bradley University (USA) + Assistantship

Obecné informace

Tento dvouletý program je určen studentům, kteří v daném akademickém roce úspěšně ukončí své prezenční navazující magisterské studium na VŠE.

Dva studenti vybraní ve výběrovém řízení konaném na VŠE získají možnost studovat MBA program na Bradley University (Peoria, Illinois, USA) a obdrží od této školy tzv. Assistantship (Graduate Assistant position = student pracuje 20 hodin týdně pro obvykle 1-3 členy profesorského sboru (viz "Graduate Assistantships" na http://www.bradley.edu/academic/gradschool/admission/tuition/), který podstatným způsobem kryje výdaje spojené se studiem MBA na Bradley University. Další možností pro nominované studenty je získání tzv. Caterpillar Masters Fellowship (viz "Caterpillar Masters Fellowships" na http://www.bradley.edu/academic/gradschool/admission/tuition/).

DOPORUČENÍ všem vážným zájemcům o MBA studium na Bradley Univerzity: věnujte čas i k prostudování "Důležitých odkazů", které jsou uvedeny na konci této webové stránky, především odkazy "Bradley University: MBA program" a "VSE-Bradley Scholars site".

Organizace studia

MBA program na Bradley University je pojat jako dvouleté studium (čtyři semestry) a jeho úspěšné zakončení je podmíněno získáním 35 kreditů.

Pokud student během dosavadního studia neabsolvoval předměty požadované jako nezbytný předpoklad pro získání titulu MBA na Bradley University, může být požádán, aby si tyto předměty doplnil do svého studijního plánu navíc ke zmiňovaným 35 kreditům (většinou se jedná o 3 dvoukreditové kurzy). Celkem 9 kreditů je vyhrazeno pro individuální specializaci. Studenti si mohou vybrat z následujících oblastí zájmu: management, finance a marketing - Course Descriptions.

Podmínky podání přihlášky do výběrového řízení na VŠE

Do konkurzu se může přihlásit posluchač magisterského navazujícího studia na VŠE, který se nachází v posledním ročníku prezenčního studia a nejpozději v měsíci srpnu, kdy je nástup ke studiu na Bradley University, již bude mít titul IngPřihlášku mohou podat i ti studenti, kteří již v rámci nabídky VŠE studovali v zahraničí.

Přihláška a průběh výběrového řízení

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSISu (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Otevření přihlášek bude oznámeno aktualitou na stránkach ozs.

Před uplynutím termínu uzávěrky je nutno vytištěnou a podepsanou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554). Dokumenty lze zaslat i poštou, ale nejpozději v den uzávěrky musí být doručeny na OZS.

Přílohami přihlášky jsou:

Podané přihlášky budou komplexně posouzeny na základě kritérií: studijní výsledky, znalost AJ a motivace.

Kandidáti s nejlepším profilem budou pozváni do druhého kola výběrového řízení, které probíhá formou interview v anglickém jazyce.

Studenty vybrané v tomto interním výběrovém řízení, jejichž jména schválí kolegium proděkanů, VŠE nominuje ke studiu na Bradley University. Nominovaní studenti musí absolvovat test GMAT nejpozději do konci měsíce ledna a dosažené bodové skóre musí být vyšší než 500 bodů

Bradley University posoudí nominované uchazeče a rozhodne, zda budou přijati ke studiu MBA. Hlavními hodnotícími kritérii jsou výsledky testů TOEFL (min. 79 u iBT testu) nebo IELTS (min. 6,5), GMAT (více než 500 bodů) a studijní výsledky.

Harmonogram

Kontaktní osoba na VŠE

Ing. Radka Vaváková

Důležité odkazy!


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague